Fedre kan gå glipp av pappakvoten ved samlivsbrudd

Mødre kan nedlegge «veto» og overta pappakvoten ved samlivsbrudd. Konfliktdrivende, mener Foreningen 2 Foreldre.

VIL STYRKE FARS RETTIGHETER: De fleste barn under tre år bor hos mor etter et samlivsbrudd. Nå ønsker barne- og likestillingsminister Solveig Horne å styrke fars mulighet til å beholde fedrekvoten

For mange småbarnsfedre kommer det som et sjokk at de kan miste den såkalte fedrekvoten av foreldrepengene hvis mor og far går hver sin vei.

Hvis foreldrene ikke blir enige om fordelingen av foreldrepermisjonen, går kvoten til den av foreldrene som barnet har fast bostedadresse hos. Vanligvis er det mor.

Les også

Fedre tar kortere foreldrepermisjon

— Fedrekvoten i fødselspermisjonen trenger et vern. Hvis man ikke ønsker å samarbeide med eks’en, skal man ikke premieres ved å få en større kvote av foreldrepengene, sier leder i Foreningen 2 Foreldre, Rune Harald Rækken.

Han mener det bør være lik familiepolitikk uansett om barnet bor i ett hjem med begge foreldre, eller i to hjem etter et samlivsbrudd.

Les også

Slik har de kvalitetstid med barna: arbeiderklassen, finanseliten og de høyt utdannede.

Oppforder foreldre til å avtale deling av permisjonen

Det har i praksis vist seg at mor kan søke om å få overført fedrekvoten til seg, uten at far blir hørt. Nå går barne— og likestillingsminister Solveig Horne i et nytt lovforslag inn for å styrke fedres mulighet til å beholde fedrekvoten etter et samlivsbrudd.

FEDREKVOTE: Far kan ikke få fedrekvote dersom han ikke har samvær med barnet på hverdager. Foreldrene må bli enige om samværsordningen, oppfordrer barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Horne vil ha som hovedregel at foreldrene selv skal avtale hvordan foreldrepermisjonen fordeles ved samlivsbrudd. Forslaget er ute på høring med forlenget frist.I dagens lov er det ikke nevnt at foreldre har mulighet til å fordele foreldrepermisjonen etter samlivsbrudd — det er dette som nå er tydeliggjort i det nye lovforslaget.

Les også

Hun gjorde det eksperter trygler norske kvinner om å gjøre

Men fortsatt går departementet inn for at den som er alene om omsorgen for barnet har rett til å overta resten av stønadsperioden — hvis foreldrene ikke blir enige om hvordan de skal dele den, og det ikke foreligger en avgjørelse om samvær fra domstolene.

Horne: - Far kan gå til NAV og kreve permisjon

— Far kan ikke få fedrekvote dersom han ikke har samvær med barnet på hverdager. Foreldrene må bli enige om samværsordningen. Hvis de ikke blir enige, må det løses ved megling eller ved domstolene, sier barne- og familieminister Solveig Horne.

- Det som er nytt i forslaget, er at far kan gå til NAV med en rettslig avgjørelse om samværsrett og dermed kreve å få foreldrepermisjon .

Det kan for eksempel være til barnets beste å ta ut fedrekvoten gradert, at far er sammen med barnet på dagtid, eller når det er litt større og mor ikke ammer lenger. Dette virkemiddelet finnes ikke i dag, sier hun.

Men Arbeids- og velferdsdirektoratet mener det nye forslaget er «lite effektiviserende» og «uheldig» fordi det legges opp til at en domsavsigelse om samvær skal legges til grunn for å fordele den gjenværende delen av stønadsperioden.

F2F: - Klart konfliktdrivende

I Foreningen 2 Foreldre (F2F) er man skuffet over at det ikke kommer flere konkrete endringer i lovforslaget som kan styrke barnets relasjon til begge foreldre.

I en familie der mor og far bor sammen, faller fedrekvoten bort hvis far ikke tar den ut. Foreningen 2 Foreldre mener det er «klart konfliktdrivende» å åpne for at den ene forelderen skal kunne overta den andres permisjonskvote når foreldrene slutter å bo sammen.

KONFLIKTSKAPENEDE: Det er konfliktskapende at en av foreldrene kan overta den andres permisjonskvote, mener F2F.

— I dag er både mødre og fedre omsorgspersoner for barna sine, også i de tilfeller hvor barnets samværstid med hver av foreldrene er skjevdelt, sier F2F-leder Rækken. - Men er det ikke praktisk vanskelig for en far som ikke bor fast sammen med barnet å ta ut fedrekvoten uten at konfliktnivået øker enda mer?

— Man kan for eksemepel tenke seg at barnet er sammen med far på dagtid istedenfor å gå i barnehagen, sier Rækken.

Det er mulig å søke om utsettelse for pappakvoten og ta den ut inntil barnet er tre år.

Men departementet mener fortsatt det er til barnets beste at den det bor fast hos skal overta resten av permisjonen hvis foreldrene ikke blir enige.

— «Barnets beste» er et ullent begrep som ikke er definert i noen av de lovene der det brukes, påpeker Rækken.

Barneombudet: – Foreldre bør ha barnet i fokus

Barneombudet skriver i sin høringsuttalelse at de ikke har noen merknader til lovforslaget, fordi det bare dreier seg om en tydeliggjøring av den avtalefriheten foreldre allerede har i dag.

— Vi mener at foreldrene må ha fokus på hva som er det beste for deres barn, og ikke hva som føles mest rettferdig for dem, sier seniorrådgiver Hilde Rakvaag. -Barnets beste skal være det avgjørende i alle saker som gjelder barn.