Bolig

Lei av naboens trær? Sjekk disse reglene

Det er få ting som kan skape så mye forargelse og konflikt mellom naboer som trær.

  • Gard Erik Garlie
    Gard Erik Garlie
    Advokat

Trær. Det er få ting som kan skape så mye forargelse og konflikt mellom naboer som trær.

Trær som skygger for solen. Trær som tar utsikt. Trær som slipper mengder av løv inn på plen og terrasse. Greiner som henger over gjerdet. Og røtter som ødelegger plenen. Dette er bare eksempler på konfliktmateriale med fellesnevneren «trær». Det finnes grelle eksempler på at folk nærmest har kranglet seg fra gård- og grunn i saker som gjelder trær. Noen krangler helt til Høyesterett.

Hvilke regler gjelder så for trær?

Det vil føre for langt å gå inn i alle typer av saker som omhandler trær, men vi skal se litt nærmere på noen typiske tilfeller:

1\. Trær på naboens grunn som skygger for solen, tar utsikt eller på annen måte er til ulempe/skade.

Hvis trærne står inne på naboens grunn og ikke strekker seg over tomtegrensen gjelder § 3 i naboloven (eller granneloven om du vil).

NTB Scanpix

Vilkårene for å kreve treet fjernet eller beskåret er disse:

1\. Treet må stå nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord enn en tredjedel av treets høyde.

2\. Treet må være til skade eller ulempe.

3\. Det må ikke være «nevneverdig om å gjøre» for eieren eller naturmangfoldet at treet blir stående.

Når det gjelder avstandskravet og målingen av høyden på treet, så er det faktisk fastsatt regler for dette i intet mindre enn en kongelig resolusjon. Her fremgår det at høyden på treet i normaltilfellene måles fra grunnen der treet står, til det høyeste punkt i trekronen. Avstanden til hus, hage eller tun på naboeiendommen måles i vannrett linje fra nærmeste ytterkant på trestammen. Merk at det er treets avstand til hus, hage eller tun som skal måles, og altså ikke tomtegrensen. Men i tettbygde villastrøk vil dette ofte gå ut på det samme.

Når det i loven står nevnt avstand til «hus» så må det nok legges til grunn at dette gjelder bolighus og for eksempel ikke en redskapsbod eller dukkestue. Med «hage» menes en opparbeidet hage hvor det er gjort en viss kultivering slik at en naturtomt trolig vil falle utenfor.

Som det fremgår av de opplistede vilkår er det med andre ord ikke så enkelt som bare å måle treets høyde og avstand til hus eller hage, for å kreve treet fjernet. Som så ofte ellers i jussen må man innom noen «skjønnsmessige vurderinger».

NTB Scanpix

Treet må nemlig også være til «skade eller ulempe» og det må ikke være «nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden» (slik er faktisk lovens ordlyd…) at treet blir stående.

Selv om dette er to separate vilkår så ser man at det i praksis fort blir en interesseavveining hvor den som har de sterkeste argumentene for enten å fjerne treet eller beholde det vinner. Med andre ord: Treet må være til større skade eller ulempe for deg enn det er til nytte for naboen.

Den som vil ha treet stående kan argumentere med at treet gir ly for vind og vær, at det hindrer innsyn, eller er rett og slett at det er et pent tre. Den som vil ha treet bort vil typisk fremholde at treet stenger for utsikt eller hindrer sol og lys å slippe til. Videre kan skygge fra treet med den konsekvens at det blir dårlige vekstforhold i egen hage kunne være et argument. Også nedfall fra treet vil kunne spille inn. Det vil også være et argument dersom treet kan velte og gjøre skade, eller at treet bærer pollen som gir allergiplager.

Hvis du først har retten på din side så er det likevel ikke sikkert du kan kreve hele treet fjernet. Noen ganger vil en beskjæring være tilstrekkelig til at treet kommer innenfor det «lovlige».

2. Trær, greiner og røtter som strekker seg inn på din eiendom

I naboloven har man spandert en egen paragraf på de tilfeller hvor et tre eller greiner og/eller røtter fra treet strekker seg inn på naboeiendommen (naboloven § 12).

Hvis treet/greinene/røttene er «nemnande til skade eller ulempe» (altså nevneverdig skade eller ulempe) så kan dette/disse kreves fjernet. Røtter kan du uten varsel fjerne, mens du først kan ta sagen eller øksen fatt på trær og greiner dersom du har gitt beskjed til naboen om at du vil ha dem fjernet, og dette ikke har skjedd innen rimelig tid.

Igjen så blir det en skjønnsmessig vurdering av hva som er nevneverdig til skade eller ulempe, men terskelen kan neppe settes særlig høyt. Det er uansett bare den delen av treet/greinene/røttene som er inne på din eiendom du kan fjerne/kreve fjernet.

Selv om naboens trær kan være til stor irritasjon og forargelse så viser rettspraksis at det skal noe til før du med loven i hånd kan kreve dem fjernet. Det må legges en objektiv målestokk til grunn, det er ikke tilstrekkelig at din subjektive oppfatning er at trærne er til ulempe/sjenanse. Selv om du skulle mene å ha retten på din side så må du for all del ikke finne på å ta sagen i egne hender. Foruten at du helt sikkert vil ødelegge naboforholdet vil det kunne bli svært dyrt! Før du eventuelt dunker naboen i hodet med jussen så vil rådet alltid være å snakke med naboen – mange langvarige og dyre konflikter kunne vært unngått ved en prat over hekken.

Hekker og busker er, tro det eller ei, et helt eget felt – det får vi ta for oss ved en annen anledning!

Les mer om

  1. Abito