Hvem villeder hvem?

Pensjonsreformen. NHO støtter pensjonsreformen og målet om å få flere til å stå lengre i arbeid. Pensjonsregelverket og adgangen til bedriftsfastsatte aldersgrenser må likevel henge sammen. Pensjonsreformen er omfattende og har store samfunnsmessige konsekvenser. Gis arbeidstagerne større valgfrihet, må også pensjonsproduktene hvile på disse forutsetningene. Arbeidsgiverne har behov for forutsigbarhet og fleksibilitet.

Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirma Ræder og medlem av statens seniorråd, hevder i en kronikk 23. juli at aldersgrenser på 67 år er ulovlig og at Arbeidsdepartementets uttalelse der de uttaler det motsatte er feil. LO og NHO spurte departementet om en klargjøring og denne er i overensstemmelse med slik vi oppfatter rettstilstanden.

Lang praksis.

Det er lang praksis i norsk arbeidsliv for pensjonering ved fylte 67 år. Å gjøre endringer i adgangen til å fastsette bedriftsfastsatte aldersgrenser uten å se dette i sammenheng med pensjonsordningene, vil føre til en uoversiktlig situasjon for begge parter. I ytterste konsekvens kan det bety at bedrifter velger å forlate de ytelsesbaserte pensjonsordningene som er tuftet på en gitt pensjoneringsalder.

Adgangen til bedriftsfastsatte aldersgrenser ble vurdert av lovgiver så sent som i 2009. Da ble også forholdet til EØS-retten vurdert. Lovgiver la til grunn at det ikke ville være aldersdiskriminerende å fastsette bedriftsfastsatte aldersgrenser, under forutsetning av at disse var begrunnet i legitime hensyn slik som sysselsettings- eller arbeidsmarkedshensyn eller hensynet til helse og sikkerhet, og at avgangsalderen ikke ble satt lavere enn det som er nødvendig for å oppnå formålet.

Komme tilbake til.

I loven fremgår at det er anledning til å fastsette bedriftsfastsatte aldersgrenser under 70 år. Lovgiver uttalte at de ikke fant å gjøre endringer i bedriftenes adgang til å fastsette bedriftsfastsatte aldersgrenser da, men at de heller ville komme tilbake til problemstillingen «når arbeidet med endringer i arbeidslivet ellers er avklart i forbindelse med pensjonsreformen».

Klargjøring.

Dersom departementet med nevnte lovendring hadde ment å gjøre vesentlig endringer i gjeldende rettstilstand, noe som Herlofsens standpunkt ville innebære, måtte det forventes at dette hadde kommet helt klart til uttrykk. Departementets uttalelse kan ikke sees som uttrykk for annet enn en klargjøring av hva lovgiver tidligere har gitt uttrykk for, men som åpenbart er blitt misforstått av enkelte.

Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger