• Med enkle tiltak kan antall barn som dør etter å ha blitt født for tidlig reduseres med 75 prosent, mener Redd Barna.

    FOTO: March of Dimes

En million for tidlig fødte barn dør hvert år

Den første globale rapporten om for tidlig fødte lansert i dag.

En rekke organisasjoner, deriblant Verdens Helseorganisasjon og Redd Barna, står sammen om rapporten «Born Too Soon – The Global Action Report on Preterm Birth».

Ifølge rapporten dør det hvert eneste år mer enn én million nyfødte på grunn av komplikasjoner ved tidlig fødsel.

15 millioner barn blir hvert år født for tidlig. Nesten to-tredeler av tilfellene er i Afrika sør for Sahara og i Asia.

12 ganger høyere risiko

Risikoen for at et prematurt barn dør er 12 ganger høyere i Afrika enn i Europa. Verst står det til i Malawi der 18 av 1000 for tidlig fødte barn dør. Til sammenligning dør 5 av 1000 premature barn i Norge.

Ifølge rapporten er prematur fødsel nå den nest vanligste dødsårsaken for barn under fem år, og stadig flere barn fødes for tidlig.

- Skal vi klare å få til en betydelig reduksjon i barnedødeligheten på global basis, må vi sette inn innsats på fortidlig fødte. Enkle tiltak for kvinner og barn, fra unnfangelse til barnet er to år, vil gi store positive utslag på barnedødelighetsstatistikken, sier Kim Terje Loraas, politisk rådgiver i Redd Barna.

Kunne vært unngått

75 prosent av dødsfallene ved for tidlig fødsel kunne vært unngått med enkle tiltak, og Loraas peker på den såkalte «kengurumetoden». Den går ut på at den nyfødte holdes hud-mot-hud med mor for å unngå infeksjoner og å stimulere til amming.

- Bare dette tiltaket alene vil kunne redde 450.000 nyfødte hvert år, mener Loraas.

Det er store forskjeller på overlevelsesmulighetene til fortidlig fødte barn når man sammenligner fattige og rike land. I rike land overlever halvparten av barna som fødes etter uke 24, mens i fattige land før halvparten som fødes i uke 32.

Må investere

Grunnen er mangel på elementær oppfølgning.

- Mange land har det siste tiåret halvert antall dødsfall knyttet til for tidlig fødsel gjennom å sikre flere og bedre utstyrte helsearbeidere blant fattige og i utkantstrøk. Investering i helsearbeidere er helt essensielt for å sikre fremgang på FNs tusenårsmål knyttet til mødres og barns helse, sier Loraas.

Organisasjonene bak rapporten håper at man i de landene der fem av 1000 eller flere dør som følge av fortidlig fødsel, skal kunne redusere dødeligheten med 50 prosent innen 2025.

I rapporten listes det også opp en rekke forslag til tiltak for å få dette til. Blant de viktigste tiltakene er å investere i mødrenes helse og i oppfølging i perioden etter fødselen.

- Både utviklingsland selv og donorer må investere mer i familieplanlegging, ernæring og helsearbeidere, sier Loraas.

Les også:

Les også

Siste fra Verden

Siste nytt