Det følger av Finansdepartementets nye forslag til skattlegging av norske utenlandspensjonister, samt av generelle EØS-regler. EØS-området omfatter Island, Liechtenstein og alle EU-landene — inkludert Spania, et land med svært mange norske pensjonister.Finansdepartementet ønsker å legge en såkalt kildeskatt på pensjoner som utbetales fra Norge. Kildeskatt betales til landet der inntekten eller pensjonen utbetales fra, eller har sin kilde. Den foreslås satt til 15 prosent av brutto inntekt.Men etter EØS-reglene skal norske skattytere bosatt i et EØS-land ha mulighet til i stedet å bli skattlagt etter de alminnelige skattereglene i Norge, så lenge det vesentlige av deres inntekt kommer herfra.Lovrådgiver Omar Dajani i Finansdepartementet forteller at enslige personer med en nettoinntekt på inntil 104 600 kroner - tilsvarende en bruttoinntekt på minst 140 000 - ikke må betale skatt eller trygdeavgift i Norge, på grunn av en skattebegrensningsregel. Forutsetningen er at de ikke har betydelig formue.

Ikke Thailand.

— Dette sikrer minstepensjonister uten formue mot å betale skatt og trygdeavgift, påpeker Dajani. Hvis de nye skattereglene vedtas, vil det samme gjelde for utenlandspensjonister med tilsvarende inntekt. Men bare i EØS-området, ikke i land som for eksempel Thailand.De nye skattereglene kan - med få unntak - ikke innføres helt og fullt før Norge får reforhandlet sine skatteavtaler med andre land, noe som kan ta lang tid.Unntakene er de øvrige nordiske land: Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene. Her gir den nordiske skatteavtalen kildestaten en eksklusiv rett til beskatning, dersom den velger å benytter seg av dette.Hvis Norge legger kildeskatt på pensjoner som utbetales til pensjonister i de andre nordiske land, kan ikke disse landene legge en ekstra skatt på toppen av den norske - i hvert fall ikke før skatteavtalen blir reforhandlet. Norske pensjonister i disse landene inntil videre betale maksimum 15 prosent bruttoskatt (i mange tilfeller mindre).Med noen land har Norge avtaler om at bostedslandet skal stå for beskatningen. Det gjelder land med store norske pensjonistgrupper, som for eksempel Spania, Pakistan og Thailand. Disse avtalene må reforhandles før kildeskatt kan innføres.