• .

Dette er utfordringene som møter de nye statsrådene

Når Solberg-regjeringens mannskap overtar nøklene til regjeringskontorene, arver de samtidig en rekke krevende saker fra de rødgrønne.

Klokken 12 i dag presenterte påtroppende statsminister Erna Solberg (H) statsrådene som skal ha ansvaret for å styre Norge etter åtte år med en rødgrønn flertallsregjering.

Statsrådene får ansvaret for å gjennomføre Solberg-regjeringens løfter til de borgerlige velgerne, men samtidig arver de en rekke saker og utfordringer fra Stoltenbergs avtroppende regjering.

Aftenpostens fagredaksjoner har oppsummert noen av de viktigste sakene som de nye statsrådene må håndtere.

 

Finansminister Siv Jensen (Frp)

FOTO: Åserud, Lise

Siv Jensen vil lede et departement som skal forsvare kutt og holde igjen pengebruken. Det kan bli en utfordring for Frp-lederen. Det er også en utfordring at Finansdepartementet har vært skyteskive for Frp i mange år, og at Regjeringens økonomiske politikk inneholder lite av Frps program.

Statsbudsjettet for 2014: Her har finansdepartementet bare to uker på seg til å komme med endringsforslag til det nye Stortinget, som vil vedta det endelige budsjettet før jul.

Todelingen i norsk økonomi og oljeavhengigheten er en utfordring. Olje- og gassrelaterte bedrifter går svært godt, mens fastlandsbedrifter i andre bransjer sliter.

Gjeldsgraden i norske husholdninger, som, kombinert med lang tid med stigende boligpriser, kan true stabiliteten i privatøkonomien og boligmarkedet.

 

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP)

Frp: Anders Anundsen (37):Har fått ros for ledervervet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Kan være aktuell som justisminister.

FOTO: OLAV OLSEN,Kam:1

Hvor mange politidistrikter skal Norge ha? Hvordan fremtidens politi skal dimensjoneres blir et viktig spørsmål som den nye regjeringen må løse. Politidirektoratet har foreslått å redusere antallet politidistrikter fra dagens 27 til 6.

Regjeringen har åpnet for bevæpning i politiet, men det er uklart hvordan dette skal besluttes i praksis. Det er heller ikke flertall i Stortinget for en slik beslutning.

Engangsløsningen for asylbarna uten lovlig opphold er en sak der Frp og støttepartiene Venstre og KrF står langt fra hverandre. Avtalen mellom Regjeringen og støttepartiene er blitt kritisert fordi den gjelder får barn. Avtalen utelukker noen av barna som har ventet lengst på en avklaring. Dette kan bli en vanskelig sak for Regjeringen.

Ikke siden IMDi (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) ble opprettet i 2006 har flere flyktninger ventet på å bli bosatt i en kommune. En stor andel kommuner kvier seg for å ta mot flere flyktninger enn de allerede har.

Den nye regjeringen lover å bygge flere fengselsplasser. Norske fengsler er sprengfulle, noe som fører til at enkelte kriminelle slipper ut før endt soning. Solberg-regjeringen ønsker derfor at flere kriminelle skal sone i hjemlandet.

 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Frp: Ketil Solvik-Olsen (41)Roglendingen kan bli både finansminister, næringsminister og olje- og energiminister.

FOTO: Grøtt, Vegard

Regjeringen lover å bygge vei raskere. Men det er ikke mange steder at eksisterende planer kan forseres, skrev Aftenposten forrige uke. (Regjeringen kan velge å presse på med statlig regulering.)

De blå skal bygge opp et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner. Men vil avkastningen være nok til å sikre at penger kommer jevnt og trutt til de ulike prosjektene? Suksess på veibygging er avhengig av at regjeringen bruker mer av dagens handlingsregel til vei- og banebygging.

Frp har gått langt i å love lavere bompengeandel på vei. Men det er bompengene som har muliggjort de rødgrønnes dokumenterte, økte satsing på veibygging.

Pengene som er satt av til vedlikehold av jernbanen i 2014 er ikke nok til å unngå økt forfall.  Det samme er tilfelllet for vei, men her skal man etter planen klare å snu utvikingen i løpet av noen år.

