Ja, Aftenposten har klare regler for oppdrag og bindinger

Aftenpostens ansatte kan delta i debatter og holde foredrag. Men det skal alltid godkjennes av redaksjonsledelsen.

Aftenpostens redaksjon.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I spalten Medierevisjonen i Aftenposten denne uken skriver Anki Gerhardsen om journalisters integritet og bindinger.

Gerhardsen løfter en viktig debatt. Journalister lever av publikums tillit. Vi må ha høy bevissthet om roller for at troverdigheten ikke svekkes. Bindinger og dobbeltroller får nå økt oppmerksomhet. De skrives om i bransjemedier. De eksponeres i sosiale medier. Og de felles i Pressens Faglige Utvalg.

Mange journalister skriver bøker

Vurderingene kan være vanskelige. De siste par årene har vi brukt mye tid på å diskutere hvor grensene går. Kan man delta i Pride som journalist? Hva med 8. mars? Hva må man være åpen med leserne om? Det finnes ikke alltid en fasit. Diskusjon øker bevisstheten.

Anki Gerhardsen tar for seg journalister som holder foredrag. Hun peker på betalte oppdrag utenfor spaltene. Hvilke retningslinjer har Aftenposten? spør hun.

Vi har egne etiske husregler. Reglene gir tydelige rammer. Journalister kan bare påta seg eksterne oppdrag etter avtale med redaksjonsledelsen. Som hovedregel skal ikke våre folk motta honorarer utover symbolske gaver.

Unntak fra denne hovedregelen skal godkjennes av ledelsen på forhånd.

Et vanlig unntak er bokutgivelser. Mange journalister skriver og gir ut bøker. Det gir mulighet til fordypning. Egen kompetanse øker. Man kan formidle ny kunnskap, det er utviklende for journalisten og positivt for samfunnet. Derfor tillater vi at våre journalister har inntekter fra boksalg.

Skal boken nå ut til publikum, må den markedsføres. Vi aksepterer arrangementer knyttet til lansering av egne bøker.

Innhold skal være journalistisk motivert

Gerhardsen spør om aktiviteter på andre arenaer kan skape mistanke om at journalister har personlige motiver for journalistikken sin. Det er et spørsmål redaktørene er oppmerksom på.

Ingen journalister i Aftenposten skriver hva de vil. Spaltene er ikke en blogg. Redaksjonen diskuterer sakene. Ledere vurderer temavalg og avgjør publisering. Alt redaksjonelt innhold skal være journalistisk motivert.

Ansatte kan delta i paneldebatter eller holde foredrag. Vi tillater oppdrag i regi av organisasjoner som ligger tett på journalistikk og ytringsfrihet. Akademiske oppdrag, for eksempel for journalistutdanningene, er også i orden. I noen av disse tilfellene aksepterer vi honorarer, typisk for arbeid utenom arbeidstid.

Flere elementer kan inngå i en vurdering av om det er riktig å si ja til et eksternt oppdrag. Oppdraget kan gi tilgang på kilder eller informasjon. Vår samfunnsrolle, for eksempel når det gjelder utdanning og debatt, kan spille inn. Vi ønsker å bidra på slike arenaer. Positiv profilering av Aftenposten kan være en faktor. Ofte er åpenhet om oppdraget en forutsetning.

Mange oppdrag kan skape bindinger som kan være problematiske. Særlig de betalte kan gi grunnlag for spekulasjon om habilitet og troverdighet.

Da må svaret bli nei.