Leger ønsker å si ifra

  • Johan Torgersen
Halvparten av landets sykehusleger er midlertidig ansatt og i en svekket posisjon til å melde ifra. Det er en systemsvakhet som påvirker meldekulturen, skriver Johan Torgersen.

En god meldekultur krever tilrettelegging.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Klinikkdirektør Olav Røise ved Oslo universitetssykehus skriver i Aftenposten 15. juli i år om utfordringer knyttet til meldekulturen i helsetjenesten.

Meldekultur handler om mulighetene til å kunne si ifra når det er nødvendig, når uønskede hendelser har skjedd eller feil er gjort. En god meldekultur er den viktigste forutsetningen for at pasientsikkerheten utvikles og blir bedre.

Leger melder fra hyppig

I kronikken fremsettes det en påstand: «Basert på egne erfaringer, er min oppfatning at utfordringene i stor grad ligger i legekulturen». Denne erfaringen stemmer ikke overens med dokumentasjon fra meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Johan Torgersen

Meldeordningen ligger under Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og har ansvaret for å følge opp meldinger om uønskede hendelser og feilbehandling. Ifølge årsrapporten fra meldeordningen for 2013 var leger den gruppen som meldte mest i forhold til antall ansatte.

Leger var også den gruppen som meldte flest alvorlige hendelser. Selv om leger melder hyppig om feil og mangler, er det likevel ikke sagt at det meldes nok.

Systemet påvirker meldekulturen

I debatten som har fulgt i etterkant av kronikken har det blitt pekt på ulike forhold, blant annet en rekke systemfaktorer som påvirker pasientsikkerhet og hvor flinke vi leger er til å melde.

Jon Henrik Laake peker i sitt innlegg i Aftenposten (21. juli) på den høye andelen av midlertidige legestillinger. Halvparten av landets sykehusleger er midlertidig ansatt og i en svekket posisjon til å melde ifra. Det er en systemsvakhet som påvirker meldekulturen.

Visepresident i Legeforeningen, Jon Helle, tar i sitt innlegg i Aftenposten 28. juli opp god ledelse og åpenhetskultur som forutsetninger for en god meldekultur.

Midlertidige ansettelser, dårlig ledelse og svak åpenhetskultur er situasjonen i mange sykehus i dag. Dette er systemfeil som sykehuseier (helseministeren) og sykehusledelsen må ta ansvar for.

Kunnskapssenteret har også ansvar

Som leder i Yngre legers forening drøfter jeg jevnlig feil, uønskede hendelser, meldekultur og pasientsikkerhet med tillitsvalgte og andre leger fra hele landet. Den tydeligste tilbakemeldingen jeg får er at leger opplever at å melde ifra ikke får noen konsekvens.

Leger ønsker å melde og vi melder ofte

De ser derfor ikke resultater av å bruke avvikssystemene eller å si fra på annen måte. Meldingene legges i en skuff eller tilbakemeldingen fra instansene som behandler meldingen uteblir.

Ansvaret for god håndtering av meldingene ligger ikke bare hos lederne ute i avdelingene, men også hos Kunnskapssenteret.

Skal meldesystemet leve og utvikles må kunnskapen som meldingene gir oss ikke bare aggregeres til nasjonal statistikk, men få konkret effekt i helsetjenesten hvor hendelsen inntrådte. Da vil pasientsikkerheten bedres og meldelysten vil øke!

Leger ønsker å melde og vi melder ofte. Imidlertid krever en god meldekultur at det tilrettelegges for å melde og at leger og annet helsepersonell, de som faktisk treffer pasientene, selv erfarer at det å si ifra har en positiv effekt på pasientsikkerheten.

Les mer: