Vi trenger oljesand!

Ukonvensjonelle former for olje og gass er en del av fremtidens energibilde. Men hvorfor skal StatoilHydro engasjere seg i dette?

Energirealiteter.La meg klargjøre hvorfor StatoilHydro har gått inn i virksomheten i Canada; hva vi gjør der i dag og vår tilnærming til å videreutvikle den.

Vårt engasjement i oljesand tar utgangspunkt i verdens energirealiteter:

* Verdens energietterspørsel forventes å øke sterkt de kommende tiår, hovedsakelig drevet av befolkningsvekst og høyere levestandard.

* Fossile brensler vil i overskuelig fremtid være de viktigste energibærerne i verdens energiforsyning.

* Fornybar energi vil på sikt utgjøre et større bidrag, men det tar tid å utvikle en industri i det omfang vi her snakker om.

Arbeidet med å forsyne verden med nok energi de neste tiårene er krevende. Ukonvensjonelle ressurser, inkludert oljesand, vil være en nødvendig del av det fremtidige energibildet. Canada har store forekomster av oljeholdig sand som kan bidra til verdens energiforsyning. Alle store internasjonale oljeselskaper driver i dag oljesandsvirksomhet. Utfordringen er å gjøre produksjonen mer miljøvennlig og kostnadseffektiv.

Utfordringer.

Oljesandprosjekter har betydelige utfordringer knyttet til energieffektivitet, CO{-2}-utslipp, vannhåndtering, kostnader og forholdet til lokalbefolkning. Oljesand er en ung industri som stadig vil forbedres gjennom teknologiutvikling og økt kunnskap. Vi mener vi med vår offensive holdning til, og erfaring med teknologiutvikling, kan spille en positiv rolle i Canada.

Gradvis utvikling.

StatoilHydro har i dag ingen produksjon fra oljesand. Vi arbeider med å etablere et demonstrasjonsanlegg med oppstart i 2010 og en kapasitet på inntil 20000 fat om dagen. StatoilHydros fremtidige investeringer og tempoet i utviklingen vil bli bestemt av i hvilken grad vi og industrien sammen evner å utvikle teknologi som både kan få kostnadene ned og begrense de miljømessige virkningene.

Ved å bygge et demonstrasjonsanlegg først har vi valgt å gå gradvis frem. Vi har fokusert på læring og kunnskap fremfor rask prosjektutvikling og produksjon. Anlegget vil gi verdifull operasjonell erfaring og et grunnlag for å innrette videre arbeid med teknologiutvikling.

Teknologidrevet.

StatoilHydro bruker i dag den miljømessig mest anerkjente teknologi for å utvinne oljesand, såkalt SAGD-teknologi. Samtidig bruker vi store ressurser på å utvikle nye og bedre løsninger. Derfor vil vi på demonstrasjonsanlegget gjennomføre et tyvetall teknologipiloter. Dette er knyttet til økt utvinning fra reservoarene og mer effektiv dampproduksjon som kan medføre betydelig reduserte CO{-2}-utslipp.

Vi arbeider både i Canada og Norge med å realisere karbonfangst og lagring av CO{-2} som er teknologisk meget krevende og svært kostbart. Vi bruker den erfaring vi har fra tre anlegg med CO{-2}-fangst og det arbeidet vi sammen med Regjeringen nå driver på Mongstad.

Helhetlig tilnærming.

Omfanget av den klimautfordringen verden står overfor gjør at alle aktører, også StatoilHydro, må vurdere om de gjør nok og har riktig innretning på tiltakene for å redusere sine CO{-2}-utslipp. Industrien har et særlig ansvar for å påse at olje og gass produseres med så lave CO{-2}-utslipp som mulig og at det utvikles ny og mer klimavennlig teknologi.

Den beste løsningen for verdens klima er å begrense forbruket. Cirka 20 prosent av utslippene fra et fat olje stammer fra produksjonen. Resten av utslippet oppstår når oljen eller gassen brukes i bilen, på kjøkkenet eller i varmeanlegget. Dette perspektivet blir ofte borte i den norske klima- og energidebatten.

Nok energi.

Det er mange som har store forventninger til hva StatoilHydro skal levere. Det er bra! Vi arbeider hardt for å redusere klimagassutslippene fra vår virksomhet, samtidig som vi bidrar til at verden skal få tilgang til nok energi. Sammenhengen mellom befolkningsvekst, økt levestandard, energietterspørsel og klima er utfordrende dilemmaer i debatten og utgjør også de energirealitetene som ligger til grunn for StatoilHydros engasjement innenfor oljesand i Canada.

Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Siste fra Debatt

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger