LO: - Forslaget til arbeidslivslov gufs fra fortida

LO er svært skeptisk til Arbeidslivslovutvalgets innstilling og mener utvalgets forslag er et kaldt gufs fra fortida.

Utvalgets leder Ingeborg Moen Borgerud leverte fredag innstillingen om den nye arbeidslivsloven til arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman (H).

- Vårt mål har vært å videreutvikle arbeidsmiljøloven slik at den bedre bidrar til et arbeidsliv med plass for alle, en mer hensiktsmessig og tidsriktig tilpasning til utviklingen i arbeidslivet, og et enklere regelverk, sier Moen Borgerud.

- Gufs fra fortida

LO mener forslagene vil åpne for mer bruk av midlertidig arbeidskraft, forverrede arbeidstider, mer helge- og nattarbeid, dårligere stillingsvern, redusert innflytelse for de ansatte og tillitsvalgte og et mer brutalisert arbeidsliv. Landsorganisasjonen mener flertallet i utvalget ønsker å skru klokka tilbake.

- Dette er som et kaldt gufs fra fortida, da arbeidstakerne måtte stå med lua i handa og bøyet hode foran bossen og motta vilkårlige ordre om avskjed eller arbeid. Det er utrolig at det går an å servere et slikt stykke reaksjonært forslag som dette utvalgets flertall når gjør, sier Kleiv Fiskvik, leder av LO i Oslo.

Midlertidig ansettelse

Arbeidslivslovutvalgets flertall foreslår større adgang til å benytte midlertidig ansettelse. Utvalget foreslår generell adgang til å inngå tariffavtale om midlertidig ansettelse. Det foreslår at videre opptjening av pensjonsrettigheter skal videreføres av ny arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse. Et samlet utvalg foreslår at arbeidstaker skal ha rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

- Gufs fra fortida

LO mener forslagene vil åpne for mer bruk av midlertidig arbeidskraft, forverrede arbeidstider, mer helge- og nattarbeid, dårligere stillingsvern, redusert innflytelse for de ansatte og tillitsvalgte og et mer brutalisert arbeidsliv. Landsorganisasjonen mener flertallet i utvalget ønsker å skru klokka tilbake.

- Dette er som et kaldt gufs fra fortida, da arbeidstakerne måtte stå med lua i handa og bøyet hode foran bossen og motta vilkårlige ordre om avskjed eller arbeid. Det er utrolig at det går an å servere et slikt stykke reaksjonært forslag som dette utvalgets flertall når gjør, sier Kleiv Fiskvik, leder av LO i Oslo.

Positive arbeidsgivere

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon er positiv til innstillingen, og peker på at arbeidsmiljøloven er moden for modernisering og forenkling.

Bedriftsforbundet mener forslagene fra utvalget er svært positive, og av avgjørende betydning for sysselsettingen og verdiskapingen i samfunnet.

KS er også fornøyd og mener at forslagene møter arbeidslivets behov.

Næringslivets Hovedorganisasjon mener at innstillingen gir et godt utgangspunkt for å sluttføre arbeidet med å modernisere arbeidslivets regelverk. NHO er likevel skuffet og mener utvalget burde gått lenger i å ivareta bedriftenes interesser.

- Godt grunnlag

Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman sier innstillingen er et godt grunnlag for arbeidet med et lovverk for hele arbeidslivet.

- Vi trenger en arbeidslivslov som bidrar til et arbeidsliv med plass for alle, som sikrer arbeidstakernes behov for vern, og som gir en hensiktsmessig tilpasning til utviklingen i næringslivet. Det er gledelig at det på mange punkter er samstemmighet i utvalget. Det gir oss et godt grunnlag for å utarbeide en ny lov som svarer på fremtidens utfordringer, sier Norman.

Arbeidslivslovutvalgets forslag vil umiddelbart bli sendt på høring med høringsfrist 10. juni. Regjeringen tar sikte på å legge fram en odelstingsproposisjon slik at endelig behandling kan skje våren 2005.

(NTB)

Les også:

Siste fra Jobb

Siste nytt