Ytringsfrihet for elevers beste | Birte Simonsen og Hilde Wågsås Afdal

Lærerprofesjonens etiske råd stiller seg bak Ulsrud-læreren Simon Malkenes’ opptreden i Dagsnytt Atten (bildet). Hans «dikt fra klasserommet» utløste bred debatt og undersøkelser fra skoleledelsen om hvorvidt elever er blitt krenket.

Lærere må fritt kunne uttale seg om styring av skolen uten frykt for represalier fra skoleledelse og/eller skoleeier.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

De siste ukene har det stormet rundt læreren Simon Malkenes og hans deltagelse på Dagsnytt Atten, 5. mars.

Debatten handlet om hvordan Malkenes mener fritt skolevalg i videregående skole i Oslo forårsaker oppsamling av elever med faglige og sosiale utfordringer ved enkelte skoler. Den debatten skal vi ikke ta opp her.

Systemkritikk

Det vi ønsker å sette søkelyset på, er Malkenes gjengivelse av et hendelsesforløp i en skoletime, basert på egne erfaringer, og det påfølgende varsel om personalsak mot ham.

Birte Simonsen , leder i Lærerprofesjonens etiske råd
Hilde Wågsås Afdal , medlem av Lærerprofesjonens etiske råd

Malkenes beskriver en kaotisk skoletime med rom for lite faglig innhold og store sosiale utfordringer.

I Dagsnytt Atten argumenterer han med at en slik skoletime kan utspille seg på hans skole og andre lignende skoler i Oslo.

Han identifiserer hverken enkeltelever eller spesifikke klasser gjennom sitt eksempel, og gjentar at det er systemet han er kritisk til og ikke elevene.

Malkenes understreker i Dagsnytt Atten at hans hovedanliggende er at Ulsrud skole og andre lignende skoler skal kunne tilby «sårbare elever» og «elever med prekære livssituasjoner» et klasserom hvor de kan oppleve mestring, trygghet og læring.

Forkjemper for åpenhet

Lektor Simon Malkenes har i en årrekke kjempet for åpenhet om det som skjer i Osloskolen, i bok, avisinnlegg og sosiale medier. Hans hovedfokus har vært på hvordan politiske rammer og strukturer påvirker elevers sosiale og pedagogiske hverdag.

Så må man gjerne være enig eller uenig med Malkenes i hans argumenter knyttet til de ulike sakene han tar opp. Det hører med i et demokrati.

Profesjonens etiske plattform

Lærerprofesjonens etiske plattform sier: Lærerprofesjonen – bruker ytringsfriheten og deltar aktivt på faglige og utdanningspolitiske arenaer – står imot press fra aktører som vil gjøre barnehagebarn og elever til midler for sine mål – tar ansvar for å varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uforsvarlige tilstander.

Læreprofesjonens etiske råd mener at Malkenes den 5. mars 2018 brukte ytringsfriheten sin og varslet om rammer han mener skaper faglige og etiske uforsvarlige tilstander i enkelte videregående skoler i Oslo. Lærere må fritt kunne uttale seg om styring av skolen uten frykt for represalier fra skoleledelse og/eller skoleeier.