• Jobb:NAV Hordaland har satt inn store ressurser for å ta igjen etterslep i saksbehandlingen det siste året. Altfor store ressurser, viser regnskapet: NAV Hordaland har brukt 20 millioner kroner mer enn de skulle hittil i år, og har ansatt over 80 flere personer enn de hadde penger til. Arbeidet med å kutte i staben må skje samtidig med at arbeidsledighetstallene går opp for hver uke som går.

Har vært forbannet

I et langt førjulsbrev til alle ansatte gjør direktør Paal Fennell i NAV Hordaland rede for den alvorlige budsjettsituasjonen. Også han sitter med mange spørsmål: «Jeg skjønner ikke hvordan det kunne skje at det ble ansatt så mange nye i 2008 som vi ikke hadde råd til», skriver Fennell. Selv begynte han som NAV-sjef i august. Men også etter at det ble innført stillingsstopp i september, fortsatte staben å øke måned for måned. — Det får vi svi for nå. Dette er en strafferunde vi må gå fordi vi ansatte folk nesten ukontrollert i en periode tidligere i år, sier Fennell. Les også: Ikke håp om ekstra penger | LO i Bergen: - Helt uhørt I brevet skriver han: «Dere må gjerne være sinte og forbannet over at det er sånn som jeg her beskriver i Hordaland. Det har jeg også vært». - Oppbemanningen har gitt uttelling, vi har fått kontroll på etterslepet når det gjelder saksbehandlingstid og er à jour på flere områder der vi hang etter. Men vi kan ikke fortsette med overforbruk i så stor skala. Da ville jeg nok ikke blitt værende lenge i jobben. NAV-kontorer andre steder i landet har klart å holde seg innenfor budsjettrammene. Nå må vi disiplinere oss og være solidariske med resten av NAV-systemet, sier Fennell.

- Vi er for mange

Dersom ingenting blir gjort, vil underskuddet i 2009 bli på mer enn 40 millioner kroner. I så fall blir det oppsigelser, varsler direktøren i brevet: «Det er det ingen tvil om», skriver Fennell. NAV-direktøren understreker at prosessen med nedbemanning er i en svært tidlig fase, og at det ikke er snakk om å si opp folk i faste stillinger. Men en stor del av dem som sitter i vikariater og kortvarige engasjementer vil trolig miste jobben. - Vi er for mange ansatte, det er helt klart, sier Fennell. - Det eneste som foreløpig er gjort, er å sende ut skriv med orientering til avdelingslederne og bedt dem utforme forslag til hvor det kan kuttes, ut fra et «worst case scenario», det vil si at vi virkelig vil måtte kutte inntil 80 stillinger, sier han.

Arbeidsløse skal få hjelp

Han lover uansett at nedbemanningen ikke skal gå ut over dem som nå blir arbeidsledige og må stille i køen på de lokale NAV-kontorene. - De er ingen grunn til å frykte konsekvenser for denne gruppen. Servicen skal bli minst like god som ved andre NAV-kontorer. Stillingene som nå eventuelt blir fjernet, har vært øremerket for å få unna bunken av oppmagasinerte saker. De lokale NAV-avdelinger skal være godt nok rustet til å ta imot dem som måtte bli arbeidsledige, selv etter en mulig nedbemanning. - Det kan imidlertid bli aktuelt å flytte på folk for å styrke bemanningen der hvor behovet er størst. Dette er noe de ansatte må være forberedt på, sier Fennell.

Bekymring blant ansatte

Han understreker at samarbeidet med de tillitsvalgte har vært godt. - Vi har riktig nok fått noen tilbakemeldinger fra ansatte som er bekymret for sin fremtidige arbeidssituasjon, sier Fennell. Men han mener dette er å overdramatisere på et altfor tynt grunnlag. - Hvis arbeidsledigheten øker fremover, slik det ser ut til, ligger det i kortene at budsjettene til NAV også øker neste år. Det betyr i så fall at vi slipper å nedbemanne så mye som vi frykter. Men så lenge vi ikke vet noe sikkert verken om hvilken vei arbeidsledigheten vil gå eller om fremtidige budsjettrammer, er vi altså nødt til å ta høyde for at vi ikke får mer å rutte med, sier Paal Fennell.