Neste år etableres de første politirådene som skal samle politi og lokalpolitikere til felles idédugnader om hvordan lokal kriminalitet skal forebygges. — Hvis politiet skal komme nærmere folk er det viktig at de også kommer nærmere kommunale beslutningstagere. Det er derfor et behov for å trekke politi og politikere tettere sammen, sier Storberget.

Forpliktende.

Politirådene blir et forpliktende samarbeid mellom kommuner og politi der lokale problemer skal bringes til torvs og drøftes. Rådene skal også bidra til at politiet får tettere bånd til kommunale etater som barnevernsvakten, skjenkerettsutvalg, bygningsråd og veietater. Justisministeren ser for seg at det på sikt etableres slike råd i alle landets kommuner. - Nå er det viktig at vi får på plass politiråd i enkelte kommuner og regioner. Vi vil plukke ut noen piloter som starter neste år. Jeg kunne tenke meg at hvert eneste politidistrikt lager seg en pilot, sier Storberget, og kommer med det med en klar invitt til landets politimestere.Dette er søt musikk i ørene til Politiets Fellesforbund, som lenge har etterlyst et mer forpliktende samarbeid mellom kommunale aktører og politiet.- Politiet må ta publikum og samarbeidende instanser langt mer på alvor i fremtiden, enn det som har vært praksis frem til i dag. Det er viktig at dette formaliseres, og et kommunalt politiråd vil være en svært god arena. Vi håper også dette vil føre til at flere lokalpolitikere engasjerer seg i kriminalpolitikk, sier forbundsleder Arne Johannessen.

Barn og unge.

Forebygging er det viktigste stikkordet for arbeidsoppgavene til politirådene. I en publikumsundersøkelse Politidirektoratet gjennomførte i fjor svarte et stort flertall at de ønsker at politiet skal prioritere forebyggende arbeid fremfor å etterforske begått kriminalitet. Justisministeren tror politirådene vil være en viktig brikke for å hindre at barn og unge havner på skråplanet. Han viser blant annet til at politiet kan få en mer aktiv rolle i det som foregår på lokale fritidsklubber, slik at problemer knyttet til rus og annen kriminalitet tidlig kan fanges opp.Justisministeren er opptatt av politirådene ikke blir lokale overbyråkratiserte råd uten reell innflytelse. Hvor mye beslutningsmyndighet de skal få har han ikke tatt stilling til, men poengterer at samarbeidet skal være gjensidig forpliktende. Det videre arbeidet skal derfor foregå i nær dialog med kommunalministeren.- Vi trenger ikke mye byråkrati og mye penger for å få til dette, sier han.