Kultur

Slik skal Tajik fange nettpiratene

I formiddag la kulturminister Hadia Tajik frem forslag til endringer i åndsverksloven. Utlevering av IP-adresser til storpirater er ett av forslagene.

Kulturministeren vil stramme inn Åndsverksloven. Det kan blant annet bli lov å utlevere IP-adresser som står bak massepiratkopiering.

  • Veslemøy Østrem

Regjeringen foreslår endringer i åndsverkloven for å styrke rettighetshavere ved krenkelser av opphavsrettigheter på Internett

— Forslaget gir rettighetshaverne bedre verktøy for å håndheve opphavsretten på internett. Samtidig ivaretar forslaget andre tungtveiende hensyn som håndhevingen berører, slik som personvern, rettssikkerhet og ytringsfrihet, sier kulturminister Hadia Tajik i en pressemelding.

Digitale utfordringer

- Den moderne hverdagen bringer med seg mange fantastiske muligheter for kunstnerne våre, men den bringer også med seg utfordringer, uttalte kulturministeren under dagens pressekonferanse.

Tajik pekte blant annet på at vi oftere ser tilfeller av at opphavsretten blir krenket i stort omfang på nettet.

— Åndsverkloven er en av våre viktigste kulturlover, men den skal også ivareta samfunnsinteresser slik at man har tilgang på kultur. Dette er bakgrunnen for endringene som nå legges fram, sier hun.

Lovforslaget har tre hovedelementer:

1. Registrering av IP-adresser.

For det første forslås at rettighetshavere gis mulighet til å registrere IP-adresser som er benyttet til opphavsrettskrenkelser. Slik kan rettighetshavere kunne føre bevis for at rettigheter etter åndsverkloven er krenket. Tidligere har det vært nødvendig med konsesjon fra Datatilsynet.

2. Tilgang til identiet.

For det andre foreslås det egne regler om at rettighetshavere kan gå til domstolene for å få utlevert informasjon om hvilket internettabonnement som kan knyttes til opphavsrettskrenkelsene. Høyesterett har fastslått at rettighetshavere kan få utlevert slike abonnementsopplysninger etter reglene i tvisteloven. Forslaget innebærer en klargjøring av denne adgangen – terskelen for utlevering av slike opplysninger senkes ikke.

3. Tiltak rettet mot nettsted hvor opphavsretten krenkes.

For det tredje foreslås at domstolene kan pålegge internettilbydere å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsteder hvor opphavsrett krenkes i grove tilfeller. Terskelen for å ta det i bruk vil være svært høy. Det må være tale om nettsteder som i stort omfang inneholder materiale som åpenbart krenker opphavsretten.

Både internettilbyderne og det aktuelle nettstedet skal gis anledning til å uttale seg før avgjørelse treffes. Adgangen til å gi slike pålegg skal brukes med stor varsomhet og forbeholdes bare de mest alvorlige tilfellene.

— Samlet sett ivaretar regjeringens forslag en god balanse mellom behovet for å beskytte dem som skaper, og hensynene til personvern, rettssikkerhet og ytringsfrihet. Rettighetshavere gis bedre verktøy for å forfølge åpenbare ulovligheter, og jeg har tiltro til at våre domstoler vil foreta gode vurderinger når dette skal avveies mot andre viktige hensyn, sier kulturministeren.

- For høy terskel

Kulturministeren gjorde det klart at hensynet til ytringsfrihet og informasjonsfriheten veier tungt.

- Når man bruker så strenge vilkår betyr det at man som kunstner og rettighetshaver må finne seg i en rekke krenkelser. Og det har man rett i. Det er en avveining vi har gjort, sa Tajik under pressekonferansen.

Hun mener likevel at endringene vil være effektive.

— De gir en sterk signaleffekt overfor brukerne når man ser at tilgangen på et nettsted er blokkert.