Vårrapporten 2005 fra teknisk beregningsutvalg viser et netto driftsresultatet for kommunesektoren som helhet på 2,4 prosent av inntektene i fjor, mot 0,6 prosent både i 2002 og 2003.

Netto driftsresultat viser hvor mye kommunene og fylkeskommunene har til disposisjon etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Driftsresultatet for 2004 tilsvarer om lag 5,5 milliarder kroner

Fylkeskommunene fikk et netto driftsresultat på 4,3 prosent i 2004 mot 1,1 prosent i 2003. Kommunene utenom Oslo hadde et netto driftsresultat på 2,2 prosent i fjor mot 0,7 prosent året før.

Ifølge beregningsutvalget er årsaken til forbedringen i første rekke inntektsvekst og moderat sysselsettingsvekst. Realveksten i de samlede inntektene ble knapt 7 milliarder kroner, som tilsvarer 3,5 prosent. Dette er den sterkeste inntektsveksten siden 1997.