— Mange kjente seg igjen i den beskrivelsen som ble gitt. Vi er positive til at rapporten er så tydelig, selv om det er ansatte som opplever den sterke kritikken som vanskelig, sier leder for Akademikerne i UD, Lars Andersen. - Oppsummeringen av møtet er at de ansatte aksepterer og er ydmyke i forhold til den sterke kritikken som ligger i Reinås-utvalgets konklusjoner, sier NTL-leder Kåre Stormark. Både NTL og Akademikerne understreker at utvalget gir anerkjennelse for den jobb den enkelte ansatte gjorde under tøffe arbeidsforhold, og at det er ledelsen som gis ansvaret for manglene ved krisehåndteringen. - Dette er veldig kraftig kost for DU. Det at de ansatte aksepterer kritikken, taler for seg selv, sier Stormark. - Hva bør nå skje videre som følge av kritikken?

Fryktbasert UD.

— Vi ansatte forventer at den nye utenriksråd Sven Erik Svedman tar tak i de svakheter som er avdekket i rapporten. Det gjelder ikke bare krisehåndteringen, men spørsmål knyttet til den hierarkiske ledelsesstrukturen, manglende åpenhet og informasjonsdeling. Dette er forhold som vi i NTL har påtalt flere ganger tidligere, uten at det hittil er gjort noe med det. Enkelte av våre medlemmer har også gitt uttrykk for at de føler at ledelsesstilen i UD er autoritær og fryktbasert, sier Stormark. Dette får støtte i Reinås-utvalgets konklusjoner.- Vi forventer at UDs ledelse nøye vurderer rapporten og at den ender ut i noe som er bedre. Vi tar det for gitt at de tillitsvalgte får være med på den prosessen. Vi mener god internkritikk er en viktig måte å korrigere mangler på, sier Andersen.