Avgjørelsen falt fredag formiddag, etter at politiinspektør Vegard Rødås ved utlendingsseksjonen i Oslo politidistrikt torsdag hadde levert inn sitt tilsvar til advokat Brynjar Melings støtteskriv til anken.

— Vi er fornøyd med at vi har nådd fram med våre argumenter, sier politiinspektør Vegard Rødås i Oslo politidistrikt til NRK i en kommentar til at Krekar ikke blir løslatt nå.

Hverken aktor eller forsvarer var til stede i lagmannsretten, som avgjorde saken ved såkalt skriftlig forhandlinger.

Dette gjøres ved at tre dommere i lagmannsretten setter seg ned med sakens dokumenter for å si om tingrettens kjennelse holder vann juridisk.

Blir prioritert

-Normalt blir anker i fengslingssaker avgjort den dagen vi får dem, eller senest den påfølgende dag, sier lagmann Cecilie Østensen Berglund ved Borgarting lagmannsrett.

Saken fortsetter under annonsen.

58-årige Najumuddin Faraj Ahmad, som han egentlig heter, ble 27. februar varetektsfengslet i fire uker etter at han i et intervju med Dagsrevyen kom med en rekke trusler mot kurderen Halmat Goran. Han ga også uttrykk for ekstreme holdninger.

TV-intervju

«I intervju med NRK sendt på Dagsrevyen 20. februar 2015 kom siktede vedrørende Halmat Goran med de utsagn som er gjengitt i siktelsen. Siktede var klar over at sentrale deler av intervjuet skulle sendes på riksdekkende TV. Utsagnene er egnet til å fremkalle alvorlig frykt hos Halmat Goran», het det i kjennelsen fra tingrettsdommer Finn Haugen.

Sentralt i advokat Brynjar Melings anke står spørsmålet om at hans klient nå får en form for dobbeltstraff fordi han alt i 2012 ble dømt for å ha fremsatt nesten likelydende utsagn om Goran.

Argumentene falt på juridisk stengrunn, og Borgarting lagmannsrett mener det ikke er noe urimelig inngrep med fire ukers varetektsfengsling.

Lagmannsretten bemerker at siktelse og eventuelt straff for de truende utsagn som ble fremsatt i intervjuet med NRK ikke vil være i strid med forbudet mot dobbeltstraff.

-Skremmende opplevelse for fornærmede

-Det bemerkes også at det å fremsette trusler på nytt, i seg selv vil utløse en ny og skremmende opplevelse for fornærmede. Den nye fremsettelsen av trusler vil dessuten kunne vekke nytt liv i tidligere drapsoppfordringer, og kunne sørge for at drapsoppfordringen når ut til et enda større publikum enn den gjorde i utgangspunktet, heter det i lagmannsrettens kjennelse.

De tre dommerne viser også til terrorhandlingene i København og Paris, og mener at faren for at noen kan følge Krekars oppfordring om å drepe kurderen er reell og ikke teoretisk.

-Fordi truslene stadig gjentas, er det grunn til å tro at faren for at noen faktisk velger å effektuere oppfordringen, suksessivt øker, mener lagmannsretten, som mener at varetektsfengsling i betydelig grad vil vanskeliggjøre fremsettelse og spredning av nye straffbare utsagn.

Det foreligger stor sannsynlighetsovervekt for at Krekar vil begå nye straffbare forhold av tilsvarende art hvis han løslates, mener Borgarting lagmannsrett.

Flytting senere

Det Borgarting lagmannsrett i dag vurderte var kun spørsmålet om varetektsfengsling. Senere vil den måtte ta stilling til om det er et uforholdsmessig inngrep i mulla Krekars privatliv å tvangsflytte ham til Kyrksæterøra for resten av året.

-Disse spørsmålene blir behandlet som to separante rettssaker, sier lagmann Østensen Berglund.