Debatt

Kort sagt, torsdag 28. oktober

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Uvaksinert helsepersonell. Fengsler i Oslo. Sykehusbygging. Universitetenes frihet. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Uvaksinert helsepersonell

Det har nylig vært utbrudd av koronasmitte på et sykehjem i Lyngdal. Smitten kom fra uvaksinerte ansatte. Flere kommuner har hatt dødsfall grunnet smitte fra uvaksinert personale i hjemmetjenesten. De som nå ikke er vaksinert, er vanskelige å nå med rasjonelle argumenter.

Pasienter i helsetjenesten må kunne forvente at alt som med rimelighet kan gjøres for å unngå smitte, blir gjort. Det skjer ikke. Statlige myndigheter skyver ansvaret over på kommunene og ber dem gjøre risikovurderinger og eventuelt omplassere uvaksinert personale.

Etter smittevernloven kan statlige myndigheter påby vaksinasjon. Det er på høy tid at denne muligheten blir tatt i bruk for å beskytte utsatte pasienter best mulig.

Uvaksinerte ansatte i sykehus, sykehjem eller hjemmetjenester bør ikke arbeide med eller nær pasienter. De som kan omplasseres til annet arbeid, bør selvsagt få mulighet for det. Hvis det ikke er mulig, bør de finne seg annet arbeid.

Vi bør ikke lenger akseptere at helsepersonell som ikke vil ta vaksine, arbeider med pasienter som har høy risiko for alvorlig sykdom eller død hvis de blir smittet.

Tore W Steen, bydelsoverlege, tidligere smittevernoverlege i Oslo


Mangelfulle vurderinger av nytt fengsel i Oslo

Justisdepartementet planlegger nytt fengsel i Oslo, og de får snart 23 tomter til vurdering. La oss da håpe de også ofrer de innsatte en tanke.

Tidligere har departementet lagt for liten vekt på å bygge etter en standard som bidrar til god rehabilitering av de innsatte. I så måte var både en renovering av gamle Botsen fengsel eller nybygg på Bredtvet underdimensjonert.

Veilederen for fengselsbygg anbefaler minimum 150 dekar tomteareal. Tidligere forslag om å bygge på Bredtvet la opp til å bygge på om lag en tredjedel av dette. Også Kriminalomsorgsdirektoratet mener et så lite areal er utilrådelig.

Juss-Buss møter mange som opplever isolasjon i fengsel, ofte som følge av bygningsmassen. Vi ser med bekymring på et ensidig fokus på parameter som reiseavstand og kostnad og den mangelfulle vurderingen av tilstrekkelig areal for en forsvarlig og rehabiliterende soning.

Vi mener at Justisdepartementet må legge ned en reell innsats for å finne egnede tomter til et godt og forsvarlig fengsel innenfor Oslos grenser.

Rolf Inge Salte, medarbeider, Juss-Buss


Sykehusutbygging på Ullevål må utredes

Det er politisk flertall for Ullevål-utbyggingen i Oslo bystyre. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lovet å lytte til folket. Lokaldemokratiet skal avgjøre. Det må også gjelde i Oslo.

Vi 2500 beboere med Rikshospitalet som nabo er mot prosjektet. Det er trolig noe vi deler med majoriteten av Oslos befolkning. Børge Einrem, kommunikasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus, forsvarer bygging på Rikshospitalet (Aftenposten 8. oktober), men mangler fakta.

Det vil «bli utfordringer for naboer i byggeperioden», skriver han. I byggerapportene vi har lest, står det ingenting om mulige problemer og utfordringer for dem som bor i området.

Å bo tett på byggeplassen i 15–17 år synes Einrem er «overdrevet». Anleggstrafikk, spunting, pigging, riggområder, brakkeby, massedeponering, graving og varetransport vil prege hverdagene i byggeperioden. Dokumentasjon finnes i rapporten «Fagrapport i anleggsfasen».

Einrem er ukjent med helikopterstøyen. Et samlet traumesenter på Rikshospitalet gir støynivå langt over akseptabelt nivå i en bosituasjon. Økt støy fra nye redningshelikoptre er ikke tatt hensyn til.

Bygget på 24 etasjer skal bygges mot Gaustadbekken. Det er risikofylt ikke å avvente resultatene av pågående grunnundersøkelser i lys av erfaringene fra Gjerdrum.

De fleste påpekte problemer unngås ved å bygge ut på Ullevål. Her har man god plass, kan bygge lavere, har utvidelsesmuligheter og kan ha full sykehusdrift i byggeperioden. Man ødelegger ikke boforhold for oslobeboere på samme måte.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener at den omfattende utredningen av Rikshospitalet krever igangsettelse av arbeidene. Ullevål-alternativet må utredes før man kan foreta et fornuftig valg av sykehusløsning. En løsning osloborgere skal leve med i all fremtid.

Ragnar Madsen, Gaustadtunet Boligsameie

Frihet med ansvar

Professor Einar Lie karakteriserer forholdet mellom Stoltenberg-regjeringen og universitetene og høgskolene slik: «(man) håpet at universitetene og høyskolene selv skulle diskutere seg frem til en bedre arbeidsdeling med noe større konsentrasjon. Men det ble mye prat og lite handling.» (Aftenposten 24. oktober).

Den siste påstanden får stå for UiO-professorens regning. Men regjeringens mål var gjennom økonomisk støtte og god dialog å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon under overskriften frihet med ansvar.

Sammenslåinger var ikke et mål i seg selv, men å gi god undervisning til et stigende antall studenter, og å gi gode muligheter til forskning.

I respekt for institusjonenes autonomi og mangfold var det viktig å styrke universitetenes kvalitet, men gode høyskoler var ikke å forakte!

At dialogen mellom regjering og institusjonene kalles «prat», og at mangel på tvangssammenslåinger kalles «lite handling», er en del av den politiske diskusjonen om styring. Faktum er uansett at antall studenter og gjennomførte studier økte i perioden, og at det norske systemet bidro til en nobelpris i medisin i 2014. Noe det er grunn til å være stolt av!

Tora Aasland, tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister (SV)

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Sykehus
  3. Universitet