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

FOTO: Fartein Rudjord

Fritt behandlingsvalg kan bli vanskelig fordi man ikke har inngått avtaler med noen private aktører, og fordi det ikke er noen enkel oversikt over private behandlingssteder. Tiltaket er ikke tidfestet i Sundvolden-erklæringen. Regjeringen lover derfor kun at de skal prøve ut dette innenfor rus og psykiatri. Men også det er en utfordring for en av hovedutfordringene nettopp innenfor rus er å skaffe oversikt og tilby behandlingsplasser til dem som har behov.

48 timers frist for oppstart av diagnostisering og etablering av regionale diagnosesentre er en ufordring. Det mangler både utstyr og folk. Ikke minst mangler det ansatte som kan tolke røntgenbilder. Det mangler også kreftleger.

Noe av det siste Jonas Gahr Støre foreslo som statsråd var å innføre gratis vaksine mot omgangssyke for de minste.  Det kan bli vanskelig for Høie. For sykdommen er ufarlig, samtidig som vaksinen er dyr. Samtidig kan det være vanskelig å trekke et slikt tiltak mot en plagsom sykdom.

Spørsmålet om forbud mot omskjæring av gutter er en kinkig og sensitiv sak som Støre valgte ikke å mene noe om. Det er et sterkt press fra det medisinske miljøet om å innføre en aldersgrense.

Høyre vil legge ned de regionale helseforetakene. Men Bent Høie kan ikke legge ned foretakene før den nasjonale sykehusplanen er på plass. Det er lite trolig at foretakene blir lagt ned de neste fire årene.

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

FOTO: Aas, Erlend

Nesten halvparten av elevene på yrkesfag dropper ut eller får ikke formell kompetanse. Bare fire av ti studenter har fullført graden de starter på i løpet av ti år. Hvordan skal den nye kunnskapsministeren få flere elever og studenter til å fullføre?

Norske elever har de siste årene hatt en positiv utvikling på de internasjonale testene, men de ligger fremdeles midt på treet. Men mange sliter med lesing, skriving og regning. Høyre har som mål at ingen elev skal gå ut av grunnskolen uten tilstrekkelige ferdigheter i lesing, skriving og regning. Det blir en formidabel oppgave.

Den nye regjeringen har varslet en storstilt satsing på lærere. Det skal innføres masterutdanning, 10 000 lærere skal få etterutdanning og de skal få nye karriereveier. Det blir også en utfordring å få nok søkere til lærerutdanningen, nå som karakterkravene øker.

Regjeringen har varslet en gjennomgang av hele virkemiddelapparatet for innovasjon. Det vil bli en oppryddingsjobb som både er krevende og omfattende.

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

FOTO: Junge, Heiko

Kommunereformen er en stor reform. Den skal redusere statlig og kommunalt byråkrati og effektivisere og modernisere offentlig sektor. Det blir viktig for Regjeringen å lykkes med dette.

Kommunene har ansvar for skole og eldreomsorg, som er to viktige saker for Regjeringen. Mange vil måle den nye Regjeringen på om de vil klare å fortsette å øke bevilgningene til kommunene.

 

Kultur- og kirkeminister Thorild Widvey (H)

FOTO: SVEIN ERIK FURULUND

Den rødgrønne regjeringen har økt bevilgningene til kultur kraftig gjennom sin periode. Hvis den nye regjeringen ikke følger opp dette, vil det kunne skape reaksjoer i sektoren. Det kan bli en utfordring for Widvey å forsvare kulturfeltet i budsjettkampen.

Kulturlivet stemmer rødgrønt. Og i norske kulturinstitusjoner har man i åtte år plassert ut styremedlemmer som har hatt god dialog med departementet. Den borgerlige regjeringen vil ha en «frihetsreform» i kulturlivet, men de som leder institusjonene, har uttrykt sterk skepsis til ideer om høyere egeninntjening, mer sponsorkontakt og et kulturliv som ikke er så avhengig av offentlige støtteordninger. Kommunikasjonen med feltet vil bli en utfordring.

De borgerlige har sagt at de vil fokusere på frivillighet og amatørkulturliv. Det er lettere sagt enn gjort. Et lokalt kulturløft er avhengig av at kommunene tar sin del av jobben, og de har andre oppgaver som de gjerne prioriterer før bibliotek og korpsstøtte.

