• Jochum Althandt måtte ro fra kirke til kirke gjennom farlige malstrømmer. Det beskrev han på tegningen han egenhendig leverte til kongen av Danmark.

    FOTO: STEIN JØRGENSEN/RIKSARKIVET

Jobbsøknad anno 1724

Sogneprest Jochum Althandt tegnet sine strabasiøse roturer da han i 1724 søkte Kongen av Danmark for å få skifte til en prestestilling i et «mildere strøk i landet».

Les også:

Stormægtigste Monarch, skue her med Naadigst Øye,

Hvad ieg i Ellev Aar, udstandet har med Møye,

Saa troer ieg uden tvifl Gud bøyer naadelig

Min Konges Hierte mildt engang til Hielp for mig.

Slik åpner diktet som sogneprest Jochum Althandt i Værøy og Røst i all ydmykhet skrev til kongen av Danmark for å be om ny prestestilling i et mildere strøk av landet.

Året var 1724 og sogneprest Althandt hadde fått nok av det harde klimaet og værbitte landskapet i nord. Althandt hadde tre kirker å holde gudstjeneste i; Røst, Værøy og Moskenes. Men både klimaet og de store avstandene tæret på helsen, og inntektene av kallet var knapt nok til å overleve på, ifølge Riksarkivet.

Nytt kallHan forlot prestegjeldet og dro til Trondheim, der han livnærte seg som hjelpeprest i domkirken mens han ventet på å få en ny prestestilling. Althandt søkte flere stillinger, men uten resultat. Da Etne prestegjeld i Sunnhordaland ble ledig, søkte han også det.

For å illustrere hvilke påkjenninger han hadde vært utsatt for i sitt tidligere kall, tegnet han prestegjeldet sitt i 1724. Tegningen viser strabasiøse roturer gjennom flere malstrømmer.

Under tegningen skrev han diktet der han bønnfalt monarken om å se i nåde til ham og gi ham et nytt kall. Siste vers i diktet lyder:

Gif da i Jesu Navn mig fattige, der beder,

Det lidet stycke Brød, Kaldet Ethnee heder,

Saa trøstes ieg der ved, med Hustrue, Børn smaae,

Fordj vi blev bønhørt, og brødet maatte faae.

Og i all ydmykhet undertegner Althandt brevet slik:

J dybeste Underdanighed frembaaret af Eders Maijestets allerunderdanigste Arve Undersaat og hos Gud uafladelige Forbedere

Jochum Althandt

Vant fremAlthandt dro selv til København og leverte søknaden, og den kreative bønnfalingen viste seg å gi resultater: 2. september ble Althandt utnevnt til sogneprest i Etne prestegjeld. Han var prest i Etne i 30 år, og døde der 78 år gammel.

Søknad til Kong Fredrik 4Riksarkivet sitter på flere historiske jobbsøknader, deriblant Daniel Ramus’ søknad om embete i Norderhov fra 1715, som også inneholder to tegninger og et hyllingsdikt. Også denne søknaden har en svært ydmyk og underdanig tone, som var vanlig i søknader fra den tiden.

21. september 1715 skrev Daniel Ramus, feltprest ved det vesterlenske regiment i Norge, en søknad til Kongen (Fredrik 4).

I søknaden skriver han blant annet at kongen vil « herved bevise...een stor naade imod mig, som Gud vil belønne, Ja en større Barmhiertighed imod mine gamle Forældre, som hafver mange Børn alle uforsiunede [dvs. uforsørgede], og hafver der derforuden været tilslagen med adskillige bedrøfvelser og viderværdigheder, hvilket Deres Kongl. Majestet nu meget lindrede, dersom min Fader udi denne sin Ansøgning kunde finde naade».

Kongen underskrev brev på slagmarkenDet endte godt for Daniel. Kongen godkjente søknaden og han fikk embetet.

Kuriøst nok underskrev kongen Kongebrevet, datert 27. oktober 1715, nærmest på slagmarken (den store nordiske krig).

Brevet er nemlig utstedt ved hovedkvarteret i Stralsund, byen som ble beleiret i over ett år, med svenskekongen Karl 12 som forsvarer av byen sammen med en styrke på 15 .000 mann.

Byen overga seg 23. desember 1715, men Karl 12 unnslapp dagen før i en liten båt som rodde ham over til Skåne.

Petter DassRiksarkivet har også Petter Dass' søknad om å få bli sogneprest.

Dass beskriver blant annet hvor lenge og dårlig lønnet han har arbeidet som residerende kapellan i Nesna og Ranas menigheter under Alstadhaug hovedkall, og ønsker nå å bli sogneprest.

Les også:

Siste fra Jobb

Flere bilder

Daniel Ramus tegnet danske troppers beleiring av byene Wismar og Stralsund i 1714 i søknaden sin om å bli sogneprest etter sin far i Norderhov embete. FOTO: ODD AMUNDSEN/ RIKSARKIVET

Sogneprest Jochum Althandts brev til kongen. FOTO: RIKSARKIVET