• Her forlater Anders Behring Breivik Oslo tingrett

    Siktede ble fraktet ut bakveien.

    VIDEO:

Varetektsfengslet i åtte uker

Anders Behring Breivik blir holdt i total isolasjon i fire uker, og har brev- og besøksforbud i åtte uker.

Les også:

Anders Behring Breivik (32) ble fremstilt for fengsling i Oslo tinghus i dag. Breivik har nå forlatt tinghuset. Like før klokken halv tre mandag var han tilbake på politihuset.

Flere hundre pressefolk og publikum hadde møtt opp utenfor retten, og politieskorten med Breivik ble møtt med høylytt buing.

Ville hindre rekruttering til ArbeiderpartietAnders Behring Breivik dømmes til varetektsfengsling i åtte uker med brev-, besøks- og medieforbud. Fire av disse ukene vil være i full isolasjon. Han er siktet for overtredelse av terrorbestemmelsene.

Retten viser til at siktede i dagens rettsmøte har erkjent å ha gjennomført bombesprengingen i regjeringskvartalet og skytingen på Utøya. Erkjennelsen styrkes av andre bevis i saken.

I kjennelsen sier tingrettsdommer Kim Heger blant annet:

«Retten forstår det slik at han gjort dette fordi han mener at han sitat: "For å redde Norge og Vesteuropa fra kulturmarxisme og muslimsk overtakelse".

Målet med angrepet var å gi et kraftig signal til folket og påføre Arbeiderpartiet et så stort tap at det vil hindre rekruttering til partiet i fremtiden. Partiet må ta ansvaret for masseinvasjon fra muslimer, har siktede forklart i avhør.

Målet var ikke å ta flest mulig liv, men å gi et signal som ikke kan misforstås, har siktede forklart.»

Han har også forklart i avhør og under dagens fengslingsmøte at det fortsatt skal være to aktive celler i hans organisasjon. Dette er noe som skal etterforskes videre.

For lukkede dørerDommeren avgjorde på forhånd at ingen, verken presse eller publikum skulle slippe inn i rettssalen.

- Dette er en veldig spesiell sak. Vi har aldri opplevd lignende i Norge. Det er besluttet lukkede dører av hensyn til sikkerheten og etterforskningen, sa sorenskriver Geir Engebretsen ved Oslo Tingrett til aftenposten.no i forkant av møtet.

Mange hadde møtt opp utenfor tingretten. Siktede satt ikke i denne bilen. FOTO: DAG GRUNDSETH

FOTO: Grundseth Dag Wessel

I kjennelsen for hvorfor retten valgte å lukke dørene heter det:

«Det vises til at det foreligger konkrete opplysninger om at et offentlig rettsmøte, med siktede til stede, fort kan utløse en ekstraordinær og ytterst vanskelig etterforsknings- og sikkerhetsmessig situasjon.

Retten har ved ovennevnte vurdering lagt stor vekt på det offentliges behov for åpenhet i herværende sak. Det samme gjelder medias behov for informasjon. Imidlertid finner retten at ovennevnte opplysninger i saken, på nåværende tidspunkt, er så tungtveiende atforhandlingene må skje for lukkede dører.»

Grunnen skal være frykt for at han vil sende kodede meldinger til sine meningsfeller.

Facebookmotstand mot åpenhetDet var også ønsket fra flere tusen på Facebook at møtet skulle være lukket. Over 64.000 mennesker har erklært sin sterke motstand mot at fengslingsmøtet blir åpent, og antallet vokser stadig.

- Skulle ønske ingen møtte, hverken presse eller andre tilhørere. Det ville vært en stor strek i regninga for denne «nidingen» som har beregnet det hele så kaldblodig fra begynnelse til slutt, lyder et av innleggene.

Mange tilstedeEt hundretalls journalister fra hele verden og flere skuelystne ventet på Breiviks ankomst, blant annet Elisabeth Malmø fra Oslo.

- Jeg har kommet hit for å prøve å finne svar. Han har skapt så mye lidelse. Jeg vil se ham, sier hun til Aftenposten.no

Stemningen utenfor rettslokalet er trykket. Tungt bevæpnet politi holder vakt.

- Vi er her for å se om vi kan få et glimt av styggingen av nysgjerrighet. Men det er best om han ikke får det som han vil, og at møtet blir lukket, sier Edin Botten fra Oppdal.

- Vi venter på massemorderen. Vi får se om vi får et glimt av denne terroristen, sier to somaliere som ikke vil oppgi navn. De vil filme Breivik i det han ankommer rettslokalet for å og legge det ut på siden til somalisk nettverk i Norge.

Politiet utenfor parkeringen ved Tinghuset. FOTO: EMMA TOLLERSRUD

Vil ha åpenhetSiktede ba selv om at møtet skulle være åpent og om å få stille i uniform.

Ifølge domstolloven, kan rettsmøter kun holdes for lukkede dører dersom retten finner at sakens opplysninger helt eller delvis av særlige grunner bør holdes hemmelig (se fakta).

Innrømmer ikke straffskyldFengslingsmøtet vil gå i sikkerhetssal 828, som tidligere er brukt i flere alvorlige kriminalsaker.

Politiet vil kreve at den siktede blir varetektsfengslet i åtte uker. 32-åringen har erkjent de faktiske forhold, men innrømmer ikke straffskyld.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Dette sier loven

§ 124. Rettsmøtene er offentlige 1 og forhandlingene og rettsavgjørelsene kan gjengis offentlig, hvis ikke annet er bestemt i lov 2 eller av retten i medhold av lov. 3 Spørsmål om å begrense offentligheten forhandles for lukkede dører. Retten skal ved åpningen av rettsmøtene, eller så snart den har truffet avgjørelse om begrensninger, gi meddelelse om eventuelle begrensninger i forhandlingenes offentlighet. Opplesning av domsslutningen foregår alltid offentlig. Personopplysninger kan utelates når hensynet til privatlivets fred tilsier det. § 128. 1 Når et rettsmøte holdes for lukkede dører, og retten finner at sakens opplysninger helt eller delvis av særlige grunner bør holdes hemmelig, 2 inntil videre eller for bestandig, gir den ved kjennelse 3 de tilstedeværende pålegg 4 om det. § 129. I straffesaker må ingen gjengi offentlig noe av forhandlingene i rettsmøte utenfor hovedforhandlingen, med unntak for saker om tilståelsesdom etter straffeprosessloven § 248. Ellers kan retten ved kjennelse helt eller delvis forby offentlig gjengivelse av forhandlingene i rettsmøte a. når retten frykter at offentlig gjengivelse av forhandlingene vil kunne ha skadelig virkning på opplysningen eller pådømmelsen av saken, eller b. når rettsmøtet holdes eller kan holdes for lukkede dører. Referatforbud etter første eller annet ledd gjelder til retten beslutter at det skal oppheves. Forbud etter annet ledd bokstav a gjelder aldri lenger enn til dom er avsagt. Forbud etter annet ledd skal oppheves når det antas at grunnen til forbudet ikke lenger er til stede og kan ankes av dem som har vært til stede under forhandlingen. Kilde: Domstolloven

Flere bilder

Pressefolk i kø utenfor rettssalen i 8. etasje i Oslo Tinghus. FOTO: JOSTEIN IHLEBÆK

Mange skuelystne har møtt opp for å få et glimt av den siktede. FOTO: DAG WESSEL GRUNDSETH

Siste nytt