Tilbygg

Spørsmål: Vi har en gammel hytte som er bygd i ca. 1946 og har vært i familiens siden 1970. hytta er på ca. 38 kvm. med stue, kjøkken, gang og ett soverom. I sommmer bestemte vi oss for å bygge på 7,6 kvm.(3,8x2 m.) på kjøkkenet, da kjøkkenet ble for lite(ca. 2 kvm.) da vi kjøpte gasskomfyr og gasskjøleskap. Vi bygdepå og forlenget hytta med 2 m., deretter sendte vi inn melding om dette til kommunen, da vi mener å ha lest at en kan bygge ett påbygg opptil 10 kvm. på hytta ved å bare melde fra om dette. Dette ble ikke godtatt av kommunen. Vi måtte sende inn meldingsskjema og nabovarsel, samt tegning evn. beskrivelse. Dette gjorde vi. Nabovarsel ble sendt til grunneier rundt hytta, ikke andre naboer da vi ligger helt for oss selv inn i skogen og verken ser naboene som er ca. 250 m. unna. Vi sendte inn en tegning sett overfra i målestokk 1:100, men dette var ikke nok. Nytt brev kom fra kommunen hvor de forlanger en tegning av eksisterende hytte og tilbygget, for å se om den oppfyller de krav som stilles etter loven, ikke minst estetisk og arketektonisk uttrykk som de skrev. De anbefalte også å kontakte arkitekt eller byggmester når det gjelder tegningsarbeidet. Vårt spørsmål er derfor: Er alt dette nødvendig for ett tilbygg på 7,6 kvm., på en gammel hytte?
K.Strand

Svar: Tone,

Utgangspunktet etter plan- og bygningsloven er at påbygging krever søknad og tillatelse. For å oppnå en enklere og raskere byggesaksbehandlinger har man imidlertid unntatt såkalte mindre tiltak på bebygd eiendom fra søknadsplikten. For de mindre tiltak gjelder kun en meldeplikt. Likevel forutsettes det naturligvis at tiltaket gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og annet regelverk.

Hva som utgjør et mindre tiltak, er nærmere definert i forskrifts form. Forskriften bestemmer bl.a. at oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m² regnes som et mindre tiltak. For ditt vedkommende vil det følgelig være tilstrekkelig med melding om tiltaket til kommunen.

Også i forhold til de (meldepliktige) mindre tiltak oppstilles visse saksbehandlingsregler som må følges. For det første må det sendes inn et korrekt og fullstendig utfylt meldingsskjema til kommunen. Sammen med meldingen må det legges ved situasjonsplan, planer, snitt og fasader mv. over byggearbeidet. Når det gjelder kommunens krav om tegning av eksisterende hytte og tilbygget, kan det ikke forlanges at slike tegninger skal utformes av arkitekt eller byggmester. Så fremt det innsendte materiale er tilstrekkelig til at kommunen kan ta stilling til hvorvidt tiltaket er i samsvar mer regler og forskrifter, må dette anses tilstrekkelig.

I tillegg har naboer krav på varsel. Dersom noen av disse har innvendinger mot byggearbeidet, må dette rettes til kommunen innen to uker fra varselet er mottatt. Slik jeg forstår din fremstilling har det ikke være innsigelser mot prosjektet.

Bygningsmyndighetene plikter innen tre uker fra meldingen ble mottatt å ta stilling til om tiltaket kan gjennomføres uten søknad. Krav om at byggplanene skal behandles etter søknad om tillatelse, kan bare kreves i særlige tilfeller.

Etter at ovennevnte frist på tre uker er løpt ut, og innvendinger ikke er gjort fra kommunens side, kan byggearbeidet iverksettes. Likevel bærer dere som tiltakshavere et selvstendig ansvar for at tiltaket er lovmessig. I denne sammenheng er det viktig å påse at minsteavstand til vei, nabogrense, kraftledninger og vann- og avløpsledninger overholdes.

For ordens skyld nevner jeg at plan- og bygningslovens sanksjonsregler gjelder i forhold til ulovlig utførte tiltak, se dens §§ 110-115.

Even Berg

Les også

Siste fra Juristene

Siste nytt