Helse-Norge har store utfordringer. Likevel utreder regjeringen hvordan vi kan få færre verktøy i kassen.

Karita Bekkemellem og Ole Erik Almlid i NHO mener regjeringen lar seg presse av Rødt og SV i helsepolitikken.

Det tjener ingen, hverken pasienter eller brukerne.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge frem en egen nullprofittmodell for hver slik sektor.

Det betyr at regjeringen vil utrede muligheten for å kvitte seg med lovlig etablerte bedrifter. Dette er bedrifter som sysselsetter over 100.000 arbeidstagere – innenfor helse- og velferd.

Mange hevder at når private utfører tjenester, så går pengene til profitt og ikke til brukerne. Dette er meningsløst. Brukerne får ikke mer penger av at det offentlige utfører tjenestene selv. Brukerne ser ikke disse pengene – de ser tjenestene og hjelpen de får.

Dersom bedrifter kan levere samme tjeneste til samme kostnad, gjør det ingen forskjell for brukerne. Kan de levere til en lavere kostnad, betyr det bare at det offentlige kan tilby flere eller bedre tjenester til brukerne fordi pengene strekker lenger.

Vil bli mindre innovasjon

Det hevdes også at det er superprofitt, altså et unormalt høyt overskudd basert på fellesgoder, i bedrifter som opererer innenfor velferdssektoren. Det er en besnærende argumentasjon, men Velferdstjenesteutvalget slo fast i 2020 at det ikke foreligger superprofitt. Driftsmarginen er 5,3 prosent, og snittet for ikke-finansielle, unntatt ressursselskaper, er 5,7 prosent.

At regjeringen bruker skattebetalernes midler til å utrede nullprofittsmodeller og hvordan det offentlige kan utfase kommersielle aktører innenfor velferden, er synd. Det vil mest sannsynlig redusere innovasjonstakten innenfor velferdssektoren og redusere tilgjengeligheten av etterspurte velferdstjenester.

En rapport utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra NHO viser at utfasing av bedrifter i velferden vil ramme én av tre distriktskommuner og 20 prosent av alle landets kommuner.

Lar seg presse av Rødt og SV

Vi regner med at når utvalget går grundig inn i problemstillingene, vil det bli klart for alle at konsekvensen av denne politikken er noe vi ikke ønsker. Men allerede nå burde energien og kompetansen vært rettet mot de reelle utfordringene på helseområdet.

Vi blir flere eldre i forhold til folk i jobb i årene som kommer. Vi må da styrke velferdstjenestene samtidig som skatteinngangen kan falle.

Det vil bli mangel på arbeidskraft i helsesektoren, men også i andre sektorer som vi er avhengige av for å få i gang verdiskaping som kan erstatte fallende olje- og gassinntekter. Det betyr at det er et kritisk behov for innovasjon på alle områder, også i helsesektoren. Både når det gjelder teknologi og organisering av tjenestene.

NHO og de private helsebedriftene vil gjerne diskutere hvordan vi kan bidra til å løse dette. Men nettopp i denne situasjonen har regjeringspartiene latt seg presse av Rødt og SV til å utrede hvordan vi skal få færre verktøy i kassen!