Endringene i folketrygdloven innebærer at den totale fødselspermisjonen utvides med én uke, som skal forbeholdes faren. I tillegg skal far få en uke av den perioden som i dag er til valgfri fordeling mellom foreldrene.

Fedrekvoten økes på samme måte for adoptivforeldre.

Det skal også bli mulig for far å ta permisjon, selv om mor går på uføretrygd — og dermed ikke har opptjent egen rett til fødselspermisjon, og heller ikke kan oppfylle kravet om å arbeide mens far passer barnet.

"Sosialistisk tvangstrøye"

Frp og Høyre går imot en egen fedrekvote. De hevder i innstillingen at denne kvoten utgjør "en sosialistisk tvangstrøye overfor foreldre som selvstendige mennesker".

Etter de to partiers syn bør ikke offentlige myndigheter regulere familiers samvær med egne barn, som bør være en privatsak. De mener familiene må ha valgfrihet til å fordele permisjonen seg imellom.

Saken fortsetter under annonsen.

Etter utvidelsen, som skal tre i kraft fra 1. juli, blir den totale fødselspermisjon på 47 uker med full dekningsgrad (mot idag 46 uker) eller 57 uker med 80 prosents dekningsgrad (mot idag 56 uker).

For adoptivforeldre er den samlede permisjonstid tre uker kortere.

Tre uker før fødselen og seks uker etter er forbeholdt mor. Tolv uker blir altså forbeholdt far, mens resten er valgfri.

Frp og Høyre synes for sin del det er positivt at Regjeringen myker opp regelverket for familier der mor en uføretrygdet.

Kakefest

Barneminister Audun Lysbakken (SV) hadde tidligere på dagen spist kake utendørs, sammen med medlemmer av familiekomiteen - for å feire at en større del av kaken nå skulle gå til fedrene.

-Det er en god dag for landets pappaer, sa han i sitt innlegg.

-Dette er god likestillingspolitikk for kvinner i arbeidslivet og god likestillingspolitikk for mannen i familielivet.

Henvendt til Frp og Høyre sa statsråden at også han gjerne skulle avskaffe fedrekvoten - når det ikke lenger ville være bruk for den. -Men det er langt igjen, tilføyde han.

Lysbakken henviste blant annet til at det ved mange arbeidsplasser er vanskelig for fedre å få permisjon ut over den lovbestemte kvoten.

Skattefritak?

Lysbakken trakk også frem at Høyre på sitt landsmøte hadde gått inn for å stimulere til deling av fødselspermisjonen ved å foreslå skattefritak for dette.

Michael Tetzschner fremholdt at noe slikt forslag hverken ble fremlagt eller vedtatt. Han mente debatten burde dreie seg om hva partiene faktisk sto for.

Etter hvert kom det frem at et forslag om skattelette var lansert av Høyres kvinneforum, men at det aldri kom til behandling. -Da har man nokså tynne argumenter å holde seg til, mente Tetzschner.