• - Jeg er stolt av denne mangfoldige byen

    Rødts ordførerkandidat i Oslo mener hovedstaden er innflytternes by. Bli bedre kjent med Reza Rezaee som forteller at han liker å ta oppvasken.

    VIDEO:

Slik vil Rezaee løse Oslos utfordringer

Gratis barnehage, SFO og kollektivtransport - studentboliger på Lambda-tomten, eiendomsskatt på luksusboliger og kutt i politikerlønninger er blant Rødts løsninger for en bedre hovedstad.

Aftenposten.no startet mandag vår nye serie «Ordfører-intervjuet», der vi intervjuer ordførerkandidatene til partiene som er representert i bystyret i Oslo. I disse intervjuene stilles ordførerkandidatene 20 sentrale spørsmål, i tillegg til at de får muligheten til å presentere seg selv på video.

Se hvordan kandidatene fra Frp, H og Ap vil løse Oslos utfordringer her:

1. Oslo har nær full barnehagedekning, men mangler førskolelærere. Hvordan vil du sikre tilgang på kompetent barnehagepersonale?

- Vi vil at langt flere av de ufaglærte ansatte i barnehagene skal få tilbud om videreutdanning slik at vi får flere førskolelærere, og også flere fagarbeidere.

– Rødt går til valg på å gi de ansatte i offentlig sektor tid, tillit og trygghet til å gjøre jobben sin. Det gjelder selvfølgelig også de barnehageansatte, og bedre arbeidsforhold vil øke rekrutteringen. Blant annet vil vi at det alltid skal settes inn vikarer ved sykdom i barnehagen. Det gjøres ikke i dag fordi Høyre og Frp har kvalt bydelsøkonomien slik at vikarer nå er en salderingspost. Manglende vikarer fører til at folk blir slitne og syke, det er en ond sirkel. Vi vil ha en egen vikarpool for Oslo Kommune som sikrer at det kommer på plass vikarer fra dag en. Dette foreslo vi i Bystyret i høst, men forslaget fikk bare våre stemmer.

2. Vil du innføre karakterer i barneskolen?

- Nei. Tallkarakterer sier sjelden noen ting om hvordan elevene kan bli bedre. Jeg mener vi bør bruke vurderingssystemer som bygger elevene opp, ikke bryter dem ned. Vi vil isteden innføre prøveprosjekter med karakterfri ungdomsskole.

3. Hvordan kan vi best minske karaktergapet mellom elever på skoler øst og vest i byen?

– Hovedårsaken til forskjellene i resultater mellom øst og vest er sosial bakgrunn. Vi vil at skolen skal kompensere for sosial bakgrunn, og det kan vi best gjøre med høyere lærertetthet, slik at lærerne får tid til å se hver enkelt elev.

– Vi vil også innføre prøveprosjekter med leksefri skole, slik at skolearbeidet gjøres på skolen, og ikke hjemme, og vi vil gi lærerne mer tid til undervisning. Ved å fjerne dagens teste- og skjemavelde kan lærerne bruke tiden og kunnskapen sin til å undervise, i dag går alt for mye tid med til testing og rangering.

4. Hvordan vil du sikre at Oslos barn lærer å svømme?

– Vi vil ha svømmehall i alle bydeler, og vi vil at man ruster opp eksisterende svømmehaller og bad. Vi må få en slutt på den ubrukelige prosjektstyringa til Høyre/Frp-byrådet som ikke en gang klarer å pusse opp Tøyenbadet på en skikkelig måte.

Med fortsatt privatisering vil det komme nye Adecco-skandaler. Reza Rezaee, ordførerkandidat (R)

5. Hvordan sikre eldre plass på sykehjem når de trenger det?

- Med Frps eldrebyråd har det blitt færre sykehjemsplasser i Oslo. I tillegg har bydelene problemer med å betale for sykehjemsplasser til alle som trenger det. Rødt vil bygge ut flere sykehjemsplasser og styrke bydelsøkonomien. Vi vil ta tilbake de privatiserte sykehjemmene og hjemmetjenestene.

6. Bør flere eller færre sykehjem drives av private aktører?

- Rødt mener at eldreomsorgen er altfor viktig til å overlates til private aksjonærer som vil gjøre profitt på omsorgstjenester. For å tjene penger på eldreomsorg må de private enten kutte i de ansattes lønns- og pensjonsvilkår eller i kvaliteten på tjenestene. Adecco-skandalen har vist oss at det gjerne er begge deler, og ikke minst at de to henger sammen. Med fortsatt privatisering vil det komme nye Adecco-skandaler. Vi vil at skattekronene skal gå til offentlig velferd, ikke til private aksjonærer.

7. Hvordan skal vi sikre unge tilgang til boligmarkedet?

– Rødt jobber for flere kommunale utleieboliger over hele byen. Vi må ha en sosial boligbygging.

