Fremtidsrettet flytting

I den faglige begrunnelsen for å velge flytting til Ås har Regjeringen valgt å prioritere nasjonale utfordringer knyttet til mattrygghet, dyre- og akvamedisin.

Godt utredet. Det har vært foretatt en rekke utredninger om fremtiden til Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI). I den faglige begrunnelsen for å velge flytting til Ås har Regjeringen valgt å prioritere nasjonale utfordringer knyttet til mattrygghet, dyre- og akvamedisin. En rekke innlegg i Aftenposten de siste dagene hevder svært feilaktig at Regjeringen ikke har lyttet til fagmiljøene.

Faglige utredninger

Departementet har fått flere rapporter og uttalelser om konsekvenser av de ulike alternativene. Saken startet med et forslag i Stortinget om å gjøre tidligere Norges landbrukshøgskole (NLH) om til et "grønt universitet", der også en sammenslåing av NLH og NVH skulle vurderes. Regjeringen satte i 2003 ned Norum-utvalget som utredet både NVHs fremtidige behov for klinikkbygg, og fremtidig organisering av NLH (nå Universitetet for miljø- og biovitenskap - UMB) og NVH.Norum-utvalget gikk enstemmig inn for en organisatorisk sammenslåing av NLH og NVH, men var delt i synet på lokalisering. Et flertall gikk inn for at NVH og VI burde flyttes til Ås, mens mindretallet støttet en to-campusløsning i Oslo og Ås. Norges forskningsråd, som er Kunnskapsdepartementets viktigste rådgiver i forskningspolitiske spørsmål, har i hele prosessen vært tydelige i sin anbefaling av at NVH og VI bør flytte til Ås.

UiO-alternativet

Det er riktig at et flertall i et internasjonalt panel gikk inn for å slå sammen NVH med Universitetet i Oslo (UiO). Panelet var oppnevnt av Norges forskningsråd og var satt sammen av internasjonale forskere, foreslått av de fire berørte institusjonene. Panelet sa at de ikke kunne peke på en entydig faglig løsning, da en slik vil være avhengig av hvilke politiske visjoner man i Norge har omkring veterinærområdet. Det vil si om Norge skal styrke det biofaglige eller det biomedisinske området. Ved sammenslåing med UMB på Ås valgte Regjeringen å styrke det biofaglige produksjonsdyrområdet som sikrer en helhetsbetraktning av mattrygghet fra produsent til forbruker, også innen akvakultur. Vi forventer imidlertid fortsatt et bredt samarbeid mellom fagmiljøene på Ås og i Oslo. Når det gjelder kunnskap om smitte som del av mattryggheten, vil en samling av forskningsmiljøene på Ås også være sentral i det forebyggende arbeidet.

Kostnader

Foreløpige overslag på investeringskostnadene ved en lokalisering på Ås er regnet til å være 2,1 mrd. kroner for opptak av 60 veterinærstudenter og 2,4 mrd. kroner for opptak av 90 veterinærstudenter. Ved å velge lokalisering på Ås vil staten kunne beholde eller selge et stort og attraktivt område sentralt i Oslo. Markedsprisen for eiendommen på Adamstuen er vurdert til ca. 660 millioner kroner. Dersom salg av Adamstuen inngår i prosjektkostnadene, vil merkostnadene ved Ås-alternativet utgjøre 487 eller 574 mill. kroner avhengig av studenttall.

Begrensninger på Adamstuen

Et annen sentralt punkt i denne saken er om tomten på Adamstuen er stor nok og egnet til å dekke fremtidige behov ved NVH og VI. Det er svært lite rom for utvidelser og eventuell fremtidig ny virksomhet på Adamstuen. Disse fremtidige begrensningene på areal har vært viktige for Regjeringens beslutning. En løsning på Adamstuen ville føre til at Norge må basere seg permanent på at minst halvparten av de veterinærer Norge trenger, fortsatt måtte utdannes i utlandet.

Akvakultur

Mange miljøer har uttrykt bekymring for at den veterinærfaglige virksomheten innen fiskehelse vil bli svekket ved å flytte veterinærmiljøene til Ås. Akvakultur står sentralt både i UMBs og NVHs strategiske planer. Norsk akvaforskning startet på Ås, med utspring i landets fremste forskningsmiljø innen husdyravl og dyrefôr.Norges eneste senter for fremragende forskning innen akvakultur, Aquaculture Protein Centre, ligger også på Ås. Dette er et samarbeid mellom UMB, NVH og Akvaforsk. Senteret er et godt utgangspunkt for å utvikle norsk akvaforskning videre, på så sentrale områder som genetikk/genomforskning, fôrkvalitet og fiskehelse. Videre er stortingsproposisjonen helt klar på at de fiskehelsemiljøene som er bygget opp i Bergen og Tromsø, skal styrkes og videreutvikles i samarbeid med veterinærmiljøene på Ås.Alt i alt gir en integrering med UMB på Ås en god tverrfaglighet innenfor mattrygghet, dyre- og akvamedisin og vil gi økte muligheter for å styrke økologisk produksjon, bioteknologi og innovasjon og dermed fremtidsrettede perspektiver for norsk veterinærutdanning.
Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger