Les også:

Disse pengene skal gå til opprettelse av 400 nye barnevernsstillinger og enkelte andre tiltak som styrker barnevernet lokalt.

Det foreslås også en økning på 20 millioner til statlige barnevernstiltak.

Tallet på barn som må ha hjelp fra barnevernet har økt jevnt de ti siste årene. I 2000 tok 31.900 barn imot hjelp, mens det i 2009 var 46.500, en økning på 46 prosent.

En prioritert oppgave framover skal også være å skape en bedre samordning for utsatte barn og unge.

Bevilgningene på rusfeltet økes med 100 millioner kroner i budsjettet for 2011. Innenfor økningen foreslås 70 millioner til kommunale tjenester og 20 millioner til tverrfaglig spesialisert behandling.

Det settes også inn tiltak for at flere skal komme i arbeid. Kommunene vil få dekket merutgifter på rundt 65 millioner i et program for personer med nedsatt arbeids— og inntektsevne.

Bostøtten til personer med lave inntekter og høye boutgifter økes med 238 millioner i budsjettet for 2011.

Regjeringen vil også bedre studiefinansieringsordningen for studenter med nedsatt funksjonsevne med 14,1 millioner kroner i 2011.

Programmet for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), med formål å hjelpe arbeidstakere- og søkere med manglende ferdigheter, får 10 millioner kroner ekstra på budsjettet.