Fylkesmannen ber regjeringen på nytt å vurdere riving av Y-blokken

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger nye momenter som skulle tilsi en fornyet vurdering, svarer kommunalminister Monica Mæland (H).

Y-blokken har adresse Akersgata 44 og ligger delvis over Arne Garborgs plass. Bygningen har navn etter Y-formen sett fra luften.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland er kommet frem til at riving av Y-blokken er i samsvar med statlig arealplan, og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge.

Men hun legger til:

«Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillater riving, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet/regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen.»

Fylkesmannen viser til alle dem som har klaget inn Oslo kommunes vedtak, som tillater riving av blokken.

«Det vises i så henseende spesielt til Riksantikvarens og Byantikvarens kommentarer til rivingssaken, samt øvrige uttalelser og klager fra offentlige og private arkitektur- og kulturminnemiljø. De peker alle på Y-blokkens internasjonalt anerkjente arkitektur-, kunst- og kulturminneverdier og vårt felles forvaltningsansvar for disse verdiene», heter det i vedtaket.

Les også

Monica Mæland om Y-blokken: – Beslutningen er tatt

Klimagassregnskap

– Fylkesmannen har vurdert jusen i selve rivetillatelsen, og der har de ikke funnet noe de mener er galt. Dette er også Fylkesmannens oppgave. Så er det tydelig på slutten av vedtaket at de anmoder regjeringen om å tenke seg om på nytt. Det er en beskjed vi håper regjeringen tar til seg, sier Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, til Aftenposten.

Et av punktene i klagene som er sendt inn, omhandler at Statsbygg ikke har laget et fullstendig klimagassregnskap knyttet til rivingen av Y-blokken.

I Fylkesmannens vedtak heter det at det ikke kan stilles krav til søker om at det skal utarbeides en egen klimagassberegning for rehabilitering av Y-blokken. Derimot skal det utarbeides et helhetlig livsløpsbasert klimagassbudsjett for hele Regjeringskvartalet.

Mæland: Ingen grunn til å revurdere riving

– Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig, og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av, skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en e-post til Aftenposten.

Hun understreket at det ikke er kommet frem nye momenter som tilsier at rivingen av Y-blokken må revurderes, slik Fylkesmannen ber om.

– Så sent som i juni sluttet et stort flertall på Stortinget seg til regjeringens beslutninger. Sikkerheten og ønsket om å skape et grønt og tilgjengelig nytt regjeringskvartal har veid tungt når beslutningen om utformingen av det nye Regjeringskvartalet ble tatt, skriver hun videre.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) er klar på at Y-blokken skal rives.

Vil klage inn til Sivilombudsmannen

Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL), er ikke overrasket over Fylkesmannens vedtak. Han finner det imidlertid interessant at Fylkesmannen skriver at de sterkt vil beklage en rask gjennomføring av vedtaket uten at departementet og regjeringen foretar en ny vurdering.

– Slik vi oppfatter utsagnet, er dette en sterk uttalelse fra Fylkesmannen. Vi forventer at regjeringen og departementet følger opp forventningen og tar dette på alvor, sier Løkken.

NAL har allerede varslet at forbundet vil klage inn vedtaket til Sivilombudsmannen. Bakgrunnen er at det i samråd med sine advokater mener riving vil være i strid med flere internasjonale konvensjoner som Norge har forpliktet seg til å følge.

NAL peker blant annet på at da rivevedtaket ble fattet 15. juli i år, var Y-blokken under en ikke avsluttet fredningsprosess hos Riksantikvaren. NAL mener det gjør rivevedtaket ugyldig.

Det karakteristiske bygget i Regjeringskvartalet inneholder flere verker av Pablo Picasso.

– Åpner for at Y-blokken får stå

NAL har bitt seg spesielt merke i ett punkt i departementets budsjettproposisjon: Her åpner regjeringen for at ett av de planlagte byggene i Grubbegata, det såkalte B-bygget, likevel ikke skal bygges.

For å holde kostnadene i prosjektet nede planlegger regjeringen å utnytte bestemmelsene i reguleringsplanen ved å øke høydene på to av byggene. Dermed kan bygg B utgå, og arealene utnyttes på annen måte, for eksempel til byrom.

Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund, mener dette er godt nytt for Y-blokken.

– Dersom arealbehovet går ned, så vil det være naturlig heller å la Y-blokken stå og i stedet la være å fjerne et av de andre byggene, sier Løkken.

Det samme mener Riksantikvaren. I et brev til Statsbygg skriver de at det å øke høyden på to av de planlagte byggene vil gi en uheldig virkning på bymiljøet i Møllergata. For å unngå en for tung utnyttelse av området mener Riksantikvaren derfor at man heller bør se etter alternative løsninger.