I dag har justisdepartementet sendt på høring et forslag som vil gjøre det lettere for politiet å fengsle eller bruke andre tvangsmidler mot utlendinger man mener har oppgitt falsk identitet, prøvd å unndra seg utsendelse eller ulovlige, kriminelle innvandrere.

– Enkelte asylsøkere skaper problemer for utlendingsmyndighetene ved å oppgi falsk identitet eller ved og nekte å overholde plikten til å forlate Norge etter endelig avslag. Vi ser også eksempler på at noen få utnytter asylinstituttet til å komme til Norge for å begå kriminalitet. De tiltakene som nå foreslås, er viktige for å bevare publikums tillit til asylinstituttet, sier justisminister Knut Storberget.

Trussel

Regjeringen vil også foreslå et nytt regelverk for å kunne fengsle personer som utgjør en trussel mot nasjonale interesser.

Forutsetningen er at man har en aktiv prosess for å kunne returnere denne personen.

Nye forslag mot kriminelle asylsøkere:

  • I forhold til asylsøkere og personer med ulovlig opphold som begår kriminalitet, foreslås det at det skal kunne pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted.
  • Dersom pålegget ikke overholdes, vil vedkommende kunne bli frihetsberøvet inntil asylsaken eller utvisningssaken er endelig avgjort.
  • I tilfeller med kriminalitet av et visst alvor, vil det bli adgang til å kreve frihetsberøvelse uten at det alltid vil være nødvendig å først forsøke med meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted.
  • De foreslåtte reglene vil videre gjøre det enklere for politiet å få beslutning fra retten i saker om fengsling på grunn av unndragelsesfare eller mistanke om falsk identitet.
  • Det vil dessuten bli adgang for politiet til å holde personer pågrepet i inntil 3 dager før vedkommende må fremstilles for retten for eventuell videre varetekt. I dag skal fremstilling for retten som utgangspunkt skje senest dagen etter pågripelse.