Men det betyr ikke at vekt og målebånd alene kan motvirke fedme.— Forskning kan ikke gi oss svar på om rutinemessig måling av høyde og vekt alene har noen annen hensikt enn å avdekke vekstproblemer og overvåke barn og unges vekstutvikling, sier Anne Seierstad ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hun står bak en rapport som legges til grunn for nye retningslinjer for høyde- og vektmålinger på helsestasjoner og i skolene. Konklusjonen kommer i 2008. - Rutinemessige målinger gir mulighet for å sette inn forebyggende tiltak tidlig. Jo eldre barnet er når det er overvektig, jo større er risikoen for å bli overvektig senere i livet. Små barn vokser ofte av seg overvekten før de er åtte- ti år gamle, sier Seierstad.

Jukser på vekt.

I går skrev Aftenposten om et omfattende helseprosjekt blant 2000 12-åringer og deres foreldre. I januar skrev vi at ernæringsprofessor Kaare R. Norum anbefalte at slike kontrollrutiner burde bli satt inn så fort som mulig. Målet er å bidra til gode kostvaner og fysisk aktivitet for barn. Uavhengig av dette vurderer altså myndighetene et strengere regime for å kontrollere barns vekt gjennom hele oppveksten. Seierstads rapport viser at vanlig måling av høyde og vekt er best egnet til å fange opp overvekt og undervekt sammenlignet med andre målemetoder.- Fem av seks studier viser nemlig at selvrapportert høyde og vekt gir store feil. Når ungdom selv skal rapportere høyde og vekt, overdriver de høyde og oppgir for lav vekt, sier hun.Lange tynne personer underrapporterer gjerne sin høyde, mens de tykke overrapporterte høyde og underrapporterte vekt.

Mobbing og stigma.

I fjor lanserte britiske helsemyndigheter nye retningslinjer for å måle og veie barn mellom 4 og 11 år. Overvekt et av de største folkehelseproblemene i England, og britiske myndigheter vil stoppe økningen av overvektige barn under 11 år innen 2010. 20 ulike planer for å bedre barnas helse er utarbeidet.- Ifølge British Medical Journal er det lite dokumentasjon som tyder på at de mer enn 20 planene vil lykkes. Før Norge bestemmer seg for egne retningslinjer er det viktig å tenke på om et måleprogram kan skade ved å trigge til utvikling av overvekt, undervekt eller spiseforstyrrelser, sier Anne Seierstad.Om eventuelle målinger skal skje på befolknings- eller individnivå og om dataene bør samles på nasjonalt eller lokalt nivå er også relevante problemstillinger.- Retningslinjene i Storbritannia anbefaler å måle alle barn på alle skoler. De bruker imidlertid ikke begrepet screening fordi man ikke har funnet forskning som underbygger hverken skade eller nytte av å måle. De antar at måling av høyde og vekt ikke fører til fysisk skade, men at de psykiske skadene er mer usikre - om målingene kan føre til stigma og mobbing, sier Seierstad.