• Stoltenberg: - En ærlig uenighet

    VIDEO:

Strengere asylpolitikk

Norge er et svært populært land blant asylsøkere. Det vil regjeringen endre på.

Onsdag presenterte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) en rekke tiltak for å begrense antall asylsøkere som ikke har et reelt behov for beskyttelse. Norge og Nederland har det siste året hatt vesentlig større økning i antall asylsøkere sammenlignet med andre land. Hittil i år er det kommet mer enn dobbelt så mange asylsøkere til Norge som i løpet av fjorårets syv første måneder.

15.000 asylsøkere i år

- Mens det i fjor kom 6500 asylsøkere, ligger vi an til å få 15.000 i år. Det er nødvendig å iverksette tiltak for å begrense antallet asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse, sa Stoltenberg på pressekonferansen. Skjerping av det såkalte underholdskravet er et av tiltakene. Heretter må personer som har opphold på humanitært grunnlag, ha minst fire års utdannelse eller arbeidserfaring i Norge for at myndighetene skal innvilge familiegjenforening. Flere asylsøkere enn før skal dessuten sendes tilbake til det første landet de søkte asyl i. Det er svært sjeldent at asylsøkere kommer direkte til Norge.

Regjeringens tiltak

Her er de 13 punktene som Stoltenberg presenterte i dag, hentet fra en pressemelding som regjeringen sendte ut: 1. Praksis når det gjelder opphold på humanitært grunnlag skal baseres på en individuell behandling av den enkelte sak, og ikke en gruppevurdering i forhold til det enkelte landområdet. 2. Manglende tilknytning til et geografisk område i saker som omhandler internflukt, skal ikke være tilstrekkelig alene for å få opphold på humanitært grunnlag. Det må foreligge andre sterke menneskelige hensyn for at oppholdstillatelse kan gis. 3. Norsk flyktning- og asylpolitikk fastsettes av norske myndigheter. Både i dag og fremover skal norsk praksis i hovedtrekk samsvare med praksis i andre sammenlignbare land. 4. Praksis etter Dublin II-reglene tilpasses praksis i andre land, slik at det ikke gjøres generelle unntak fra hovedprinsippet i Dublin II-reglene med mindre det foreligger særlige grunner. Det vil gjøres en individuell vurdering når det gjelder returer til Hellas og returer av enslige mindreårige asylsøkere. 5. Det innføres et vilkår om at referansepersoner som har opphold på humanitært grunnlag, må ha fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge for at det skal kunne innvilges familiegjenforening eller -etablering. Det samme vil gjelde for personer som har flyktningstatus, men bare ved familieetablering. Vilkåret vil ikke gjelde for personer som har fått tillatelse som arbeidsinnvandrere eller etter regelverket for EØS-borgere. Det kan gjøres unntak fra vilkåret dersom særlige grunner taler for det. 6. Det kan etter en individuell vurdering gis begrensede tillatelser uten rett til fornyelse, for enslige mindreårige søkere over 16 år som i dag får oppholdstillatelse kun fordi norske myndigheter ikke finner omsorgspersoner. 7. Etablering av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger om beskyttelse skal som hovedregel prøves i stornemnd med mindre praksis følger av instruks fra AID til UDI. 8. UD har ansvaret for å fremforhandle og inngå en tilbaketakelsesavtale med Irak. Arbeidet forseres. Forutsetningene for å inngå en slik avtale, herunder de budsjettmessige konsekvenser utredes. 9. Regjeringen vil intensivere arbeidet med å få på plass tilbaketakelsesavtaler med viktige opprinnelsesland, for personer uten lovlig opphold i Norge. 10. Det utredes nærmere et forslag om eget hurtig saksbehandlingsløp i de tilfellene der asylsøkeren ikke bidrar til å avklare sin identitet. 11. Det skal tas fingeravtrykk av alle søkere som ikke kan dokumentere sin identitet, eller som må antas å oppgi falsk identitet. 12. Forslag til forskrift som begrenser nemndmøtebehandlingen i UNE til de vesentlige tvilsspørsmålene i en sak, sendes på høring. 13. Det etableres et hurtigløp som skal gi fullført saksbehandling og vedtaksfatting for enkelte grupper hvor det erfaringsvis er høy andel avslag. Det forutsettes at alle berørte etater som er nødvendige for å få til hurtigløpet, inngår i samarbeidet. Les pressemeldingen fra regjeringen om saken her.

Les også:

Les også

Siste fra Politikk

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste saker om politiske partier

Flere bilder

Statsminister Jens Stoltenberg vil gjøre Norge mindre populært blant asylsøkere. FOTO: ALF OVE HANSEN/SCANPIX