Foreldreliv

Hvem vasker klær i heimen, hvem måker snø? Dette svarer nordmenn.

Undersøkelse viser hvordan arbeidsfordelingen ser ut innenfor husets fire vegger – 40 år etter at likestillingsloven trådte i kraft i Norge.

ARBEIDSFORDELING: Bildet til venstre, der en mann henger opp klær, er utypisk ifølge en fersk undersøkelse. Den viser at nordmenn fremdeles foretrekker det mange vil kalle utdaterte roller på hjemmebane: Arbeid på kjøkkenet, rengjøring og klesvask er kvinners oppgave, menn står for mye av grovarbeidet.
  • Kristine Grue Langset

Hvem har ansvaret for oppgavene på kjøkkenet, rengjøring eller klesvask?

En av to nordmenn (51 prosent) svarer at kvinnen er den i husholdningen som har hovedansvaret for å vaske klær. En av tre nordmenn (35 prosent) svarer det samme når det gjelder husvask.

Det viser en boligbruksundersøkelse gjennomført av Prognosesenteret på vegne av boligutbyggeren Block Watne.

På spørsmål om hvem som har ansvar for snømåking, svarer 42 prosent at dette er en «mannejobb», mens kun tre prosent mener det er en «kvinnejobb».

Liten endring kan utgjøre stor forskjell

– Vi har fått en del innspill fra kunder gjennom årene, men nå ønsket vi å foreta en egen undersøkelse for å få innsikt i hvordan folk lever innenfor husets fire vegger, sier markedssjef i Block Watne, Bjørnar Tretterud.

Nå tar boligutbyggeren med seg funnene videre i arbeidet, blant annet til arkitektene og tegnebordet.

– Det kan være den lille endringen som utgjør en stor forskjell enten det dreier seg om romutforming, lyssetting, tekniske installasjoner eller som inspirasjon til leverandørindustrien vår når det gjelder tilrettelegging, sier han.

Les også

Disse tingene fra boligens opprinnelse bør du definitivt spare på

IKKE SOM PÅ 50-TALLET: Likevel har nordmenn flest en kjønnstradisjonell deling av hjemmets arbeidsoppgaver viser ny studie.

Forsker: Stemmer godt overens

– Funnene i denne undersøkelsen stemmer godt overens med hva vi fant i den norske NorLAG undersøkelsen fra 2012 som ble presentert i rapporten Likestilling hjemme, sier Thomas Hansen, forsker ved NOVA ved Oslo Met.

NOVAs funn fra den gang viser at kvinner fortsatt gjør mer husarbeid enn menn. Om lag to av tre par han en klar tradisjonell deling, og i svært få hjem gjør mannen mest.

Men når det gjelder barneomsorg, er det nokså likedelt i Norge.

– Her er vi ledende i verden, sammen med de andre nordiske landene, sier Hansen.

De fleste finner altså løsninger som passer for dem. Trolig er det rettferdighet i delingen av oppgavene totalt sett.
Les også

Vil du være først ute med det siste? Disse interiørtrendene tror tre eksperter vil prege 2018

Overrasket over funnene

Block Watne innrømmer at de ble litt tatt på sengen over funnene som viser at likestillingen ikke er kommet så langt.

– Jeg har selv sett en noe stereotypisk arbeidsfordeling ved overleveringer av boliger til familier. Mens mor tviholder på treåringen, er det far som prøver å konsentrere seg om gjennomgangen av tekniske installasjoner. På den annen side ser vi at kvinner i størst grad er de som har det siste ordet når det gjelder hvilke boliger som blir kjøpt, sier Tretterud.

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Ragni Hege Kitterød, sier at selv om kvinner fremdeles i gjennomsnitt gjør mer husarbeid enn menn, viser tidsbruksundersøkelser at menn gjør mer i huset enn før, og at de fleste menn nå gjør litt husarbeid hver dag.

Trives på kjøkkenet

I undersøkelsen ble det også spurt om hvilket rom i huset nordmenn trives best i.

Syv av ti nordmenn svarer stuen som favorittrom. En litt større andel kvinner enn menn svarer at de trives best på kjøkkenet, 13 versus ni prosent.

– Vi opplever at folk i stor utstrekning ønsker åpen kjøkkenløsning og at det bidrar til en sammensmeltning av familien, sier Tretterud

Les også

Du vil ha en personlig interiørstil som passer deg, lenge. Hvordan finner du den?

FUNN STEMMER I STOR GRAD: Klesvask, rydding og renhold er helt klart ting kvinner gjør mest av, og i mange hjem gjør de nesten alt. Vedlikeholdsarbeid er det fortsatt mannen som gjør, slik undersøkelsen nevner, sier forsker Thomas Hansen ved Oslo Met.

Tilfredse med delingen

Men undersøkelsens funn om at kjøkkenet er kvinnens domene, stemmer ikke helt med tidligere funn fra NOVA.

– Akkurat når det gjelder matlaging, gjør menn omtrent like mye som kvinner, og dette er en husholdsoppgave hvor menn gjør mer enn før, sier Hansen.

Videre trekker han frem det han mener er et interessant funn fra NorLAG-undersøkelsen: At parene synes å være tilfreds med den delingen de har, nærmest uansett hvordan arbeidet hjemme deles.

– De fleste finner altså løsninger som passer for dem. Trolig er det rettferdighet i delingen av oppgavene totalt sett. Dersom han gjør mest av husarbeid, og kanskje står for mer at husholdsinntekten (ofte jobber hun deltid), så anser paret kanskje at det bare er rettferdig at hun gjør mer av husarbeidet. Våre data tyder på at kvinner som gjør alt hjemme stort sett er veldig tilfreds med delingen, også kvinner med høy utdannelse og som er likestillingsorienterte i sine holdninger.

Les også

Vil du være først ute med det siste? Disse interiørtrendene tror tre eksperter vil prege 2018

Likestilte på rotefronten

Det finnes områder på hjemmebane hvor kjønnene er likestilte, viser den ferske undersøkelsen.

Det ene er områder som hagearbeid og valg av fjernsynsprogram, men kanskje mer interessant: Menn og kvinner roter like mye.

På spørsmålet «hvem i husholdningen roter mest?» svarer nær halvparten enten seg selv eller at begge de voksne roter like mye.

Les mer om

  1. Likestilling
  2. Familiepolitikk
  3. Oppvekst