Uklart om kvinners fravær

Hvorfor har kvinner 60 prosent høyere sykefravær enn menn?

Kjønnsforskjellen har økt i mer enn 30 år, parallelt med kvinners inntog på arbeidsmarkedet. Forskningen har forsøkt å forklare hvorfor ut fra følgende hypoteser:

1. Arbeidsmiljøhypotesen hevder at typiske kvinnearbeidsplasser er sykefraværsfremmende. Hypotesen har mange tilhengere, men får liten støtte i norsk forskning: Kvinner i typiske mannsyrker, og menn i typiske kvinneyrker, har et sykefraværsmønster som typisk korresponderer med deres kjønn snarere enn med deres yrke.

2. Kan det være så enkelt at kjønnsforskjellen i sykefravær skyldes at kvinner har dårligere helse enn menn? Trolig ikke. Kvinner lever lenger enn menn, men har likevel flere helseplager og går mer til lege. Helseplager som fører til sykefravær, er vanligvis ikke av den dødelige typen, men snarere symptomer av psykisk og fysisk karakter. Kvinner har flere slike symptomer enn menn, men det er ingen indikasjoner på at kjønnsforskjellen har økt kraftig de siste 30 årene.

3. Dobbeltarbeidshypotesen hevder at kvinners høyere sykefravær skyldes en større belastning ved kombinasjon av forpliktelser i hjem og i arbeidsliv enn det menn har. Forskning fra Norge og Sverige viser at kvinners sykefravær øker når de blir mødre. Det er imidlertid vanskelig å konkludere ut fra foreliggende forskning om dette skyldes økt arbeidsbyrde, endrede preferanser eller noe annet. Dobbeltarbeidshypotesen er altså ikke enda avvist, men mekanismene i denne er ikke godt nok forstått. Det er ikke så enkelt at kvinner samlet bruker flere timer på ute- og hjemmearbeid enn menn. Det er mulig at det oppstår kjønnsforskjeller i normer og rolleforventninger når man stifter familie. Menn øker da sin arbeidsinnsats og inntjening, mens kvinner reduserer. Dette kan kanskje også være relevant for terskelen for når man skal sykmelde seg. En annen mulighet er at kvinners involvering i familielivet ved siden av jobb er belastende på en måte som ikke kan måles i timer.

Velferdsordningene

Kjønnsforskjellen i sykefravær er ikke et særnorsk fenomen, men typisk for europeiske land med høy yrkesdeltagelse blant kvinner. Det som derimot er påfallende er at Norge trolig har det høyeste sykefraværet og flest på uføretrygd i verden. Dette reflekterer ikke en dårlig folkehelse. Det er snarere uttrykk for responser på utforming av velferdsordningene, samt organisering av familie- og arbeidsliv. Inntil vi vet mer om årsakene til de observerte forskjellene mellom kvinner og menns fravær, bør fokus primært være på det generelt høye forbruket av helserelaterte trygdeytelser, og ikke på kjønnsforskjellen i disse.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Siste fra Meninger

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger