Unge kvinner velger abort

Mer enn halvparten av etnisk norske kvinner under 25 år i Oslo velger abort hvis de blir gravide. - Overraskende høye tall og bekymringsfullt, sier professor bak undersøkelsen.

For første gang har forskere i Norge forekomsten av fødsler og abort hos etnisk norske kvinner. Resultatene er oppsiktsvekkende. Aldri før er det vist så høye aborttall i enkelte grupper og aldri før er det vist så store forskjeller mellom hvem som tar abort og hvem som velger å fullføre svangerskapet. Undersøkelsen blant etnisk norske kvinner i Oslo avdekker blant annet at:Over halvparten av gravide under 25 år velger abort. Sammenlignet med gravide kvinner over 40 år, er det nesten ni ganger så stor sannsynlighet for abort blant gravide under 20 år, og dobbel så høy blant gravide mellom 20 og 25 år. Blant kvinner i undersøkelsen med universitets-/høyskoleutdanning er det 15 prosent som føder barn og 2,9 prosent som tar abort. Tilsvarende andeler blant kvinner med mindre enn videregående skole, er henholdsvis 5,3 prosent og 4,3 prosent. Blant dem som var gravide, var det blant kvinner med lavere utdanning enn videregående skole dobbelt så høy tendens til å ta abort, enn det var blant kvinner med universitets-/høyskoleutdanning, uavhengig av alder.

Velferdsstatens slagside.

- Det er svært overraskende at det blant kvinner under 25 år er mer vanlig å ta abort enn å fullføre svangerskapet, sier professor Anne Eskild, Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus. Hun har hovedansvaret for undersøkelsen som er offentliggjort i det medisinske tidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - Og du tror årsaken primært er at vi ikke har støtteordninger som gir dem økonomisk mulighet til å fullføre svangerskapet og ta seg av barnet?- Det kan ha sammenheng med at norske kvinner velger å få sitt første barn i stadig høyere alder. Det kan skyldes dagens krav til at kvinner skal ta høyere utdanning og gjøre karrière. Biologisk og praktisk er det mest hensiktsmessig å få barn mens man er student. Når kvinner likevel utsetter å få barn, er det nærliggende å tro at det kan det være fordi de økonomiske forutsetningene ikke ligger til rette for fødsel i ung alder, slik dagens stønadsordninger er utformet, sier Eskild. Hun understreker at kvinners rett til selvbestemt abort står sterkt i befolkningen. Men provosert abort er vanligst blant unge kvinner og kvinner med lav utdanning. - Det er grunn til å spørre om velferdsstatens støtteordninger er noe av årsaken, sier Eskild. Hun argumenterer for at det kan være slik fordi Folketrygdens utbetalinger ved barnefødsel er knyttet til morens arbeidsinntekt før nedkomst og er tenkt som kompensasjon for arbeidsfravær i spedbarnstiden. En forutsetning for fødselspenger er lønnet arbeid i minst seks av graviditetens ni måneder.

Fremmedkulturelle føder.

- Våre resultater tyder på at voksne kvinner med høy utdanning og dermed sannsynligvis også størst økonomisk uttelling i spedbarnstiden, velger å få barn. De som får lite ut av støtteordningene hvis de får barn, velger ikke å bli gravid eller å avslutte svangerskapet hvis de blir det. De har ikke råd til å få barn. Kvinners valg i forbindelse med svangerskap ser ut til å være er tilpasset de trygdeordningene som gjelder, sier Eskild. - Dere finner en langt høyere andel som tar abort blant dem under 25 enn det som er vist tidligere. Forklaring? - Dette er første gang at forekomsten blant etnisk norske kvinner isolert er kartlagt. Halvparten av kvinnene i Oslo som er 25 år eller yngre når de føder, er fremmedkulturelle. Totalt fødes en firedel av alle barn i Oslo av fremmedkulturelle kvinner, til tross for at de bare utgjør omtrent 15 prosent av kvinnene i fruktbar alder. Det er først og fremst norske kvinner født av norske foreldre som tar abort i ung alder, forklarer Eskild.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

ABORT I NORGE

Ca. 14 000 kvinner tok abort i Norge i 2005. Antallet har vært stabilt de senere årene.Finnmark og Oslohar flest svangerskapsavbrudd i forhold til folketallet.Finnmark (2005):18,8 aborter pr. 1000 kvinner i aldersgruppen 15-49 år. Oslo (2005): 17,3 aborter pr. 1000 kvinner i samme aldersgruppe.Flest aborter utføres i aldersgruppen 20-24 år. Antallaborter faller med økende alder. Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

Siste nytt