Kultur

På under to år har Thorhild Widvey bestilt 25 rapporter til 18,6 mill. kroner

Kulturminister Thorhild Widvey har brukt 18,6 millioner kroner på konsulenter i løpet av to år.

Kulturdepartementet har de siste to årene brukt 34 millioner kroner på konsulenter, rapporter, råd og utvalg.

  • Nordis Seel Tennes
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Etter at Thorhild Widvey (H) tok over som kulturminister i oktober 2013 har hun bestilt 25 rapporter. Prislappen: 18,6 millioner kroner.

Sammen med bestillinger som ligger over fra den rødgrønne regjeringen, blir totalsummen 34 millioner kroner. Av dette gikk 9 millioner kroner til arbeidet med OL-søknaden, et arbeid som ble startet før Widveys tid.

Det viser en oversikt Kulturdepartementet har utarbeidet for Aftenposten.

Les også:

Les også

Fratatt 2,5 millioner i filmstøtte - frykter investorer flykter

Stortingsmeldinger om film og om allmennkringkasting har vært blant Thorhild Widveys hovedsatsninger. For tiden jobbes det også med ny, nasjonal bibliotekstrategi. Før kringkastingsmeldingen ble lagt frem i juni, hadde Widvey fått tre rapporter om NRK i fanget. Resultatet av selve meldingen ble et utvalg som skal se nærmere på fremtidens finansiering av NRK.

Aftenposten mener:

Les også

Kommentar: «Widvey spiller ballen over til NRK»

Filmmeldingen ble av bransjen omtalt som «vag», mens bibliotekene venter i spenning på Widveys nye bibliotekstrategi.

Les også:

Les også

NRK må kjøpe inn flere programmer fra andre

Næring fremfor innhold

Kulturforsker Georg Arnestad ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, ser Widveys konsulentbruk som en naturlig konsekvens av hennes varslede endring av kulturpolitikken.

– Det er mange utredninger av de feltene hun ønsker å utvikle, men det har skjedd lite på de store, tradisjonelle kulturfeltene som scenekunst og museer. Når får vi for eksempel en evaluering av den store museumsreformen? Konkurransen i kulturfeltet, skjæringsflaten mot næringslivet og nye finansieringsformer er viktigere for Widvey enn selve innholdet i kulturen, sier han.

– Hvordan vil du beskrive Widvey som kulturminister?

– Mitt umiddelbare inntrykk er at hun ikke behersker kulturfeltet særlig godt. Hun har ikke fått kulturpolitikken og kulturlivet under huden, og hun mangler tillit i viktige deler av kulturlivet. Hun er en minister med næringslivsbakgrunn, og sånn sett fyller hun det mandatet hun mest trolig har fått av statsministeren: å utvikle næringspolitikken i kulturfeltet, sier han.

Arnestad mener rapportene og utredningene er en tydelig indikator på hva vi har i vente.

– De neste to årene vil kulturfeltet bli preget av privat finansiering og et større samarbeid mellom det offentlige og det private. De varslede endringene i NRK-lisensen, pressestøtten og tippenøkkelen vil gripe inn i vår hverdag og få økonomiske konsekvenser for både bransjen og brukerne. Kulturpolitisk går vi en spennende tid i møte, men det vil selvsagt ikke foregå uten bråk, sier han.

Fremmedgjøring i bransjen

Arnfinn Bjerkestrand er en mann med begge beina godt plantet i kulturfeltet. Han er blant annet andre nestleder i Norsk Kulturråd, leder av Kulturrådets utvalg for musikkfestivaler, Styreleder i Fond for utøvende kunstnere og daglig leder og styreleder for Kulturkampen.

Bjerkestrand sier han har merket en tendens til økt bruk av konsulentselskaper i Kulturdepartementet etter at Widvey tok over.

— Kulturfeltet selv er i mindre grad med på å legge premissene for endringene. Det fører til at de ikke får med seg feltet på det som kan være gode endringer og skaper en fremmedgjøring. Det gjør meg urolig, sier Bjerkestrand.

– På den ene siden er det bra at man får et nytt blikk på hvordan kulturfeltet fungerer, men dette blikket må prøves opp mot feltet selv. Kulturfeltet består av mange små enkelttiltak og er derfor svært sårbart for endringer. Derfor mener jeg at det er viktig å ha med hele feltet og organisasjonene som representerer det når man skal gjennomføre endringer, fortsetter han.

Bjerkestrand er bekymret for hvilke konsekvenser den økende konsulentbruken får for kulturfeltet.

– Måten de jobber på viser en uheldig endringsfilosofi. Skal de lykkes med den politiske ambisjonen, må de få med seg feltet på laget for å kunne se hele bildet. Hvis ikke kan det hende at man bygger ned ting man har ambisjoner om å bygge opp, sier Bjerkestrand.

– Frihetsreform for kulturlivet

Widveys statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) mener en konsulentbruk på 18,6 millioner kroner i regi av Kulturdepartementet på 20 måneder ikke er veldig høyt. Han sier det vurderes fra sak til sak hvilke utredninger som skjer internt og hvilke som settes ut.

– Hvis du synes listen over igangsatte konsulentundersøkelser er lang, er det bare et uttrykk for at kulturministeren jobber raskt og ønsker å utrette mye, sier han.

– Skjer dette fordi dere ønsker å endre veldig mye på den kulturpolitikken de rødgrønne førte?

– Vi vil ikke velte opp ned på kulturpolitikken, men ser behov for klare endringer på en del felter. Vi vil ha en en frihetsreform for kulturlivet, der blant annet mer privat kapital kan komme inn og finansiere kulturaktivitetene, svarer Borgundvaag.

– Vil dette skje på bekostning av offentlige bevilgninger?

– I to statsbudsjett har vi vist klar vilje til å videreføre statens ansvar, det har aldri vært større bevilgninger til kultur noensinne enn i årets statsbudsjett, sier statssekretæren.

– Ubegrunnet og oppsiktsvekkende

Borgundvaag er sterkt uenig med Bjerkestrand om at kulturfeltet ikke er med på å legge premissene for de endringene Widvey ønsker å gjennomføre.

– Jeg finner Bjerkestrands uttalelse meget oppsiktsvekkende. Kulturrådets første nestleder startet i forrige valgkamp et opprop mot vår kulturpolitikk. Hva er motivet hans nå? Regjeringen har styrket forskning og utredninger på kulturfeltet slik Grund-utvalget etterlyste. I tillegg til langsiktige forskningsprosjekter har vi også satt av mer ressurser til utredninger og evalueringer av saker vi jobber med. Kunstnerøkonomiutredningen ble ledet av tidligere kulturrådsleder Vigdis Moe Skarstein og hadde en referansegruppe med kunstnere. Åpne innspillsmøter, brede høringer og en rekke enkeltmøter sikrer at feltet blir hørt, sier han.

Han omtaler Arnestads påstand om at Widvey ikke har fått kulturlivet under huden som ubegrunnet.

– Jeg har bakgrunn fra kulturlivet selv og har sjelden møtt en kulturminister med slik politisk erfaring og gjennomføringskraft, Widvey har levert mer enn sine forgjengere i løpet av sine to første år. I motsetning til forrige regjering som tydelig gikk inn og styrte innholdet i kulturfeltet, vi vil legge til rette for bedre rammevilkår, ikke styre kunstens innhold, sier han.

Les også

  1. - Filmbransjen trues ikke av investorflukt

  2. Operaen vurderer nye kutt

  3. Kulturdepartementet kaller Film & Kino inn på teppet