Kultur

Nå kan du snart titte byråkratene direkte i kortene fra din egen datamaskin

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener at ny OEP vil sikre mer åpenhet.

Norge vil innføre det som blir verdens mest gjennomsiktige system for borgere og journalister til å sjekke hva som skjer i forvaltningen av en stat.

  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Ved årsskiftet 2017/2018 skal en helautomatisk utgave av den såkalte Offentlig elektronisk postjournalstå klar, opplyser kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til Aftenposten.

Den nye ordningen innebærer at brukerne ikke lenger trenger å søke om innsyn i dokumenter som er vurdert som offentlige. Når tjenesten er oppe, skal de kunne laste dokumentene rett ned på sin datamaskin uten at saksbehandlere må vurdere innsynsbegjæringen.

Det betyr også at offentlighet og fulltekstpublisering av offentlige dokumenter vil vurderes forløpende, uavhengig av innsynskrav.

— Dagens system innebærer at hvis flere fremmer krav om innsyn i samme dokument må begjæringen behandles på nytt hver gang. Det er klart at det derfor er dyrt og krever store ressurser, sier Sanner.

Kan spare 70 millioner

Sanner mener at Offentlig elektronisk postjournal har vært en suksess. Det publiseres mer og mer. I år har det blitt publisert 3 millioner journaldokumenter.

- I 2009 ble det fremmet rundt 67.000 krav om innsyn i dokumenter gjennom felles postjournal, mens det i år har vært omtrent 200.000. Vi har beregnet at det for staten samlet koster 90 millioner i året å behandle begjæringer. Med det nye systemet har vi estimert at vi kan spare 45-70 millioner kroner, sier Sanner.

Motstand mot innsyn:

Les også

Vil bøtelegge myndighetene for trenering og hemmelighold

Omorganisering av ressurser

Det betyr at ressursene og pengene kan brukes på andre ting.

— Behovene i offentlig sektor totalt øker jo, men vi har fra regjeringens side en klar ambisjon om å fjerne tidstyver og effektiviserer driften. Det vi gjør er å flytte ressurser fra statlig administrasjon til bedre tjenester for innbyggerne.

Om det også innebærer reduserte årsverk er ennå usikkert.

— Nei, vi har regnet på det vi regner med kan være gevinsten. Ny Offentlig elektronisk postjournal betyr at ansatte får mer tid til faglige oppgaver, sier Sanner.

Husker du Listhaugs liste:

Les også

Skyter med hagle, bommer likevel

Ingen grunn til bekymring

Sanner mener at det ikke er noen grunn til å være bekymret for at sensitive personopplysninger kan komme på avveie, eller at det blir mindre åpenhet på grunn av mer hyppig sensur. Innsyn eller avslag på innsyn vil bli vurdert på samme måte som før.

– Samtidig som vi sikrer personvernet på samme måte som i dag vil systemet vil sikre mer åpenhet gjennom lettere tilgang til å sjekke hva vi holder på med i offentlig forvaltning, sier Sanner.

Ny rapport:

Les også

Nye Deichman kan få like liten plass som i dag

Disse departementene, direktoratene og statlige virksomhetene finnes i Offentlig elektronisk postjournal i dag:

Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Direktoratet for økonomistyring
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for nødkommunikasjon
Direktoratet for naturforvaltning (frem til 01.07.2013)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for utviklingssamarbeid
Domstoladministrasjonen
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Fiskeri- og kystdepartementet (frem til 31.12.13)
Fiskeridirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (frem til 31.12.13)
Forsvarsbygg
Forsvarsdepartementet
Fredskorpset
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Havforskningsinstituttet
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Husbanken
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Justervesenet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og forurensningsdirektoratet (frem til 01.07.2013)
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet (frem til 31.12.13)
Kompetansesenter for distriktsutvikling
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kunst i offentlige rom
Kystverket
Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet Alta
Landbruksdirektoratet Oslo
Landinfo
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Medietilsynet
Miljødirektoratet
Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og handelsdepartementet (frem til 31.12.13)
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelse
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Akkreditering
Norsk Filminstitutt
Norsk kulturråd
Norsk Romsenter
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning
Samferdselsdepartementet
Senter for internasjonalisering av utdanning
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Språkrådet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens innkrevingssentral
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens legemiddelverk
Statens pensjonskasse
Statens strålevern
Statens vegvesen Region øst
Statens vegvesen Region midt
Statens vegvesen Region nord
Statens vegvesen Region sør
Statens vegvesen Region vest
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Statsministerens kontor
Sysselmannen på Svalbard
Tilsynsutvalget for dommere
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Les mer om

  1. Kulturpolitikk
  2. Offentlig innsyn