 

Utenriksminister Børge Brende (H)

FOTO: Hellstrøm Ulf

Forholdet til Europa: Norske EU-medlemskap har vært en politisk død sak de siste åtte årene, og det er lite som tyder på at det blir en ny EU-kamp med ny regjering. Imidlertid har det blitt varslet at den nye regjeringen ønsker en ny tilnærming til prosessene som foregår i EU. Vidar Helgesen som skal til SMK, har fått et særskilt ansvar for å sørge for at Norge kommer tidligere inn i EU-prosesser. Forhandlingene om ny kontingent for EØS-avtalen kan bli en viktig sak for Regjeringen.

Forholdet til Kina: Etter utdelingen av Nobels fredspris til den kinesiske dissidenten Lui Xiaobo i 2010 har forholdet mellom Norge og Kina vært svært dårlig. Erna Solberg håper trolig at Børge Brende kan tine opp forholdet mellom Norge og Kina. Han har direkte kontakt med den kinesiske statsministeren gjennom sitt engasjement i China Council.

Bistand: Det er ikke lenger en bistandsminister så dette området faller også inn under Børge Brende. Bistand er et område der avstanden ikke bare er stor mellom regjeringspartnerne, men også mellom regjeringen og samarbeidspartnerne på Stortinget.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp)

FOTO: Frp

Barnevernet: Statsråden skal legge om mye av driften av barnevernstjenesten. Blant annet gi kommunene rett til fritt valg av barnevernstiltak, og åpne mer for private aktører.

Kontantstøtten: Regjeringen vil ha kontantstøtte også for toåringer, utfordringen blir å utforme ordningen slik at den både ivaretar hensynet til valgfrihet og integrering . Dessuten forhindre at støtten eksporteres ut av landet

Likestilling: statsråden må greie å  fortsette kampen for likestilling samtidig som Regjeringen reduserer fedrekvoten til ti uker.

 

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H)

FOTO: Stein J Bjørge

Forsvarets rolle i Norge og i internasjonale operasjoner: Norge kan bli forespurt om å delta i internasjonale operasjoner gjennom både NATO og FN. Samtidig skal Forsvaret ivareta norsk suverenitet, blant annet i nordområdene, der Russland styrker sin militære tilstedeværelse. Hvordan balansen mellom disse ulike oppgavene skal ivaretas blir et viktig spørsmål for en ny forsvarsminister.

Innkjøpet av nye kampfly er, med en prislapp på over 62 milliarder kroner, en av de største investeringene i norsk historie.  Prosessen har vært preget av en del støy rundt kostnad og kvalitet på flyene. Den nye statsråden må følge utviklingen i kampflyanskaffelsen tett.

Utfordringene med kapasiteten på de nye milliardfregattene til Forsvaret har vært et tema Aftenposten har tatt opp. Forsvarsministeren må vurdere om fregattene har en tilfredstillende bemanning og om Norges militære kapasiteteter til sjøs er gode nok.

Vernepliktens fremtid i Norge blir en sak for den nye forsvarsministeren. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har gått hardt ut mot vernepliktsforsvaret, men den borgerlige regjeringen ønsker å utvide den allmenne verneplikten til å gjelde alle borgere.

 

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp)

FOTO: Knut Falch / SCANPIX

Lien må raskt sette seg inn i oljeskatten, som ble skjerpet av den rødgrønne regjeringen i vår. Fremskrittspartiet var den gang eneste parti som stemte i mot, men Høyre var også skeptiske. I regjeringsplattformen står det at man vil vurdere endringer i petroleumsskattesystemet som kan bedre ressursforvaltningen og øke utvinningsgrad, og i forkant av regjeringsskiftet har de to regjeringspartiene gitt ulike signaler på om dette kan bety reversering av den forrige regjeringens endring.

Reduksjon av kostnadsnivået på norsk sokkel er også et punkt i regjeringsplattformen. Presset i denne næringen har ført til en eksplosiv kostnadsøkning, samtidig som særnorske regler også medvirker til et høyt kostnadsnivå på norsk sokkel. Offentlige ekspertutvalg, som Reiten-utvalget, har kommet med forslag til løsninger. Men sterke interessegrupper vil forsøke å motvirke gjennomføring av flere av dem.

De to regjeringspartiene måtte «selge ut» boring i Lofoten, Vesterålen og Senja samt en rekke andre uåpnede områder for å få en samarbeidsavtale med KrF og Venstre. Dermed vil det være et stort press fra næringen om at den nye regjeringen holder et høyt tempo i tildeling av utvinningstillatelser i de områder som allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Den tidligere olje- og energiministeren, Ola Borten Moe, fikk kraftig motbør fra utenlandske pensjons- og oppkjøpsfond da han foretok en kraftig reduksjon i tariffene for transport av gass i det norske rørsystemet. De hadde kjøpt andeler i Gassled med forventninger om en stabil avkastning. De to regjeringspartiene har tidligere uttrykt skepsis mot endringen, og den nye statsråden må nå ta stilling til om han ønsker å gjøre nye endringer i tariffene.

 

Næringsminister Monica Mæland (H)

FOTO: Hommedal, Marit

Nedsalg av statlige eiendeler, som blant annet SAS og DNB. Statens Statoil-aksjer ligger på olje- og energiminister Tord Liens bord.

Bedre forholdet til Kina, i samarbeid med utenriksminister Børge Brende.

Omstille eller styrke den konkurranseutsatte, tradisjonelle eksportnæringen på fastlandet, som ikke nyter godt av olje- og gasseventyret, i samarbeid med finansminister Siv Jensen.

Få fart på norsk reiseliv. Den forrige regjeringen doblet markedsstøtten, men tallet på utenlandske turister står på stedet hvil. Bransjen er også inne i en krevende prosess hvor målet er å redusere tallet på destinasjonsselskaper.

 

Miljøvernminister Tine Sundtoft (H)

FOTO: Vest-Agder fylkeskommune

Få ned de norske klimagassutslippene.

Sette mål for hva Norge skal forplikte seg til i neste internasjonale klimaavtale, og bidra til å få en slik avtale på plass.

Riving av Høyblokka og Y-blokka blir en av de første sakene den nye regjeringen må ta stilling til. En utredning foreslår riving. Et samlet fagmiljø vil bevare. Dette blir miljøvernministerens oppgave, ettersom Riksantikvaren fremdeles er plassert under hennes departement.


Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

FOTO: Bj�rnbakk, Jan-Morten

Forholdet mellom petroleumsindustrien og viktige fangstområder blir utfordrende. Det blir også utfordrende å få til en fiskeripolitikk som er tilpasset alle landsdeler og alle fartøygrupper.

Hvem skal eie fiskerettighetene? Lokalsamfunnene (folket) eller fiskebåtrederne - og bør fiskekvoter knyttes til leveringsplikt til spesielle steder?

Fiskebestanden i Barentshavet er godt forvaltet. Men hva må gjøres for at nasjonene rundt Nordsjøen og Norskehavet skal kunne samarbeide, for at bestanden også her skal bli normal?

Oppdrettsnæringen har spredt seg langs hele kysten, og næringen tjener gode penger. Hva bør gjøres for at kommunene og lokalsamfunn skal få noe igjen fra en næring som tar mye plass i fjordene?

 

Arbeid- og sosialminister Robert Eriksson (FrP)

FOTO: Frp

Folketrygdens utgifter går rett til værs. I 2020 vil det være én million alderspensjonister.

Mange står utenfor arbeidslivet. Det er ventet stor vekst i uførepensjon fordi mange ikke lenger vil ha krav på arbeidsavklaringspenger.

Problemene i NAV. Den nye regjeringen har lovet å «røske opp i NAV».

Regjeringen vil åpne for at arbeidsgivere i større grad skal kunne ansette midlertidig ansatte. De vil også myke opp arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid, turnusordninger og uttak av overtid. Det er ikke populært hos fagbevegelsen.

 

Landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP)

FOTO: Solum, Stian Lysberg

Statsråden må skape tillit til seg selv personlig og til FrP. Landbruket er svært skeptisk til FrP og til henne spesielt. Hun har tidligere sammenliknet norsk landbruk med kommunisme.

Listhaug  må forholde seg til mange familier som har investert store verdier i en fremtid som bønder, og som nå frykter for næringens fremtid.

Dersom hun forfølger FrPs forslag om enorme kutt i overføringene til landbruket, rimer det ikke med samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre. Særlig blir forholdet til KrF en vanskelig oppgave.

Hun må skape tillit til at det vil bli ført en landbrukspolitikk til beste for norsk matproduksjon over hele landet, slik Stortinget har vedtatt. Den store matindustrien med råvarer fra landbruket må beroliges.kan true stabiliteten i privatøkonomien og boligmarkedet.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Politikk

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste saker om politiske partier