Debatt

Barna betaler prisen

  • Anne Lindboe
Justisminister Anundsen står nå midt i viktige prosesser der han kan gjøre om fagre ord til reelle tiltak, skriver Anne Lindboe. Her fra Frps landsmøte tidligere i år.

Dårlig organisering av politiet er til hinder for at saker om vold og overgrep mot barn blir etterforsket og oppklart, mener barneombud Anne Lindboe.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Våren 2014 har nyhetsbildet vært preget av flere store rettssaker der omsorgspersoner er tiltalt for de mest grufulle handlinger mot forsvarsløse barn.

Anne Lindboe

Dagens system for etterforskning og avhør er ikke godt nok, og vi risikerer at barn blir utsatt for nye alvorlige overgrep.

Psykisk terror, vold og overgrep

I min tidligere jobb som barnelege møtte jeg mange barn som var utsatt for psykisk terror, vold og overgrep fra dem som skulle gi omsorg og beskyttelse. Jeg husker 15-åringen som gjentatte ganger fortalte barnevernet om vold fra far. Først da han dukket opp på skolen med blåmerker i ansiktet, ble saken tatt på alvor. Deretter tok det nesten tre måneder før han ble avhørt. Blåmerkene var borte, det samme var lysten til å fortelle.

Troen på at voksne kunne hjelpe, var forsvunnet. Det siste jeg så av ham, var en smal rygg med tunge skuldre på vei hjem til far.

Vold og seksuelle overgrep mot barn er alvorlig kriminalitet, likevel skjer det hver dag over hele landet. En ny studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at i hver skoleklasse kan det i gjennomsnitt være to-tre barn utsatt for alvorlig vold og krenkelser i løpet av barndommen, ofte fra en i nær relasjon til barnet.

Vi må anerkjenne hvilket stort samfunnsproblem vold og overgrep mot barn faktisk er.

Vi må anerkjenne hvilket stort samfunnsproblem vold og overgrep mot barn faktisk er. I dag svikter vi de aller mest sårbare blant oss. Justisminister Anders Anundsen (Frp) har nå en unik mulighet til å styrke barns rettssikkerhet i disse sakene, men det krever besluttsomhet og handlekraft.

Politiet må etterforske

  1. juni vedtok Stortinget flere viktige tiltak. Blant annet at kapasiteten til barnehusene må styrkes, at flere barn må få rettsmedisinsk undersøkelse, at ny forskrift om avhør av barn må prioriteres, og at Regjeringen må sikre at politiet prioriterer etterforskning av vold og overgrepssaker mot barn. Politidirektoratet har sendt klare instruksjoner til politidistriktene om hvordan de skal få ned ventetiden. Nå må Regjeringen og politiet følge opp.
Organiseringen av politiet er til hinder for at saker om vold og overgrep mot barn blir etterforsket og oppklart.

Organiseringen av politiet er til hinder for at saker om vold og overgrep mot barn blir etterforsket og oppklart. Fagmiljøene er for små og ressursene strekker ikke til. Jeg har grunn til å tro at flere alvorlige saker blir liggende for lenge. Manglende kapasitet og kompetanse kan i verste fall føre til henleggelser, også i alvorlige saker. Justisministeren arbeider for tiden med oppfølgingen av Politianalysen (NOU 2013: 9). Dette arbeidet gir ham en unik mulighet til å gjøre politiet i stand til å etterforske og oppklare volds— og overgrepssaker mot barn.

For lang ventetid før avhør

Jeg har i lang tid vært svært bekymret for at barn må vente uholdbart lenge før de får fortelle hva de har opplevd til politiet. I 2013 tok det i gjennomsnitt 52 dager fra anmeldelse om vold eller overgrep mot barn til barnet ble avhørt på et barnehus. Politidirektoratets tall fra 2014 viser at ventetiden nå er 60 til 88 dager i seks politidistrikt.

Lang ventetid går på bekostning av barnas rettssikkerhet: Barn glemmer viktige detaljer, blir påvirket, får ikke nødvendig oppfølging og mister tilliten til de voksne rundt seg. Den lange ventetiden vanskeliggjør politiets etterforskning og øker risikoen for at saken ender med henleggelse. Hvor mange av disse barna risikerer gjentatte overgrep?

Forsinket forskrift

Dagens forskrift om avhør av barn er fra 1998 og gir ikke nødvendige rettslige rammer for å sikre en god, helhetlig prosess for barna. Den gir ingen klar frist for når barn som kan ha vært utsatt for vold skal avhøres og er heller ikke tilpasset dagens bruk av barnehus.

Det er nå over ett år siden forslag til ny forskrift var på ute på høring. Under debatten i Stortinget 16. juni var justisministeren defensiv når det gjelder å få denne på plass. Han ville ikke sette en tidsfrist for arbeidet og påpekte at det kan være nødvendig med en ny høringsrunde. Begrunnelsen var uenighet omkring forslagene i forskriften. Man skal selvfølgelig ta alvorlig at saken reiser vanskelige juridiske spørsmål.

Jeg stiller derfor spørsmål ved om justisministeren prioriterer dette høyt nok.

Jeg vil imidlertid understreke at de fleste høringsinstansene i det vesentlige støtter forslagene, blant annet tunge aktører som Riksadvokaten og Domstolsadministrasjonen. Jeg stiller derfor spørsmål ved om justisministeren prioriterer dette høyt nok.

Fra fagre ord til reelle tiltak

Artikkel 19 i barnekonvensjonen pålegger norske myndigheter å beskytte barn mot vold og overgrep. Justisminister Anundsen står nå midt i viktige prosesser der han kan gjøre om fagre ord til reelle tiltak.

Ny forskrift om avhør av barn må ut av skuffen og implementeres i praksis, og politiet må organiseres på en måte som gjør etterforskningen av disse vanskelige sakene så god som mulig. Barna har dårlig tid. For hver dag som går uten at dette er på plass, risikerer vi at barn ikke blir tatt alvorlig og ikke får den hjelpen de har krav på av oss som skal beskytte. Konsekvensen kan bli en ødelagt barndom.

Twitter: @Barneombudet

Les også:

Les også

  1. Avhør av barn er etterforskning

  2. - Illustrerer at politiet ikke tar avhør av barn alvorlig nok

  3. Barneombudet: - Et svik mot barna

Les mer om

  1. Debatt
  2. Barn og unge
  3. Politiet
  4. Psykisk helse