- I dag har Oslo et av Europas minst regulerte boligmarkeder. Jeg mener det er nødvendig med en kraftig satsing på rimelige utleieboliger i kommunal regi. Kommunen bør også kjøpe opp eksisterende boliger, og det må legges inn krav om en andel rimelige utleieboliger ved alle planer for nye boligfelt – både øst og vest i byen. Dette vil dempe presset i markedet og gi flere unge mulighet til å skaffe seg rimelig bolig.

8. Hvordan vil du sikre at alle barn snakker norsk når de begynner på skolen?

- Ved å innføre gratis heldagsbarnehage for alle barn i alle bydeler. Dette er et viktig mål for Rødt.

– Vi må også sikre at det er pedagogisk språkkompetanse i alle barnehager. De ekstra pedagogiske ressursene bydelene har hatt, har nå blitt fjerna på grunn av den pressa bydelsøkonomien.

– Den delte byen er et stort problem, mest av alt, er jeg fristet til å si, for de stakkars barna på vestkanten, som bor i en flerkulturell by uten å kunne ta del i den. Reza Rezaee, ordførerkandidat (R)

9. Er skoler med høy minoritetsandel et problem, og hvordan kan det i så fall best løses?

– Det er ikke i utgangspunktet et problem. Barn er ikke problemer, barn er ressurser. Det er veldig dumt at ingen barn i Oslo lenger får morsmålsopplæring. Oslo er aller verst på dette, og all forskning viser at det å kunne sitt eget morsmål godt er en forutsetning for å kunne beherske andre språk.

– Den delte byen er imidlertid et stort problem, mest av alt er jeg fristet til å si, for de stakkars barna på vestkanten som bor i en flerkulturell by uten å kunne ta del i den. Derfor vil vi ha mer sammensatt boligmasse i hele byen. Vi er mot fritt skolevalg som gjør at vi får A og B-skoler, og i enkelte tilfeller tror vi at det kan være hensiktsmessig å justere skolegrensene noe for å få en mer sammensatt elevmasse.

10. Hva er det viktigste tiltaket for å få flere personer med minoritetsbakgrunn ut i jobb?

– Gjennom valgkampen har jeg blitt kjent med mange med minoritetsbakgrunn som har bodd her i flere år, og tatt utdanning i Norge, men ikke får jobb. De opplever å ikke bli kalt inn til intervju fordi de ikke har et norskklingende navn. Jeg mener at Oslo kommune må gå foran med et godt eksempel og aktivt rekruttere folk med minoritetsbakgrunn inn i kommunen. En fjerdedel av Oslos befolkning har minoritetsbakgrunn, men dette gjenspeiles ikke i de kommunalt ansatte. Dette vil jeg gjøre noe med!

Flyktninger som kommer hit må gjennom introduksjonskurs for å forstå hvordan samfunnet vårt fungerer. Et slikt kurs kunne Frp hatt godt av. Reza Rezaee, ordførerkandidat (R)

11. Trenger Oslo en egen integreringsetat?

– Hvis forutsetningen er at Carl I. Hagen og Christian Tybring Gjedde blir satt på skolebenken for å lære om det flerkulturelle Oslo, kunne det ha vært en god idé. Integrering skal være en gjensidig prosess, og flyktninger som kommer hit må gjennom introduksjonskurs for å forstå hvordan samfunnet vårt fungerer. Et slikt kurs kunne Frp hatt godt av. De mangler enhver forståelse for hvordan det flerkulturelle samfunnet fungerer, og driver bare med mistenkeliggjøring.

- Men alvorlig talt syns jeg at forslaget om en integreringsetat er veldig dårlig. Rødt vil heller at kommunen skal føre en proaktiv og inkluderende politikk overfor minoritetsbefolkningen. Vår viktigste oppgave er å tette den voksende kløften mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Det gjør vi best gjennom en aktiv boligpolitikk, gjennom tiltak for å sikre minoriteter lik adgang til arbeidsmarkedet, og ved å legge til rette for barn og unges deltakelse i forskjellige arenaer.

12. Hva vil du som ordfører gjøre med det åpne narkotikasalget i Oslo sentrum?

– Ta de sosiale problemene i byen på alvor. Mange av de som selger narkotika får ikke arbeidstillatelse og har ingen mulighet til å skaffe seg et livsgrunnlag. Rødt vil at papirløse og asylsøkere skal få lov til å jobbe, så de ikke tvinges til bryte loven for å overleve. Alle som kommer hit skal få tilbud om jobb eller utdanning. Ikke bare bra fordi de da får noe å gjøre, men også fordi de får nyttig kompetanse.

– De som er avhengige av rusmidler og er motivert for å slutte, må få tett oppfølging og rask plass på avrusning og rehabilitering.

13. Hva vil du gjøre for å gjøre byen tryggere for unge jenter på kvelden?

– Rødt går inn for en egen spesialenhet i politiet som kun skal etterforske voldtektssaker, og senke terskelen for å anmelde. Politiet trenger mer kompetanse for å gi voldtektsofre den behandlingen de fortjener. Et godt nattbuss- og kollektivtilbud er viktig for å gjøre det tryggere å komme seg hjem på nattestid, og vi vil også ha egne jentetaxier som er billigere for jenter.

