— Beitostølen er et område som man tidlig begynte å utvikle som et typisk "resort"-område, litt som det vi finner i Alpene og USA. Utbyggingen har ført til store terrenginngrep, og arkitektonisk er det mye rart her. Prangende og lite helhetlig.Christian Nellemann og Bjørn Petter Kaltenborn, seniorforskere ved Norsk institutt for naturforskning, er ganske krasse i sin omtale av Beitostølen. - Har kommunene hatt kontroll med utviklingen, eller er det markedskrefter og grunneiere som har bestemt?- Det er litt vanskelig å si. Men det er åpenbart at utviklingen ikke har fulgt noen helhetlige planer og i stor grad er styrt av etterspørsel og markedskrefter. Beitostølen ble tidlig av mange pekt på som et område hvor utviklingen var ute av kontroll, sier Nellemann, som arbeider spesielt med økologiske følger av inngrep i naturen.- Ville det vært bedre å ha lagt opp til mer spredt utbygging fremfor å samle så mye på selve Beitostølen?- Mer spredt utbygging kan få større konsekvenser for naturmiljø og tradisjonelt friluftsliv, men den ekstreme urbaniseringen av et område i tregrensen gir store visuelle og negative opplevelseseffekter lokalt. Og dette handler jo ikke bare om Beitostølen, men stort sett om hele fjellbeltet i Sør-Norge.- Hva er følgene for omgivelsene?- Slike hyttebyer medfører en intens bruk av fjellområdene omkring. De medfører et betydelig omfang av veibygging, turgåing, bærplukking og skiløyper i flere mils omkrets. Vi har flere studier av bjørn og rein og ser for eksempel at villrein får sine tilgjengelige beitearealer snevret inn. - Hva er drivkreftene bak leilighetssatsingen fremfor tradisjonelt hytteliv?- Å få inn andre eller nye brukergrupper med større betalingsevne og større krav til komfort. Leiligheter blir også i større grad enn hytter investeringsobjekter. Den nye utviklingen med leiligheter ved turiststeder i tregrensen, Beitostølen, Hafjell o.l., viser virkelig hvordan byen flyttes opp på fjellet.- Kunne noe vært oppnådd dersom de ulike Valdres-kommunene hadde hatt en samordnet utbyggingspolitikk?- Ganske sikkert. En mer differensiert fordeling av hytter og ferieleiligheter som hadde redusert miljøkonsekvenser og negative effekter på opplevelseskvaliteter. Og man hadde unngått konflikter som følge av at det bygges helt inn i grensene på verneområder. I Vang er det for eksempel solgt tomter inne i områder som er vernet av kulturminnehensyn, påpeker Kaltenborn.