Høyesterett sa før jul nei til Regjeringens og Stortingets marsjordre om å heve straffene for drap, grov vold, voldtekt, seksuelle overgrep mot barn, kjønnslemlestelse og vold innen familien straks. Landets øverste domstol avviste et enstemmig storting, og viste til at den nye straffeloven – der de aktuelle straffeskjerpelsene ble lovregulert – ikke ville tre i kraft før 2012.

Høyesterett kunne gå med på en gradvis økning av straffene frem til 2012, men var klar på at det nye maksnivået ikke bør inntreffe før om to år.

Klubbe igjennom

Storbergets «prokuratorknep» for likevel å få opp straffene umiddelbart er å «kopiere» de aktuelle lovbestemmelsene i den nye straffeloven (som trer i kraft i 2012) og legge dem inn i den gamle straffeloven av 1902, som altså fortsatt er den som gjelder. Storberget er ferdig med en helt ny lovproposisjon som nå sendes til Stortinget. Straks den er vedtatt, vil loven tre i kraft. Et samlet storting støtter Storbergets «takk for sist» til Høyesterett, og er innstilt på å klubbe igjennom saken på rekordtid. Dermed vil de nye maksimumsstraffene tre i kraft på denne siden av sommeren.

–Dette er et svar på storkammeravgjørelsene fra Høyesterett der det gjøres klart at man ikke vil legge det nye straffenivået til grunn før den nye straffeloven er trådt i kraft, sier Storberget.

–Er dette et «takk for sist» til Høyesterett?

Saken fortsetter under annonsen.

–Jeg ser ikke slik på det. Domstolene «rår» over individuelle straffeutmålinger. Jeg er glad for Høyesteretts kritiske rolle, også når det gjelder straffeloven. Vi må tåle at Høyesterett er sin rolle bevisst, sier Storberget.

Jusprofessor Henry John Mæland, som også har vært konstituert dommer i Høyesterett, sier dette er uttrykk for en mer aktivistisk holdning fra regjering og – i neste omgang – lovgivers side,

–Dette er uvanlig, men helt uproblematisk fra et juridisk ståsted. Det er faglig interessant fordi det berører arbeidsfordelingen mellom domstol og lovgiver. Til nå har domstolen styrt utviklingen av straff og hatt stor frihet, etter rammer fastlagt av lovgiver. Det vi nå ser er at lovgiver tar et fastere grep om prosessen.

Vakte oppsikt

Da Storberget i 2008 la frem proposisjonen om den nye straffeloven vakte den oppsikt i dommerkretser. Flere fremtredende dommere kritiserte Storberget gjennom Aftenposten fordi han instruerte domstolene til helt konkrete straffeskjerpelser: Et drap, begått på den og den måten, skal straffes med den og den straffen, sa Storberget i proposisjonen.

Det skulle bli slutt på at domstolene angivelig ikke fulgte opp klare signaler fra Stortinget om å skjerpe straffene. Leder i justiskomiteen, Per Sandberg (Frp), hilser Storbergets initiativ velkomment.

–Det er betenkelig at det er nødvendig med en tilleggsproposisjon for at Stortingets klart uttrykte vilje skal få gjennomslag. Men når det er slik, er det flott at Storberget gjør det. Så får vi se om dette blir iverksatt straks. Det vil ikke forundre meg om det oppstår nye hindringer, sier Sandberg.

Han mener et vedtak i Stortinget vil komme raskt – og i god tid før sommeren.

Politikerstyrt

Med Storbergets klare instruksjon om konkrete straffer, og grepet med å «kopiere» inn deler av en fremtidig lov inn i dagens straffelov, kan Storberget ha sørget for at et politikerstyrt straffenivå er på plass i grove kriminalsaker om få uker.

–En så klar instruksjon har vi ikke opplevd før i Norge, bortsett fra i promillesaker, der både bøtenivå og fengselsstraffer er helt styrt av politikerne. Noe lignende skjedde i Danmark på slutten av 90-tallet, også når det gjaldt grov vold. Dette er et uttrykk for at utålmodige politikere ikke har vært fornøyd med det straffenivået domstolene har lagt seg på, sier Mæland.

De nye straffene vil gjelde fra den dagen Stortinget gjør sitt vedtak, og vil i utgangspunktet gjelde for kriminalitet begått etter vedtaket. I proposisjonen argumenterer imidlertid Regjeringen for at også forbrytelser begått før loven er vedtatt skal vurderes i «skjerpende retning» i tråd med de nye straffesatsene. Det gjenstår å se om domstolene gir seg på akkurat det.