• Unntak fra konkurranseloven er et upresist virkemiddel for å oppnå litteraturpolitiske målsettinger, skriver kronikkforfatterne.

    FOTO: TRYGVE INDRELID

Mer bok for pengene

Unntaket fra konkurranseloven gir høyere priser på bøker enn nødvendig. De eneste som tjener på dette er forlagene og bokhandlerne.

Christine B. Meyer
Store deler av bokbransjen har i en årrekke hatt et særegent unntak fra de konkurransereglene som gjelder for andre kommersielle selskaper i Norge. Konkurransetilsynet mener at unntaket fra konkurranseloven ikke bør videreføres og at det vil være meget uheldig dersom er slikt unntak inntas i en egen boklov. Unntaket fra konkurranseloven gir høyere priser på bøker enn nødvendig og det reduserer presset på aktørene til å ta i bruk nye distribusjonsmetoder og teknologi til glede for norske boklesere.

Frita fra konkurranse

Før 2004 ble unntaket gitt i form av dispensasjon fra forbudet mot ulovlig samarbeid. Etter 2004 er bransjeavtalen mellom Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening gitt unntak i en egen forskrift. Forenklet dreier dette seg om å frita aktørene fra konkurranse for at de skal kunne få tilstrekkelig inntekter til å kunne utøve kulturpolitikk.

Gjennom den gjeldende bokavtalen fra 2009 samarbeider forlag og bokhandlere om at det skal settes en fastpris på nye bøker, fastprisens varighet, hvilke rabatter som kan gis på bøker, samt at Den norske Forleggerforening fastsetter frakt og leveringsbetingelser. Dette er altså en avtale mellom konkurrenter (ulike forlag og bokhandlere) som binder konkurrentenes handlefrihet med tanke på prisfastsettelse og som i utgangspunktet er ulovlig. Felles regler i forhold til hvordan aktørene skal opptre i markedet gir også grunn til å være bekymret for den øvrige konkurransen på forhold som ikke er direkte regulert i bokavtalen, særlig når cirka 80 prosent av det norske bokmarkedet er omfattet av avtalen.

Jostein Skaar

FOTO: Marit Hommedal

Høy pris lenge

Et kjennetegn ved bokmarkedet er at det settes en høy fastpris når boken er ny. Etter en viss periode senkes prisen og "kvaliteten" ved at boken kommer ut i paperbackutgave. For at en strategi om å holde høy pris lenge skal kunne lykkes må forlagene og bokhandlerne binde seg til ikke å senke prisen innenfor en tilstrekkelig periode. De må fjerne risikoen for at en eller flere aktører fristes til å konkurrere ved å sette ned prisen. Det er nettopp det som skjer gjennom den eksisterende bokavtalen. Når et slikt system først er på plass og det omfatter størstedelen av markedet øker faren for koordinering knyttet til hvilket nivå fastprisen på bøker skal settes til.

Fire ganger så dyrt

Konkurransetilsynet har foretatt noen prissammenligninger av bøker mellom Norge og Sverige. I vårt naboland Sverige er det i likhet med i Danmark ingen bransjeavtale som innebærer faste utsalgspriser på bøker. Prissammenligningen er foretatt to ganger i 2010 og på nytt i mars 2012 med utgangspunkt i topplister av innbundne bøker og pocketbøker. Denne enkle undersøkelsen viser at prisene på innbundne bøker i gjennomsnitt er dobbelt så dyre som i Sverige, mens for pocketbøker er gjennomsnittsprisen nesten fire ganger høyere i Norge. Det er god grunn til å være bekymret for de kostnader bransjeavtalen påfører norske boklesere og samfunnet.

E-bok velegnet alternativ

Sverige er på topp i Europa når det gjelder netthandel. Hele 20 prosent av omsetningen til medlemmene i den svenske bokhandlerforeningene er knyttet til handel med bøker over nett. I Norge har vi Bokskya. Omsetning av bøker på elektroniske plattformer er åpenbart et velegnet alternativ til fysisk distribusjon. Det bør også være ganske innlysende at elektronisk distribusjon medfører lavere kostnader og økt tilgjengelighet, ikke minst for yngre boklesere.

En vesentlig gevinst ved konkurranse er at aktørene, i dette tilfellet forlagene og bokhandlerne, må tilpasse seg den nye teknologien raskt for å overleve i markedet. De aktørene i norske bokbransje som er parter i bransjeavtalen er unntatt fra å konkurrere på vesentlige parametere som har betydning for deres lønnsomhet. Det er grunn til å være urolig for hva et slikt redusert konkurransetrykk gjør med incentivene til å vinne frem i konkurransen og ta i bruk ny teknologi til fordel for samfunnet og forbrukerne.

Ikke større bredde

Unntak fra konkurranseloven er et upresist virkemiddel for å oppnå litteraturpolitiske målsettinger. En sentral målsetting er stor bredde i den litteraturen som skrives. Dersom vi måler bredde i antall ulike titler tyder undersøkelser i Danmark og Norge på motsatt effekt. I Danmark indikeres det at antallet titler økte etter at reguleringene ble fjernet. I Norge ble bransjeavtalen endret i 2005. Konkurransetilsynets egne undersøkelser fra 2006 og 2008 viste at boksalget gikk opp, prisene gikk ned og antallet titler økte da det ble åpnet for noe mer konkurranse innenfor rammene av en ny bransjeavtale i 2005.

Hensynet bak konkurransereglene er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser gjennom konkurranse. Tanken er at bedrifter som må konkurrere om kundenes gunst vil måtte redusere sine kostnader og tilpasse sine varer og produkter til forbrukernes behov. Dette gjør at samfunnet sparer ressurser som kan brukes til andre gode formål. Noen av de sparte ressursene kan for eksempel benyttes langt mer effektivt og målrettet til å ivareta litteraturpolitiske hensyn.

Helt spesielt unntak

Bøker er et viktig kultur- og informasjonsgode. Konkurransetilsynet ser at det kan være nødvendig å innføre reguleringer for å opprettholde og sikre bokens stilling. Det bør imidlertid benyttes mer målrettede virkemidler enn et unntak fra konkurranseloven som medfører store kostnader for samfunnet og forbrukerne både på kort og lang sikt. Effekten av dette tiltaket er også høyst usikker. Det eneste som er sikkert er at de som tjener på dette er forlagene og bokhandlerne som har lyktes med å få et helt spesielt unntak fra å konkurrere i sin bransje.

Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Kronikker

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger