• Jens Stoltenberg la i dag frem Regjeringens stortingsmelding som følger opp rapporten fra 22. juli-kommisjonen.
 • Grete Faremo la i dag frem Regjeringens stortingsmelding som følger opp rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

  FOTO: Scanpix

 • FOTO: Larsen, Håkon Mosvold

PST skal få hente mer informasjon om nordmenn

Regjeringen vil stramme inn våpenlovgivingen, vil utvise utlendinger som utgjør alvorlig sikkerhetstrussel, og stanse privatpersoners tilgang til bombekjemikalier.

Statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsminister Grete Faremo presenterte i dag Regjeringens tiltak for å gjøre Norge sikrere.

I den nye meldingen kommer det frem at Regjeringen vil ende lovverket slik at PST skal få mer tilgang til opplysninger om norske borgere.

Regjeringen vil:

 • Foreta nødvendige nedringer og avklaringer i lov- og regelverk slik at PST kan innhente, behandle og formidle informasjon.
 • Sikre PST tilgang til passregister og førekortregister.
 • Opprette et kontraterrorsenter mellom PST og E-tjenesten.
 • Fremme en lovproposisjon som styrker den rettslige adgang til å straffeforfølge forberedelser til terrorrelaterte handlinger.
 • Foreslå endringer i utlendingsloven for å bedre mulighet til å utvise utledinger som utgjør en alvorlig sikkerhetstrussel.

Som Aftenposten har omtalt har PST hatt en dårligere tilgang på informasjon etter 22. juli 2011. I april 2011 mistet PST tilgang på passbilder fra passregistrene og tilgang til å hente ut førerkortbilder fra Vegvesnets Autosys-register.

- Vi vil gi PST bedre rammebetingelser i tråd med Gjørv-kommisjonen og Traavik-utvalgets anbefalinger. Vi vil styrke PST med 11,5 millioner kroner til IKT-tiltak, og gjøre lovendringer for å gi PST tilgang på offentlige registre. Det er vanskelig å finne balanse personvern og overvåkning, sier justisminister Grete Faremo.

Regjeringen fremmer i dag både en stortingsmelding, men også en lovproposisjon. Stoltenberg understreker at Regjeringen gjør dette for at arbeidet med sikkerhet og beredskap i Norge skal gå raskt.

-Vi skal gjøre det vi kan for fortsette å bevare Norge som et trygt land, sa statsminister Stoltenberg.

Han understrekte at Regjeringen har stått overfor vanskelige dilemmaer mellom trygghet, tilgjengelighet og frihet.

-Vi er helt sikre på at beredskapen i Norge kan bli bedre, og at Norge kan bli tryggere, sier statsministeren.

iPad til politiet

Regjeringen vil også opprette en nasjonal politisentral, og gi politiet bedre utstyr. Stoltenberg lover at norske politibetjenter skal få iPad for å gjøre arbeid ute i tjenestebilene bedre.

Video

- Alle politibiler burde hatt nettbrett

Innsatsleder Remi Andre Kopperud i Østfold politidistrikt mener det ville være lettere for politiet å gjøre en god jobb hvis alle biler hadde bedre digitale verktøy.

Grete Faremo sier Regjeringen setter av 10 millioner kroner til dette formålet. Det skal også øves mer på skyting-pågår-instruksen.

I meldingen foreslår Regjeringen også at våpenlovgivningen skal strammes inn. De ønsker å få bedre kontroll og oppfølging av personer som innehar eller ønsker å ervere våpen.

De foreslår at det skal innføres en strengere regulering av og kontroll med bombekjemikalier. De vil forby privatpersoners tilgang til slike stoffer.

Regjeringen har satt av over 1,5 milliarder kroner til oppfølging av terroren 22. juli 2011 - og i dag foreslår de å øke bevilgningene til nye tiltak med 109 millioner kroner.

Nødnett innen 2015

Regjeringen foreslår en rekke punkter som berører politiet. De ønsker å styrke politiets evne til å løse skarpe oppdrag.

Regjeringen vil:

 • Videreføre det høye opptaket ved Politihøgskolen
 • Styrke operasjonssentralene
 • Be Politidirektoratet vurdere konkrete krav til responstid
 • Iverksette nytt system for varsling i politiet
 • Iverksette planlegging av nasjonal politioperasjonssentral i Oslo
 • Vil forankre bistandsinstruksen i en ny lov om Forsvarets bistand til politiet
 • Etablere militær helikopterberedskap i Nord-Norge som kan bistå politiet
 • Sørge for at Nødnett kommer på plass innen 2015.

 

Historisk beklagelse

Terrorangrepet 22. juli som kostet 77 mennesker livet, avslørte en rekke store svakheter i terrorberedskapen.

Da statsminister Jens Stoltenberg ga sin historiske beklagelse i Stortinget i august i fjor, sa han at Regjeringen ville bruke 22.juli-kommisjonens rapport til å lære og iverksette tiltak.

- Det er det beste svaret vi kan gi de menneskene som mistet livet, de som ble hardt skadet og alle deres pårørende som må leve med dette resten av livet, sa han.

Regjeringen har valgt å legge frem sin stortingsmelding om terrorberedskap på Politihøyskolen i Oslo. Det var hit Justisdepartementet flyttet da store deler av Regjeringskvartalet ble ødelagt av terrorbomben.

Slik sviktet beredskapen

22. juli-kommisjonen la frem 31 ulike tiltak for å bedre sikkerheten. Kommisjonen konkluderte med at myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet, og at terrorangrepet mot Regjeringskvartalet kunne vært forhindret dersom Regjeringen hadde iverksatt tiltak som allerede var vedtatt.

22. juli-kommisjonens rapport ble lagt frem i august i fjor, og ble sendt på høring med frist til 7. september

Senere har både Stortinget, politiet og Regjeringen kommet med ytterligere tiltak.

Under Stortingets 22. juli-høring gjentok kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv at det haster med å få tiltak på plass dersom Norge skal bli bedre rustet til å takle terror:

Travvik-utvalget har også lagt frem mer enn 50 punkter på hvordan Politiets sikkerhetstjeneste han bli flinkere til å bekjempe terror.

I statsbudsjettet lovet også Regjeringen å bruke mer penger på en rekke områder.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Politikk

Siste saker om politiske partier