14. Bør nøkkelbygninger i Oslo sikres bedre? Hvordan?

- Dette må være opp til polti og sikkerhetsmyndigheter å finne ut av slike ting. Det er viktig at byen vår er trygg.

- Vi vil fjerne passasjerbetalingen på kollektivtrafikken. Reza Rezaee, ordførerkandidat (R)

15. Bør vi innføre rushtidsavgift i Oslo?

- Rushtidsavgift er nødvendig for å begrense biltrafikken i Oslo, men det viktigste er faktisk ikke rushtidsavgift, men å gjøre kollektivtilbudet bedre slik at det blir et alternativ for mange flere. Det er et politisk ansvar å legge til rette for at det blir enkelt, billig og komfortabelt å leve og reise i Oslo. Derfor vil vi reforhandle oslopakke 3 som gir alt for lite penger til kollektivtrafikken, og legger opp til en stor økning i biltrafikken.

16. Hva bør være byens neste store kollektiv/transportsatsing?

- Vi vil fjerne passasjerbetalingen på kollektivtrafikken. Flere europeiske byer har gratis kollektivtrafikk, og nå prøver de det til og med ut i Stavanger. Gratis kollektivtrafikk ville gjort en stor forskjell i dagens Oslo, og vi ville spart mye penger på å slippe å ha et billettsystem. Vi vil også forlenge T-bane-nettet ut til Ahus i Lørenskog, og ha en tversover-forbindelse i Groruddalen slik at ikke all kommunikasjon på tvers av dalen må gå via sentrum.

17. Hva vil du gjøre for å sikre at Bjørvika blir en livlig bydel?

- Vi vil ha studentboliger på Lambda-tomta. Forhåpentligvis blir det nå ikke noe av flyttingen av Munch-museet fra Tøyen, og da blir det en flott tomt ledig i Bjørvika. Vi i Rødt er opptatt av å ha byutvikling på folks premisser. Vi trenger mer enn konsulentfirmaer og luksusleiligheter i Bjørvika, og studentboliger kan bli en god start på det.

– Vi vil også jobbe for at deler av boligmassen i Bjørvika blir ikke-kommersielle utleieboliger, slik at vanlige folk også kan ha råd til å bo i bydelen.

– Rødt er det eneste partiet som har sagt klart nei til Christian Ringnes' stormannsgalskap i Ekebergskogen. Reza Rezaee, ordførerkandidat (R)

18. Ja eller nei til skulpturpark og gondol til Ekeberg?

– Rødt er det eneste partiet som har sagt klart nei til Christian Ringnes' stormannsgalskap i Ekebergskogen. Vi frykter at skogen blir ødelagt og at skulpturparken kommer til å ende opp med med å koste langt mer enn de 300 millionene Ringnes har satt av til prosjektet. Vi er redd det er Oslos skattebetalere blir sittende igjen med regninga.

19. Hva er Oslos største mangel på kulturfronten?

– Det er først og fremst ungdom som har vært salderingsposten i Oslo, og det vil jeg gjøre noe med. Vi går inn for flere fritidsklubber, ungdomshus og gratis lavterskeltilbud for byens unge. Oslo kommunale kulturskole må styrkes. Den har alt for lav kapasitet og koster alt for mye. Det er også viktig for oss å få til eget kulturhus i alle bydeler.

20. Bør vi ha eiendomsskatt i Oslo?

– Rødt er for eiendomsskatt med et høyt bunnfradrag, men mot usosial beskatning på normale boliger. Vi ønsker ikke at eiendomsskatt skal bli en boligskatt som først og fremst gir folk flest høyere boutgifter, men vi er for skatt på næringsbygg og luksusboliger. Her har kommunen muligheten til å få inn mye penger som vi kan bruke på skole, eldreomsorg og andre offentlige oppgaver.

Til slutt: - Hvilke utgifter vil du kutte for å få råd til løftene?

– Først og fremst vil vi ha en slutt på byrådets uvettige pengebruk. De har kastet bort 35 millioner på sykehjemsprosjektet i Altea i Spania som det ikke blir noe av. I tillegg har Flexus-skandalen kostet 600-millioner og så har vi den ufattelige milliard-sprekken på Holmenkollenprosjektet, og kommunens konsulentbudsjett på halvannen milliard. Rødt ønsker å prioritere gode velferdstjenester framfor hodeløse prestisjeprosjekter, og som de eneste vil vi også kutte politikerlønningene i byrådet.

Les også:

Les også

Siste fra Politikk

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste saker om politiske partier

ORDFØRER-INTERVJUET:

I denne serien vil Aftenposten.no intervjue samtlige ordførerkandidater i Oslo fra partier som er representert i bystyret. I denne serien vil kandidatene presentere seg selv med fri taletid på video, og svare på 20 spørsmål der vi forsøker å klargjøre deres politikk. Er du fortsatt ikke sikker på hvem du skal stemme på? Prøv vår valgomat.