Partiet vil ha en slik høy vrakpant for biler som er eldre enn ti år – men bare for «de mest forurensende bilene», uten at dette spesifiseres nærmere.

— Øker bilsalget

Høyre henviser til at vrakpanten i Tyskland er hevet til 22000 kr. for ti år gamle biler, noe som ifølge partiet allerede har gitt stor økning i nybilsalget.

– Kombinasjonen av høyere vrakpant for sterkt forurensende biler og lavere avgifter for miljøvennlige biler kan bidra til kraftige reduksjoner av miljøskadelige utslipp, skriver Høyre, som allerede har levert et forslag på Stortinget om høyere vrakpant.

Veinettet kan bygges raskere ut gjennom såkalt offentlig-privat samarbeid, der private entreprenører står for finansiering, bygging og drift av offentlige veistrekninger, mener Høyre. Tre slike prosjekter har vært svært vellykkede, ifølge partiet, som har en liste på 22 nye strekninger som bør startes i løpet av kommende tiårsperiode. De inkluderer Mosseveien i tunnel og E 18 fra Oslo til Asker.

Privat jernbaneutbygging.

Høyre vil også gjennomføre forsøk med offentlig-privat samarbeid for jernbaneutbygging. Partiet tar ikke stilling til konkrete prosjekter, men transportpolitisk talsmann Øyvind Halleraker nevner slike muligheter som dobbeltspor til Ski og Ringeriksbanen.

Høyre går inn for bygging av høyhastighetstog i Sør-Norge, på én betingelse: at selve driften av togene skal være bedriftsøkonomisk lønnsom. Utbyggingen av banestrekningene skal altså dekkes av staten og ikke nedbetales gjennom driften.

Halleraker mener investering i høyhastighetsbaner gir en enestående mulighet til å bygge et moderne Norge. –Det skal betjene Norge i hundre år fremover. Det er i et slikt perspektiv vi må se det.

- Må tåle høyhastighet

Høyre ønsker en snarlig avklaring, fordi utbygging av høyhastighetstog kan påvirke Avinors planer om nye terminaler og rullebaner for flytrafikken.

Partileder Erna Solberg legger vekt på at jernbanestrekninger som oppgraderes, må bygges slik at de kan tåle høyhastighetstog i fremtiden.