Gapet mellom etterspørsel etter og tilgang til ingeniører og andre realfagsutdannede vil stadig øke frem mot 2030, fastslo Statistisk sentralbyrå (SSB) i fjor.

Vi har lenge fått høre at det utdannes for få realister i Norge. Men i en ny rapport avblåser SSB den varslede krisen. I sine fremskrivninger frem mot 2030 mener SSB Norge vil ha nok ingeniører, sivilingeniører og andre realfagsutdannede. SSB-forsker Nils Martin Stølen mener at tiltak for å øke rekrutteringen til realfagsstudier har virket. I tillegg ansetter norske bedrifter mange utenlandske realister.

Flere utlendinger

— Tiltakene har hatt positiv effekt. Det er flere som starter på utdanningen, og det er tegn til at gjennomføringen er blitt bedre. På toppen av det hele ser det hele ser det ut til at de dårlige tidene i Europa har ført til at det kommer flere ingeniører til Norge fra utlandet. Alle disse faktorene drar i retning av at tilbudet av ingeniører, sivilingeniører og andre med realfagsbakgrunn øker mer enn vi tidligere anslo, og at tilbud og etterspørsel vil være i tilnærmet balanse, sier Stølen til Aftenposten.

Han understreker at det er mye usikkerhet knyttet til tallene. Kanskje vil det komme flere utlendinger enn forutsatt? Eller kanskje nedbyggingen av petroleumsindustrien vil skje senere enn vi tror i dag.Ifølge SSBs tall vil det i fremtiden utdannes flere bachelorstudenter i ingeniørfag enn det er behov for. Men det betyr ikke at de utdanner seg til arbeidsledighet. Stølen legger vekt på at ingeniører og andre realister kan erstatte hverandre på arbeidsmarkedet.

Dobling av økonomer

Samtidig vil det utdannes flere med mastergrad i økonomi og administrasjon enn det fremtidige behovet tilsier.

-Det er blant utdanningsgruppene der etterspørselen vokser sterkest. Samtidig har det vært en voldsom vekst i utdanningen på dette feltet at det likevel ser ut til å bli en del for mange. Det vil være mer enn en fordobling i tilgangen på den type arbeidskraft på knapt 20 år, sier han.

I 2010 var det rundt 35 000 sysselsatte med slik masterutdanning i Norge. Forsetter utviklingen vil det være rundt 85 000 i 2030. Etterspørselen vil øke fra rundt 35 000 i dag til rundt 48 000 i 2030, ifølge SSB.Fremskrivningene tyder også på at det blir vanskeligere å få jobb for folk med bare grunnskole eller grunnkurs fra videregående. Samtidig vil vi mangle folk med fagbrev fra videregående, som bygg og anleggsfag. Det vil bli mangel på arbeidskraft innenfor helse, pleie og omsorg, særlig sykepleiere. Rapporten viser også et udekket behov for lærere.