Kunsthøgskolen i Oslo har konkludert i varslingssakene. En ansatt har sagt opp, og en har fått sparken.

Et eksternt utvalg er kritisk til hvordan KHiO har håndtert interne varsler.

Kunsthøgskolen i Oslo har konkludert i sine interne varslingssaker.

På et allmøte onsdag ble ansatte og studenter orientert om konklusjonene i tre ulike varslingssaker ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Disse varslingssakene har alle kommet inn siden høsten 2017.

I to av sakene konkluderes det med at det har skjedd brudd på skolens etiske retningslinjer. Den ene saken har ført til at en ansatt har fått sparken, og den andre saken at en ansatt selv har sagt opp sin stilling.

Aftenposten har tidligere omtalt varsler mot to lærere ved KHiO. I februar underviste ingen av disse ved skolen, og den ene ble suspendert.

Kunsthøyskolen kommer ikke til å politianmelde sakene, selv om Kunnskapsdepartementet ba skolen om å vurdere det.

Et varsel ikke fulgt opp

Det er eksterne medlemmer i et varslingsutvalg som på selvstendig grunnlag har vurdert KHiOs håndtering av de tre sakene. Dette er deres konklusjoner i hver av dem:

  • I en av sakene har det forekommet brudd på allmenne normer for akseptabel adferd, tilfeller av seksuell trakassering og brudd på de etiske retningslinjene til KHiO. Saken har ført til avskjed av en ansatt.
  • I den andre saken er det ikke grunnlag for å konkludere at seksuell trakassering har funnet sted, men det er sannsynliggjort at det har skjedd brudd på de etiske retningslinjene til KHiO. Den ansatte har sagt opp sin stilling.
  • I den tredje saken er påstanden om at det har forekommet seksuell trakassering ikke tilstrekkelig underbygget. Saken avsluttes fra varslingsutvalgets side.

– Det betyr at det ikke får noen konsekvenser fra dette utvalget, sier rektor ved KHiO, Jørn Mortensen, om det tredje varselet.

Jørn Mortensen er rektor ved KHiO.

En tidligere KHiO-student som Aftenposten kjenner identiteten til, hevdet i januar at varslingsrutinene ved skolen har vært mangelfulle. Utvalget finner grunn til å kritisere at et varsel fra 2010 ikke ble fulgt opp. Når det gjelder de øvrige varslene, mener utvalget at disse er håndtert på en god måte. De mener imidlertid det er rom for forbedring.

I mars omtalte Aftenposten et fjerde varsel ved Kunsthøyskolen. Det handlet om dårlig arbeidsmiljø og er ikke blitt behandlet i dette utvalget. Her har det heller ikke kommet noen konklusjon, opplyser Jørn Mortensen.

Kritisk til KHiOs håndtering

De eksterne rådgiverne er kritiske til hvorvidt de generelle tiltakene som ble iverksatt ved skolen var tilstrekkelige. De mener i tillegg det er kritikkverdig at Kunsthøgskolen ikke gjennomførte referansesjekk etter en varsling.

Her vil det komme håndfaste endringer, lover Mortensen. Det betyr nye rutiner for rekruttering av ansatte.

Nå jobber skolen for å unngå lignende saker i fremtiden.

– Det aller viktigste er bevisstgjøring og å jobbe for at varsling ikke er nødvendig. Varslingsprosessen reparerer svært lite. Det er vondt selv om det får konsekvenser, sier Mortensen.

17 varsler om ansatte

Utvalget finner ikke grunnlag for kritikken om at interne relasjoner mellom ansatte skal ha hindret eller vanskeliggjort varsling om eventuelle kritikkverdige forhold.

I januar hyret KHiO inn advokat Anne Marie Due som bistand i undersøkelsen. Hun har fungert som mellomledd mellom skolen og varslernes kontaktperson, for å opprettholde varslernes anonymitet. Det er Dues vurdering at sakene ikke skal politianmeldes.

Skolen kjenner ikke varslernes identitet, det gjør heller ikke advokat Due.

Ifølge Forskerforum, som har bedt om innsyn i alle varslingssakene ved KHiO siden 2008, har det siden da vært 17 varsler om ansatte ved Kunsthøyskolen.