Les også:


31-åringen var tiltalt for uaktsomt drap etter den tragiske båtulykken på Småskjær i Drøbaksundet for et år siden — der tre mennesker omkom. Nå er bærumsmannen frifunnet i straffesaken mot ham, og slipper fengsel. Men han må betale 875.000 kroner i erstatning til de etterlatte og skadede, skriver oblad.no.

- En lettelse

— Det er en lettelse at han er blitt frfunnet, sier forsvarer Harald Johannessen til Aftenposten.no. Retten mener det ikke med sikkerhet kan konkluderes med at det var tiltalte som førte båten. - Det er usikkerhet rundt hvem som har ført båten, og det har vi sagt hele tiden. Dermed er vi fornøyd med utfallet, sier Johannessen til Aftenposten.no. 31-åringen har i retten forklart at han ikke husker noe fra ulykken, men at han det ikke kunne vært han som førte den siden han var kjent i området, og ville valgt en annen kurs.

Må betale

31-åringen må likevel betale erstatning fordi beviskravene - når sivilrettslige regler legges til grunn - ikke er like strenge som til domfellelse i straffesaker. Det er foreløpig uklart om 31-åringen skal anke i forhold til erstatningskravet. I dag ligger han på sykehus i forbindelse med en operasjon for skader han pådro seg i ulykken. Han har fått med seg nyheten om frifinnelsen over telefon.

Hvem førte båten?

Det sentrale spørsmål i saken har vært hvem som førte båten umiddelbart forut for ulykken. Det var åtte personer ombord i båten på ulykkesdagen. Av de fem som overlevde husker kun tre av dem ulykken. De tre som husker ulykken har alle i retten pekt ut tiltalte som fører av båten. Men forklaringene deres har spriket. Retten har uttalt at det er sannsynlig at 31-åringen førte båten, men bevisene ikke har vært klare nok til domfellelse. «Etter en samlet sivilrettslig vurdering av bevisene finner retten at (tiltaltes navn) erstatningsrettslig sett handlet grovt uaktsomt (...) Retten finner etter dette at vilkårene for å tilkjenne de fornærmede oppreisning er til stede», heter det i dommen. Retten mener at det ut i fra personenes plassering i båten kun kan være snakk om at tre personer er aktuelle førere av båten - nemlig tiltalte og de to yngre jenter. En av jentene omkom i ulykken.

Strenge beviskrav

Retten skriver at «det foreligger klar og betydelig sannsynlighetsovervekt for at tiltalte førte båten da ulykken inntraff. Tiltalte befant seg i umiddelbar nærhet av ratt og gass-girenhet, og således i en posisjon som var naturlig for den som skulle føre båten.» Men etter en samlet vurdering mener retten at de ikke helt kan se bort fra den mulighet at det var en annen som førte båten. Retten henviser til de strenge beviskravene i straffesaker - at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode.

Ingen tekniske bevis

Det foreligger blant annet ikke tekniske spor som gir holdepunkter for hvem som førte båten. Dessuten er båten er slik innrettet at den kan føres av andre enn den som sitter på den naturlige førerplassen. Derfor finner retten at tiltalte blir å frifinne for straff. Aftenposten.no kommer med mer.