EU-vedtak. EU-kommisjonen har endelig talt i saken om såkalt opprinnelsesbevis for hvitfisk. Vedtaket kan få betydning for EU-selskaper som har måttet etterbetale store summer i tollavgift for import av fisk fra norske selskaper. Avgiften kan EU-selskapene kreve tilbake fra de norske leverandørene.

Fra Russland

Fiskeriselskapet Domstein, som er notert på Oslo Børs, er et av selskapene som er berørt. Striden står om opprinnelseslandet for hvitfisk (torsk, hyse og sei) som er solgt til EU-land. EU-selskaper har kjøpt store mengder norsk fisk i den tro at den var norsk. Da er det minimal toll i EU. Hvis fisken derimot kommer fra tredjeland, som Russland, og selges via Norge, hadde tollsatsene blitt høyere. Norsk fiskerinæring har hevdet at lokale norske tollmyndigheter har godkjent deres dokumentasjon av at fisk solgt til EU-selskaper var norsk. Men Toll— og avgiftsdirektoratet har senere underkjent en rekke av disse godkjennelsene. Dermed har det ikke vært mulig å dokumentere at fisken faktisk kom fra Norge. Det førte i neste omgang til høye tollkrav til importørene i EU-land. I det samme vedtaket fra EU-kommisjonen fikk en dansk speditør ettergitt et tollkrav på 1,3 millioner danske kroner. Kommisjonen begrunnet det med at han ikke hadde gjort seg skyldig i uriktigheter eller åpenbar forsømmelse.

EU-kritikk

EU kritiserer bl.a. at kontrollen til lokale norske myndigheter var utilstrekkelig i den aktuelle perioden. Det ser ut til at tollerne tillot fakturaerklæringer uten å ha sikkerhet for at eksportørene oppfylte betingelsene for å være godkjent eksportør, heter det også.Konklusjonen til EU er et de lokale norske myndighetene ikke har oppfylt sine forpliktelser når det gjelder de aktuelle eksportørenes fiskeeksport til EU.- Norske myndigheter har begått så mange feil at EU ikke kan bygge sine etteroppkrevinger av toll basert på de vedtakene, mener Domsteins advokat Håvard Skogvoll i advokatfirmaet Thommessen.

Delvis medhold

Han sier også at vedtaket innebærer at EU-kommisjonen har same oppfatning som Domstein når det gjelder håndteringen av tollspørsmålene.Fiskeriselskapet Domstein har ved flere anledninger ikke fått godkjent sin metode for å dokumentere opprinnelsen av fisk. En langvarig strid endte i 2001 med at Toll- og avgiftsdirektoratet underkjente alt det de lokale tollkontorene hadde godkjent av dokumentasjon siden 1998. Det førte til at Domstein gikk til rettssak mot staten. Den er blitt utsatt til januar.

<b>Krangel. </b>Norsk fiskerinæring krangler med tollmyndighetene om opprinnelsesland på fisk som eksporteres til EU.
BJØRN SIGURDSØN-SCANPIX