• Denne illustrasjonen viser en flytebro over Oslofjorden ved Horten–Moss. LGM Marin har sendt den til Vegdirektoratet som følge av at Arnstad ba om å få grunnlag til å kunne vurdere om det skal bygges bro i stedet for nytt tunnelløp.

    FOTO: LGM Marin

Slik kan du kanskje krysse Oslofjorden i 2026

En bro over Oslofjorden kan tidligst stå ferdig i 2026, konkluderer Vegdirektoratet.

Samferdselsminister Marit Arnstad ba om et grunnlag for å vurdere ny bro i stedet for nytt løp i Oslofjordtunnelen. Fredag kom svaret.

Det er ikke en konklusjon for eller imot å bygge bro i stedet for å utvide tunnelen med ett løp som statsråden fikk i går. Vegdirektoratet gir i stedet en grov analyse av to alternative broer, og sammenligner det med tunnel.

Les også

- Oslofjordtunnelen er Norges desidert farligste tunnel

Som trafikkåre er den en tragedie, skriver lokalpolitiker.

 Analysen viser at det første broalternativet som går over Håøya fra Vassum i øst til Verpen i vest (identisk med Vegdirektoratets opprinnelige forslag som ble vraket i 1988), vil koste 7 milliarder kroner. Alternativ to er lenger sør, på høyde med Vestby, og vil koste 10 milliarder kroner.

Til sammenligning vil ett nytt løp i Oslofjordtunnelen koste 2,4 milliarder kroner, ifølge Vegdirektoratet.

Utredning klar 2014

Et langt utfyllende svar kan statsråden vente seg sommeren 2014. Da skal en konseptvalgutredning (KVU) for krysning av Oslofjorden være ferdig. Arbeidet med denne KVUen var allerede i gang da Arnstads henvendelse kom, og den utvides nå til også å vurdere broalternativer lenger nord enn det som opprinnelig var oppdraget.

Kort oppsummert anbefaler Vegdirektoratet dette:

• Prosjekteringen av nytt tunnelløp i Oslofjordforbindelsen fortsetter. Hvis det blir bestemt at det skal bygges, kan det stå ferdig i 2019.

• Spørsmål om det skal bygges bro i stedet for nytt tunnelløp blir oversendt den pågående KVUen. Den er altså ferdig i 2014, og skal da kvalitetssikres. Det betyr at et ferdig beslutningsgrunnlag ikke er ferdig før i 2015.

• Hvis det da blir besluttet å bygge bro, foreslår Vegdirektoratet at det brukes statlig reguleringsplan. Planlegging kan aller tidligst være ferdig i 2020. Deretter kommer byggingen som tidligst kan være ferdig 2026.

• Hvis det blir bygget bro i nærheten av der Oslofjordtunnelen ligger i dag, vil dagens ene tunnelløp bli stengt. Det blir gjort for å spare driftskostnader.

• Hvis det i stedet blir bestemt at det skal bygges bro lenger sør, for eksempel i nærheten av Horten–Moss, kan dagens tunnelløp forbli åpent.

• Bompengeinnkreving i Oslofjordtunnelen fortsetter etter at veien er nedbetalt i sommer. Hvis det ikke skal bygges nytt tunnelløp, men tunnelen fortsatt skal være i drift, vil det bli innført tiltak for å bremse trafikkveksten.

Nye krav i 2019

Det er et problem at ny bro ikke kan stå ferdig før i 2026. For allerede i 2019 må Norge oppfylle kravene i EUs tunnelforskrift som sier at tunneler som ligger på det transeuropeiske transportnettet, og som har en viss trafikk, enten må ha to løp eller ha en redningstunnel.

 Hvis det i 2015 blir besluttet å bygge bro i stedet for nytt tunnelløp, må derfor Norge i så fall søke om dispensasjon fra disse reglene frem til en bro er på plass.

- Dette er svar på et oppdrag som departementet har gitt vegdirektoratet. Departementet har ikke tatt stilling til om vi vil gå videre broprosjektet. Vi vil nå vurdere svaret fra vegdirektoratet, sier statssekretær Geir Pollestad i samferdselsdepartementet

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå
Klikk + og bli varslet ved nye artikler

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Bro eller tunnel?

Samferdselsminister Marit Arnstad har bedt Vegdirektoratet gi departementet et grunnlag til å kunne vurdere om det bør utredes å bygge bro over Oslofjorden i stedet for ett nytt løp i Oslofjordtunnelen.

En årsak til det er at det er mange problemer med dagens tunnel. Noen av problemene kommer av at tunnelen er så bratt. I 2010 var den stengt 233 ganger. I en treårsperiode er det registrert 11 større og mindre branner.

Flere bilder

FOTO: LGM Marin

FOTO: LGM Marin