Unge, norske muslimer Aftenposten har snakket med er overrasket og bekymret for enda mer mistenkeliggjøring og fordommer. Terrorutfordringen i Norge har hittil vært knyttet til støttevirksomhet for terroraksjoner i andre land. Produksjon av falske dokumenter og pengeoverføringer til terrorceller har skjedd fra Norge. Det er også påvist at personer knyttet til terrornettverkene har levd i skjul her.PST-sjef Jørn Holme har tidligere uttalt at vi i Norge må være forberedt på at egne landsmenn kan bli rekruttert til terrorvirksomhet. Nå avslører han en ny og alvorlig utvikling: — Vi har noen bekymringsmeldinger om eldre, manipulerende ekstreme islamister som her i landet forsøker å motivere ungdommer til å kunne delta i jihad-angrep i utlandet, sier Holme. Han bemerker at dette er noe PST tar svært alvorlig.Holme vil ikke si noe nærmere om hvilke personer det dreier seg om, og heller ikke hvor mange det er snakk om.Han vil heller ikke fortelle om hvordan rekrutteringsforsøkene skjer, eller hvordan de kommer i kontakt med norsk ungdom. Men Holme bekrefter at personene som driver med vervingsforsøkene opererer fysisk i Norge. Hva PST nå gjør med disse opplysningene er det lagt fullstendig lokk på.

Ingen detaljer.

PST-sjefens avsløringer indikerer at det i Norge eksisterer grupperinger som er direkte knyttet til terrornettverk i utlandet. Men han vil ikke svare på om noen av vervingsforsøkene har vunnet frem, eller om norske ungdommer har deltatt i treningsleire i Pakistan eller andre land, slik det har vært eksempler på i andre europeiske land.PST har ikke endret trusselnivået i Norge som følge av vervingsforsøkene på norsk jord. Holme presiserer at det ikke er noen alvorlig terrorfare i Norge. Han påpeker at ungdommene som blir forsøkt vervet, ønskes til innsats i utlandet, ikke i Norge.

Trusselvurdering.

På spørsmål om hvordan han nå ser på terrortrusselen her i landet, svarer han:- Situasjonen er mye mer kompleks og sammensatt enn tidligere. Det er derfor viktig for PST å ha en dialog med hele det norske samfunnet om dette. Vi må engasjere gode motkrefter i lokalsamfunn og i ulike etniske miljøer. Vi er helt avhengig av tillit og samarbeid med alle som kan ha opplysninger om hva som skjer i de ekstreme islamske miljøene. På sett og vis er dette en parallell til vårt arbeid mot høyreekstremisme hvor lokale krefter og familien ofte blir involvert.

Utstrakt hånd.

Nettopp i en situasjon med nye avsløringer om militant islamisme i Norge, mener PST-sjefen at det er viktig å ha riktig fokus. I et intervju tidligere i helgen, advarte Holme mot å slå norske muslimer i hardkorn med islamsk ekstremisme. Han understreker at PST er avhengig av informasjon fra disse miljøene og at tjenesten dermed også må ha den nødvendige tillit i også denne delen av befolkningen.- Av og til snakker både politikere, journalister og politifolk på en slik måte at norske muslimer føler seg stigmatisert i det norske samfunn. I mer enn 90 prosent av terrorangrepene er jo muslimer ofrene. De med norsk etnisk bakgrunn må ikke stille andre krav til norske med annen etnisk bakgrunn. Der er ikke riktig å forlange at norske muslimer skal gå offentlig ut og ta avstand fra terrorisme. For det gjør de uansett, sier Holme.