Forsker Pål Ketil Botvar ved Stiftelsen Kirkeforskning har på oppdrag fra Kirkerådet analysert to store nasjonale undersøkelser som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har gjennomført, og sett undersøkelsene i forhold til religiøs tro eller ikke-tro. Undersøkelsene sammenligner holdninger til verdispørsmål i 1993 og 2000.Høyest miljøengasjement i Botvars undersøkelse får aktive kirkefolk med en fast tro på Gud. Ateister kommer på annenplass. På tredjeplass kommer gruppen av folk som sier at de tror mer enn de tviler. Gruppen som oppgir at de tror på en høyere makt ligger på gjennomsnittet i befolkningen, mens agnostikere og folk som sier at de tviler mer enn de tror ligger under gjennomsnittet i miljøengasjement.Botvar sier til NTB at den store graden av miljøengasjement blant ateister viser at folk med et ideologiske engasjement, som både aktive kirkefolk og human-etikere har hver på sin måte, gir en større miljøbevissthet.

Nedgang

I løpet av de sju siste årene har miljøbevisstheten blant folk flest i Norge gått betydelig ned. Botvar mener at dette kan skyldes at det har vært lite fokus på miljøsaker i den offentlige debatt, at nordmenn merker lite til de globale miljøproblemene og at nordmenn er blitt mer velstående, materialistiske, individualistiske og høyre-orienterte.For aktive kirkefolk har utviklingen derimot gått i retning av et sterkere miljøengasjement i den samme perioden. Botvar mener at en grunn til det kan være at forbruk og rettferd var en hovedsak på Kirkemøtet i 1996, og at det i tiden etter ble satt i verk en rekke konkrete tiltak i norske menigheter.

Samarbeid

I 1993 var 5 prosent av befolkningen medlem av en miljøorganisasjon. Samme prosenttall gjaldt også for aktive kirkefolk. I 2000 var dette tallet sunket til 3,5 prosent for befolkningen generelt. Men for aktive i religiøse organisasjon var den steget til 7,5 prosent, og for aktive i Den norske kirke til 9,5 prosent. Botvar sier at det likevel burde være mer å hente. Det er også en grunn til at flere miljøvernorganisasjoner har inngått samarbeid med religiøse organisasjoner.I undersøkelsen scorer aktive kirkefolk særlig høyt på viljen til å ofre personlig forbruk dersom det kan være til gagn for miljøet. Det blir også slått fast at eldre mennesker i dag er langt mer miljøbevisste enn det ungdom er.

USA-nedgang

I Botvars rapport blir de norske holdningene sammenlignet med tilsvarende holdninger i Tyskland og USA. I Tyskland er det også slike at aktive kirkefolk er mest miljøbevisste, mens de i USA ligger under gjennomsnittet i befolkningen. Botvar mener at dette skyldes kulturforskjeller og en politisk høyre-dreining blant kirkefolk i USA.Forbruk og rettferdighet er også en sak på årets Kirkemøte, som denne uken blir arrangert på Lillehammer. (NTB)