• Rita Rødseth og Mumen Mohammad fra Uteseksjonen i samtale med to unge menn fra Tunisia (20 og 24 år) på Oslo S. Den ene har vært i landet siden november i fjor, den andre i tre mpneder. Ingen av dem har oppholdstillatelse. De forteller at de har måttet stjele mat for å overleve.

    FOTO: Jan T. Espedal

91 unge fra 26 land er hjemløse kriminelle

Tenåringer uten personnummer og uten bostedsadresse står for en stadig større del av ungdomskriminaliteten i Oslo.

- Dette er en gruppe ungdommer vi vet veldig lite om, men som vi er svært bekymret for, sier seniorrådgiver Christina Hofseth i Oslo politidistrikt.

Vold og trusler, narkotikakriminalitet og tyverier: I løpet av 2011 ble hele 91 ungdommer under 18 år registrert for lovbrudd i hovedstaden. Kun én av dem hadde norsk personnummer. Resten hadde totalt 26 ulike statsborgerskap.

Bostedsløse asylsøkere og illegale immigranter er den kriminelle ungdomsgruppen som nå bekymrer politiet og dem som jobber i Oslos gater aller mest.

Mange av dem kommer fra Algerie, Romania, Libya og Russland.

- Denne ungdomsgruppen er sterkt representert blant dem som begår kriminelle handlinger i Oslo sentrum, sier Christina Hofseth, seniorrådgiver i Oslo politidistrikt. Hun er ansvarlig for den årlige SALTO-rapporten som kartlegger ungdomskriminaliteten i byen.

18 av disse ungdommene, som ikke var registrert med noe bosted i Norge, var gjengangere i fjor. Det vil si at de ble domfelt for fire eller flere lovbrudd i løpet av året.

Grove og simple tyverier, narkotikakriminalitet, vold, trusler og brudd på utlendingsloven er blant lovbruddene, men vinning dominerer.

Dette er en gruppe ungdommer vi vet veldig lite om, men som vi er svært bekymret for. -Christina Hofseth, seniorrådgiver i Oslo politidistrikt.

- Unge lovbrytere uten adresse i Norge er en sammensatt gruppe vi vet for lite om, men vi er særlig bekymret for dem med gjentatte lovbrudd, sier Hofseth.

Noen av dem begikk flere lovbrudd over et kort tidsrom på for eksempel noen dager, mens for andre har det gått måneder mellom registrerte lovbrudd.

Politiet er svært usikre på hvor lenge disse ungdommene har oppholdt seg i Oslo, og i hvilken grad de reiser rundt til andre steder i Norge eller Europa forøvrig.

- Hvis de oppholder seg i Oslo uten bostedstilknytning, eller lever et mer omstreifende liv, vil de i liten grad fanges opp av omsorgs- og hjelpetiltak, sier Hofseth.

De 18 unge gjengangerne som er registrert hos politiet uten bostedsadresse i Norge var alle gutter. To var 15 år ved siste registrerte lovbrudd, de resterende 16 eller 17 år.

Asylmottak

I tillegg til de unge som ikke har noen bostedsadresse i det hele tatt, har politiet registrert en stor gruppe kriminelle unge lovbrytere i Oslo sentrum som har bostedsadresse utenfor Oslo.

Les også

Regjeringen lover å opprette en egen avdeling ved Ullersmo fengsel utelukkende for utenlandske fanger, i praksis et gryende

De andres fengsel

I det stille er Regjeringen i ferd med å innføre Fremskrittspartiets fengselspolitikk. Segregerte fengsler for utlendinger skal bli norsk virkelighet.

Blant disse er 42 ungdommer gjengangerkriminelle i Oslo. 17 av dem er uten norsk personnummer.

Christina Hofseth sier at selv om disse er registrert med en norsk adresse, er politiet usikre på hvor reell deres bostedstilknytning er og i hvilken grad de oppholder seg i sin registrerte bostedskommune sånn at oppfølgingstiltak kan iverksettes.

- Dette gir grunnlag for bekymring, og vi ser et behov for å få undersøkt ytterligere rundt bostedstilknytning og hvilken omsorg som gis disse ungdommene, sier hun.

Lite tillit

Uteseksjonen i Oslo har erfart det samme som politiet når det gjelder unge utenlandske som begår kriminalitet.

De mener dette har vært et økende problem de siste årene. Det er kanskje ikke snakk om mange personer, men de kan stå bak en betydelig del av anmeldte lovbrudd. Denne gruppen er vanskelig å få kontakt med, de bor ofte på ulike steder og hos ulike personer. De reiser rundt i Norge og ut og inn av Norge, de kommer sjelden til avtalte møter og har generelt liten tillit til hjelpeapparatet og til politiet.

I mange tilfeller mistenker Uteseksjonen at ungdommene kan være ofre for menneskehandel. Noen er ikke registrert som asylsøkere, de kan bo hos voksne menn med samme etniske bakgrunn, og flere ganger har Uteseksjonens feltarbeidere opplevd at samtalene med ungdommene blir avbrutt av eldre menn. Mens mange av de unge guttene tidligere var å se som narkoselgere rundt Oslo S, opererer de nå - etter politiets aksjoner mot russcenene - i større grad om natten og i mindre grad direkte i de åpne rusmiljøene.

Blir borte

- Tidligere traff vi rundt 10-11 ungdommer jevnlig ute i løpet av en måned. I april traff vi kun 3-4 ungdommer i denne kategorien. Dette kan tyde på en endring. Vi tror politiets tilstedeværelse gjør at flere unge vegrer seg for å oppsøke åpne rusmiljøer-det vil også gjelde denne gruppen unge. Vi erfarer også at flere av dem blir borte i lengre perioder, og da kan de oppholde seg i andre norske og europeiske storbyer, sier avdelingsleder Mai Britt Olsen i Uteseksjonen i Velferdsetaten i Oslo kommune.

Barnevern

Hun mener det finnes hjelpetiltak for denne gruppen. Både barneverntjenesten og asylmottakene har tiltak som kan benyttes.

- Så lenge det er snakk om unge under 18 år, mener vi det er viktig at disse ungdommene ivaretas på en god måte. I Norge er det barnevernet som har best kompetanse på å ivareta utsatte barn og unge. Samtidig er det flere dilemmaer knyttet til dette med opphold og hvor disse unge skal få hjelp , sier Olsen.

Rita Rødseth og Mumen Mohammad fra Ute-seksjonen i samtale med to unge menn fra Tunisia (20 og 24 år) på Oslo S. Den ene har vært i landet siden november i fjor, den andre i tre måneder. Ingen av dem har oppholdstillatelse. De forteller at de har måttet stjele mat for å overleve.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Kriminalitet blant barn og unge i Oslo

  • 91 unge under 18 år uten registrert adresse i Norge ble domfelt i 2011.
  • De sto for tilsammen 209 lovbrudd.
  • Én av gjengangerne sto for 13 registrerte straffbare forhold i 2011.
  • 11 av dem hadde mellom fem og ni registrerte forhold, mens seks hadde fire straffbare forhold.
  • Tallene baserer seg på politiets registerdata, hvor ikke alle opplysninger er gjenstand for samme grad av verifisering.
  • Både alder og statsborgerskap kan ta lang tid å fastsette med stor grad av sikkerhet, ifølge politiet.
  • Kilde: Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune i 2011.

Siste nytt