• - Bagatell, sa retten om kommunens krav.

Regning på 4,77 kroner ble til krav om tvangssalg

Stavanger kommune gikk rettens vei og begjærte tvangssalg for å kreve inn 4 kroner og 77 øre fra en grunneier. Men tingretten nektet å behandle saken.

Grunneieren skyldte kommunen 4 kroner og 77 øre i ubetalt eiendomsskatt og andre kommunale avgifter. Byråkratene i Stavanger kommune syntes ikke at dette var et krav de kunne se gjennom fingrene med, skriver Stavanger Aftenblad.

Etter hvert vokste kravet seg større.

Oppå de 4,77 kronene kom inkassosalær, gebyrer og andre salærer på 5.613,22 kroner.

For å inndrive de 4,77 kronene og salærene som kom på toppen, gikk kommunen til Stavanger tingrett og krevde tvangssalg av den aktuelle eiendommen.

- Kan kreve tvangssalg

- Kommunen har et tvangskraftig tvangsgrunnlag, og er i posisjon til å kreve eiendommen tvangssolgt. Spørsmålet er om begjæringen om tvangssalg likevel ikke kan tas til følge på grunn av beløpets beskjedne størrelse, sier Stavanger tingrett i kjennelsen - før domstolen går løs på en nærmere vurdering av kravet.

Les også

- Nå er det for mange mer skamfullt ikke å ha den rette vesken, enn å ha et forbrukslån

Forbrukerøkonom Christine Warloe støtter forslaget om å begrense markedsføring av forbrukslån.

Retten viser til at tvangsfullbyrdelsesloven i seg selv ikke har noen begrensninger når det gjelder kravets størrelse. Det er likevel slik at tvistelovens første del også gjelder ved behandling av tvangsfullbyrdelsessaker. Dermed gjelder også «formålsbestemmelsen» i tvisteloven paragraf 1-1, hvor det blant annet heter at prosessen skal være «rimelig» og «forsvarlig» - og at «saksbehandlingen og kostnadene skal stå i et rimelig forhold til sakens betydning».

- Ordlyden inneholder en begrensning på prosessen for retten og partene, ved at saken ikke bør gjøres større enn nødvendig. I forarbeidene er dette utdypet slik: «En behandling som ikke står i rimelig forhold til betydningen av tvisten, for eksempel hvor omkostningene ved behandlingen langt overstiger det man tvister om, kan ikke med rimelighet regnes som forsvarlig.», skriver tingretten i sin kjennelse ifølge Aftenbladet.

- Et bagatellbeløp

Det er dette proporsjonalitetsprinsippet som gjør at et hvilket som helst krav ikke kan fremmes for retten, selv om det i utgangspunktet skulle være rettmessig.

- Opp mot proporsjonalitetshensynet står partenes behov for «å få håndhevet sine rettigheter». Vilkårene for å gå til retten med en sak kan blant annet ikke gjøres så snevre at en av partene utsettes for rettsfornektelse ved ikke å kunne få prøvet sine rettigheter gjennom domstolene, heter det i kjennelsen.

Men:

Les også

Skilte menn er blant betalingsverstingene

- Samlivsbrudd er en forklaring, sier forbrukerøkonom.

- Kravet i denne saken ligger langt under hva som er rasjonelt og forsvarlig å gå til retten med. Det er et bagatellbeløp og på ingen måte et krav som er betydelig nok til å starte en omfattende prosess for domstolene. I tillegg er beløpet mer enn tusendoblet gjennom gebyrer, salærer og omkostninger. Lindorffs salær for å skrive begjæringen - 3010 kroner - er alene 630 ganger større enn utestående beløp. Både beløpets beskjedne størrelse i seg selv, de betydelige ekstraomkostningene et tvangssalg vil medføre for skyldneren, og arbeidet som dermed skapes for partene, retten og samfunnet ellers, gjør at kommunens krav åpenbart er uforholdsmessig lavt. Kostnadene ved inndrivelsen står i et åpenbart misforhold til beløpet kravet gjelder, og kommunens reaksjon kan vanskelig kalles forholdsmessig, sier retten.

I kjennelsen understrekes det videre at den manglende forholdsmessigheten særlig gjør seg gjeldende ettersom kommunen uansett har en god sikkerhet for kravet gjennom legalpant i eiendommen etter panteloven paragraf 6-1. Denne bestemmelsen innebærer at kommunene for en del skatte- og avgiftskrav har panterett som går foran alle andre heftelser i den eiendommen kravet gjelder.

Ser gjennom fingrene med 100 kr.

- Tvangsinndrivelse av et så lite beløp er derfor ikke nødvendig for å sikre kravet, mener Stavanger tingrett.

Domstolen viser også til hva som er lovgivning og praksis når det gjelder innkreving og tilbakebetaling av små beløp på inntektsskattens område.

- En parallell problemstilling for inntektsskatten er regulert i skattebetalingsforskriften paragraf 10-4-1, som sier at restskatt eller tilgodehavende på inntektsskatt under 100 kroner ikke skal innkreves eller tilbakebetales, sier Stavanger tingrett i kjennelsen.

Les også

Sliter med 60.000 i inkassogjeld

- Etter hvert sluttet jeg å åpne konvolutter, sier Janne Simonsen (34).

Etter en relativt kort vurdering kom tingretten til den konklusjon at kommunens krav om tvangssalg skulle nektes fremmet.

Det var «Stavanger kommune (advokat Lindorff AS)» som opererte som part i saken. Kjennelsen, som nå er halvannet år gammel, ble avsagt av dommerfullmektig Per Våland Mauritzen.

Les også:

Les også

Siste fra Økonomi

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest økonomi